Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ điểm: Thế giới động vật - Nhận biết nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3, nhận biết chữ số 3 (Tiết 1)

Hoạt động 1

Những con vật quanh bé

Hoạt động 2

bé yêu thi tài

Hoạt động 3: Cùng đếm đến 3

Trẻ tìm và đếm các nhóm có số lượng là 3

 

ppt12 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 01/11/2015 | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ điểm: Thế giới động vật - Nhận biết nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3, nhận biết chữ số 3 (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chñ ®iÓm:thÕ giíi §éNG vËt NhËn biÕt nhãm cã 3 ®èi t­îng, ®Õm ®Õn 3. NhËn biÕt ch÷ số 3 (TiÕt 1)Ho¹t ®éng: Lµm quen víi to¸nLíp mÉu gi¸o beNh÷ng con vËt quanh bÐHo¹t ®éng 1bÐ yªu thi tµi Ho¹t ®éng 2Ho¹t ®éng 3: Cïng ®Õm ®Õn 3Trẻ tìm và đếm các nhóm có số lượng là 3BÐ biÕt g× vÒ sè 3333LuyÖn tËp: T×m vµ ®Õm c¸c nhãm cã 3 ®èi t­îng Ho¹t ®éng 43 231123Vui cïng kidsmart

File đính kèm:

  • pptso_luong_3.ppt
Giáo Án Liên Quan