Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình thân yêu - Đề tài: Tạo nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3 và nhận biết chữ số 3 - Nguyễn Thị Bưởi

Tạo nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3 và nhận biết chữ số 3

 

ppt17 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 09/07/2015 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình thân yêu - Đề tài: Tạo nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3 và nhận biết chữ số 3 - Nguyễn Thị Bưởi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o huyÖn Yªn PhongTr­­êng mÇm non ThÞ trÊn ChêĐề tài: T¹o nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3 và nhận biết chữ số 3Chñ ®Ò: Gia ®inh th©n yªuLớp: 4 - 5 tuổiNgười thực hiện: NguyÔn ThÞ B­ëiHo¹t ®éng I: G©y høng thóHo¹t ®éng ii:¤n sè l­îng 2 Ho¹t ®éng iii:Tạo nhóm có 3 đối tượng, đếm đến 3 và nhận biết chữ số 3T×m xung quanh lípTæ chøc thµnh 3 nhãm t×m ®å dïng gia ®×nh33LuyÖn tËpHo¹t ®éng IVTrß ch¬iKÕt thµnh gia ®×nhTrß ch¬iBÐ th«ng minh nhanh trÝ33kÕt thócBóp bª tÆng bµi h¸t

File đính kèm:

  • pptToan.ppt