Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Bé làm bao nhiêu nghề

- Các con vừa học bài thơ gì?

 Hằng ngày đến lớp bạn chơi những nghề gì?

Nghề thợ nề, thợ mỏ,thầ thuốc, cô nuôi?

 Ngoài đàn chim, gà mái nhà em còn có gì nữa?

 Những con vật gì sống dưới ao muốn và đầm sen?

 Bạn nhỏ cảm nhận khi đi xa nhà?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Bé làm bao nhiêu nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MG LONG THUẬNLĩnh vực phát triển ngôn ngữĐề tài: BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀBÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀBÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ chơi laøm thôï neà Xaây neân bao cöûa,Chôi laøm thôï moûÑaøo leân thaät nhieàu than, Beù chôi laøm thôï haønNoái nhòp caàu ñaát nöôùc, chôi laøm thaày thuoácChöûa beänh cho moïi ngöôøi, chôi laøm coâ nuoâi Xuùc côm cho chaùu beù, Moät ngaøy ôû treûLaøm bao nhieâu ngheàChieàu ñeán ñoùn veà Laïi laø...caùi cuùn.	Yên Thao®µm tho¹i- Các con vừa học bài thơ gì? Hằng ngày đến lớp bạn chơi những nghề gì?Nghề thợ nề, thợ mỏ,thầ thuốc, cô nuôi? Ngoài đàn chim, gà mái nhà em còn có gì nữa? Những con vật gì sống dưới ao muốn và đầm sen? Bạn nhỏ cảm nhận khi đi xa nhà?TRÒ CHƠIchúc các bé

File đính kèm:

  • pptBe_lam_bao_nhieu_nghe.ppt
Giáo Án Liên Quan