Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Làm quen chữ cái e, ê - Quách Thị Hồng Thức

Kiến thức:

Trẻ nhận biết, phân biệt và phát âm chính xác nhóm chữ cái e, ª.

Biết đặc điểm cấu tạo của chữ e, ª.

2. Kỹ năng:

Trẻ phát âm rõ, đúng chữ cái e, ª.

Trẻ phân biệt sự giống nhau và khác nhau của 2 chữ e, ª qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 21/10/2015 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Làm quen chữ cái e, ê - Quách Thị Hồng Thức, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý cô giáo cùng các bậc phụ huynh về tham dự tiết dạy thao giảngPh¸t triÓn ng«n ng÷Chủ đề: Gia đìnhLíp 5-6 tuæi A1Gvth:Qu¸ch ThÞ Hång Thøclµm quen ch÷ c¸i e , ªTr­êng mÇm non Kim S¬nMỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Kiến thức: Trẻ nhận biết, phân biệt và phát âm chính xác nhóm chữ cái e, ª.Biết đặc điểm cấu tạo của chữ e, ª.2. Kỹ năng:Trẻ phát âm rõ, đúng chữ cái e, ª.Trẻ phân biệt sự giống nhau và khác nhau của 2 chữ e, ª qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.3. Thái độ:- Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động.Hong ThucCHUẨN BỊ:*Gi¸o viªn:TËp so¹n gi¶ng gi¸o ¸n ®iÖn töS­u tÇm c¸c bøc ¶nh vÒ gia ®×nh trÎC¸c ch÷ liÒn tõ h×nh ¶nh*TrÎ:Mçi trÎ mét ræ gåm c¸c ch÷ c¸i e, ªVë tËp t«, bót ch× ®ñ cho trÎ. Hong ThucKPKHTrß chuyÖn ,t×m hiÓu vÒ gia ®×nhThể ChấtBËt xaVăn họcToán§Õm ®Õn 8Chủ đề:GIA §×NHChủ đề nhánh:Ng«i nhµ gia ®×nh bÐ yªu th­¬ngNhóm chữ: e,ªLứa tuổi: 5-6 tuổiMẠNG NỘI DUNG TÍCH HỢPÂm nhạc:Bài hát: Tæ Êm gia ®×nhC¶ nhµ th­¬ng nhauHong ThucHoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thúHát bài: C¶ nhµ th­¬ng nhaugia ®×nh língia ®×nh nhágia ®×nh ®«ng congia ®×nh Ýt convui häcc¸i«­oªeaatiÕp Hong ThucHoạt động 2: Giới thiệu chữ cái mớiLàm quen chữ cái eHong Thuc Hai anh em Hong Thuchaianhem8aaehaianhemeHong ThucCấu tạo chữ eeeeeHong ThucHoạt động 2: Giới thiệu chữ cái mớiLµm quen ch÷ c¸i ªHong ThucMẹ bế béHong ThucÕmÑbbЪmÑ bÕ bÐ6ÑЪeªCấu tạo chữ ªHong ThucHong Thucª£ªSo s¸nheªkhácnhaueªeThử tài của bé?Trò chơiHong ThuceªªeªeChữ gì ?Hong ThucHong ThucVòng quay đoán chữeªaeªeaª12634528Hong ThucH¸i qu¶ ch÷ e,ª.Hong ThucªeªeªeeeeeeeeeeeeeeeeªªªTrò chơi 1: Hái chu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeªªeeªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªeeeeeeªªªªCHÚC HỘI THIThành công tốt đẹp

File đính kèm:

  • pptchu_cai_E_E_chu_de_gia_dinh.ppt