Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Một số loại hoa - Đề tài: Hoa kết trái - Hoàng Thị Vĩnh Hạnh

HOẠT ĐỘNG 1 : ỔN ĐỊNH : Hát “ Lý cây bông ”

C/c vừa hát bài hát nói về các loại hoa . Vậy bạn nào cho cô biết hoa có lợi ích gì ?

Ngoài lợi ích các con vừa kể , hoa còn có 1 lợi ích nữa , các con lắng nghe để biết là lợi ích gì nhé !

 

ppt24 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 21/10/2015 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Một số loại hoa - Đề tài: Hoa kết trái - Hoàng Thị Vĩnh Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề: Một số loại hoaĐề tài: Hoa kết tráiLớp Lá 4 GV : Hoàng Thị Vĩnh HạnhHOẠT ĐỘNG 1 : ỔN ĐỊNH : Hát “ Lý cây bông ”C/c vừa hát bài hát nói về các loại hoa . Vậy bạn nào cho cô biết hoa có lợi ích gì ? Ngoài lợi ích các con vừa kể , hoa còn có 1 lợi ích nữa , các con lắng nghe để biết là lợi ích gì nhé ! HOẠT ĐỘNG 2: DẠY THƠCÔ ĐỌC MẪUHoa cà tim tímHoa mướp vàng vàngHoa Lựu chói changĐỏ như đốm lửaHoa vừng nho nhỏHoa đỗ xinh xinhHoa mận trắng tinhRung rinh trước gióNày các bạn nhỏĐừng hái hoa tươiHoa yêu mọi ngườiNên hoa kết tráiHOA KẾT TRÁIHoa caøtimtímHoamướp vàngvàngHOA KẾT TRÁIHOA KẾT TRÁIHoa lựuchóichangĐỏ như đốmlửa HOA KẾT TRÁIHoa vừng nho nhỏHOA KẾT TRÁIHoa đỗ xinh xinh HOA KẾT TRÁIHoamận trắng tinh Rung rinh trước gió HOA KẾT TRÁINày cácbạn nhỏ Đừng hái hoatươi Hoa yêu mọi người Nên hoa kết trái Thu Hà Đàm thoại theo nội dung bài thơ+ Trong bài thơ có nói đến những loại hoa nào ?+ Có tất cả mấy loại hoa ?+ Mỗi loại hoa có đặc điểm gì ?+ tác giả khuyên các con điều gì?+ Vì sao ? - Các loại hoa vừa mang vẻ đẹp vừa kết thành trái mang lại nhiều lợi ích cho con người . Vì thế chúng ta không nên hái hoa mà phải chăm sóc , bảo vệ hoa . Đặt tên bài thơ và đếm từTìm chữ cái đã học Hoa kết trái HOA KẾT TRÁIHoamận trắng tinh Rung rinh trước gió Hoạt động 3: cũng cố - luyện tậpDạy trẻ đọc thơ : lớp , nhóm , cá nhân . - TC : “ Hoa nào quả nấy ”Hoa vöøa ñeïp vöøa coù nhieàu lôïi ích nhö laøm caûnh , trang trí ,tröng baøy , laøm quaø taëng , hoa coøn keát traùi cho moïi ngöôøi. Muoán coù nhieàu hoa ñeïp , traùi ngon thì chuùng ta phaûi vun troàng chaêm soùc vaø baûo veä hoa .Caùc con coù yeâu hoa khoâng ? Yeâu hoa thì chuùng ta phaûi taäp thoùi quen vaên minh khoâng haùi hoa kieãng ôû saân tröôøng , beänh vieän , coâng vieân vaø nhöõng nôi coâng coäng nheù !Giáo dục tư tưởngchân thành cám ơn các cô 

File đính kèm:

  • pptCHU_DE_THUC_VAT.ppt
Giáo Án Liên Quan