Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Làm quen l - m - n - Trần Thủy Thảo Nguyên

Hoạt động 1: Ổn định

Hoạt động 2: Làm quen n-m-l

Đọc thơ “ Hoa kết trái”

So sánh chữ n - m

ppt22 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Làm quen l - m - n - Trần Thủy Thảo Nguyên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các cô đến với hội thi GVDG !Lĩnh vực: PTNNHoạt động :LQCVĐề tài: Làm quen l-m-nGiáo viên:Trần Thủy Thảo NguyênLớp Lá 4Hoạt động 1: Ổn địnhHoạt động 2: Làm quen n-m-ln nNĐọc thơ “ Hoa kết trái”hoa mậnoaâmmMnmSo s¸nh ch÷ n - mn mCâu đố “hoa loa kènllLµm quen víi ch÷ l l LHoạt động 3: Luyện tập Trò chơi:“Ai đoán giỏi”Trß ch¬i "« cöa bÝ mËt" ¤ sè 1: §©y lµ ch÷ cã 1 nÐt th¼ng vµ mét nÐt mãc?1n ¤ sè 2: §©y lµ ch÷ cã 1 nÐt th¼ng vµ hai nÐt mãc?2m ¤ sè 3: §©y lµ ch÷ cã mét nÐt th¼ng?3l ¤ sè 4: Ch÷ nµy cã mét nÐt th¼ng vµ hai nÐt mãc?4m ¤ sè 5: Ch÷ nµy cã mét nÐt th¼ng vµ mét nÐt mãc?5n ¤ sè 6: §©y lµ ch÷ cã mét nÐt th¼ng?6l ¤ sè 7: §©y lµ ch÷ cã mét nÐt th¼ng vµ mét nÐt mãc?7n ¤ sè 8: §©y lµ ch÷ cã mét nÐt th¼ng vµ hai nÐt mãc?8m Trò chơi : Xếp chữHoạt động 4:  Trò chơi “ Tìm chữ còn thiếu”

File đính kèm:

  • pptgiao_an_dien_tu_lop_la.ppt