Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Bé biết những nghề gì - Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề - Lê Thị Huyền Trân

Trích dẫn làm rõ ý thơ

Bé chơi làm thợ nề

Xây nên bao nhà cửa

Bé chơi làm thợ mỏ

Đào lên thật nhiều than

Bé chơi làm thợ hàn

Nơ´i nhịp cầu đất nước

 

ppt17 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 02/11/2015 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Bé biết những nghề gì - Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề - Lê Thị Huyền Trân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ GÌ?Lĩnh vực: PTNNHoạt động: Thơ Bé làm bao nhiêu nghềGiáo viên:Lê Thị Huyền TrânTrích dẫn làm rõ ý thơBeù chôi laøm thôï neàXaây neân bao nhaø cöûaBeù chôi laøm thôï moû Ñaøo leân thaät nhieàu thanBeù chôi laøm thaày thuoác Chöõa beänh cho moïi ngöôøiBeù chôi laøm coâ nuoâi Xuùc côm cho chaùu beùMoät ngaøy ôû nhaø treû Beù laøm bao nhieâu ngheàChieàu meï ñeán ñoùn veàBeù laïi laø caùi cuùn

File đính kèm:

  • pptTHO_BE_LAM_BAO_NHIEU_NGHE.ppt