Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: So sánh chiều rộng 2 đối tượng - Ngô Thị Tuyết Mai

LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài:

So sánh chiều rộng 2 đối tượng

 

ppt14 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 03/11/2015 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: So sánh chiều rộng 2 đối tượng - Ngô Thị Tuyết Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÀM QUEN VỚI TOÁNLôùp maãu giaùo nhôõ Ñeà taøi:So saùnh chieàu roäng 2 ñoái töôïng Giaùo vieân : Ngoâ Thò Tuyeát MaihoadffHoạt động 2 : Nội dungHoạt động 3 : Trò chơi Ai giỏi hơn?GIÔØ HOÏC KEÁT THUÙC Chúc các cô giáo 

File đính kèm:

  • pptLÀM QUEN VỚI TOÁN.ppt
Giáo Án Liên Quan