Bài giảng Mầm non lớp lá - Cây rau của thỏ út

Thỏ mẹ dẫn các con ra vườn và bảo gì?

Nghe thỏ mẹ giảng thỏ út nghĩ gì?

Các anh thỏ làm việc như thế nào?

KQ ra sao?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Cây rau của thỏ út, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C©y rau cña thá ótLµm quen v¨n häcGi¸o viªn: Giang Thanh NhµnTr­êng MN Thanh Tr×MÑ sÏ d¹y c¸c con c¸ch trång cñ c¶i nhÐThÕ th× m×nh còng biÕt råiTh­a mÑ v©ng ¹NÕu con chó ý nghe lêi mÑ ch¨m sãc v­ên rauBÐ cïng suy nghÜThá mÑ dÉn c¸c con ra v­ên vµ b¶o g×?V× sao c©y rau cña thá ót l¹i bÐ tÑo?Nghe thá mÑ gi¶ng thá ót nghÜ g×?C¸c anh thá lµm viÖc nh­ thÕ nµo?KQ ra sao?§iÒu g× khiÕn thá mÑ rÊt vui?Chµo t¹m biÖt !

File đính kèm:

  • pptTruyen_Cay_rau_cua_tho_ut.ppt