Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Làm quen với chữ cái g, y - Nguyễn Thị Tuyên

PHẦN 1: KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ

PHẦN 2: LQCC: G, Y

PHẦN 3: TC

Ô chữ kì diệu

 Gió lúc nào cũng chạy

 Suốt ngày vội thế à

 Lúc nào cũng huýt sáo

 Lúc nào cũng hát ca

 Gió thích chơi chong chóng

 Cùng bé chơi thả diều

 Lại lật tung nón bé

 Gió bông đùa chọc trêu

 

ppt32 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Làm quen với chữ cái g, y - Nguyễn Thị Tuyên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD& §T huyÖn quèc oai tr­êng MN ®ång quangHo¹t ®éng häc: lµm quen víi ch÷ VIÕT§Ò tµi: lµM QUEN VíI CH÷ C¸i g,yGi¸o viªn: NguyÔn ThÞ TuyªnN¨m häc 2012 – 2013LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮPHẦN 1: KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀBuæi s¸ngBuæi chiÒu buæi tèi sÊm sÐtM­aPHẦN 2: LQCC: G, Y cÇu vångncÇuåvgggggM©y tr¾ng¾m©yrtngyyyySo s¸nh chữ : g - ygySo s¸nh chữ : g - yPHẦN 3: TC«ch÷k×diÖupgpgppgpggqyqyqqqyyygygyyygggy Trò chơi: Thử tài bé yêugiã ( §Æng hÊn)	Giã lóc nµo còng ch¹y 	Suèt ngµy véi thÕ µ	Lóc nµo còng huýt s¸o	Lóc nµo còng h¸t ca	Giã thÝch ch¬i chong chãng	Cïng bÐ ch¬i th¶ diÒu	L¹i lËt tung nãn bÐ	Giã b«ng ®ïa chäc trªugiã ( §Æng hÊn)	giã lóc nµo còng ch¹y 	suèt ngµy véi thÕ µ	lóc nµo còng huýt s¸o	lóc nµo còng h¸t ca	giã thÝch ch¬i chong chãng	cïng bÐ ch¬i th¶ diÒu	l¹i lËt tung nãn bÐ	giã b«ng ®ïa chäc trªuNào bé cùng khám pháBÐ nµo giái nhÊt!ggpqpyybgqpgypyqXin chân thành cảm ơn các cô giáo đã về dự 

File đính kèm:

  • pptNuoc_va_cac_hien_tuong_tu_nhien.ppt