Bài giảng Mầm non lớp lá - Cháu yêu bác cấp dưỡng

Đố các con biết đoạn phim nói về điều gì?

Bác cấp dưỡng làm những công việc gì?

Công việc của bác cấp dưỡng

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Cháu yêu bác cấp dưỡng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§è c¸c con biÕt ®o¹n phim nãi vÒ ®iÒu g×? B¸c cÊp d­ìng lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?C«ng viÖc cña b¸c cÊp d­ìng123465C¸c b¸c ®ang nhËn thùc phÈm ®Êy.V× sao ph¶i nhÆt s¹ch vµ gät vá?Röa s¹ch ®Ó lµm g×?C¸c b¸c ®ang lµm g× vËy? B¸c Êy ®ang nÊu chÝn thùc phÈm ®Êy.B¸c Êy ®ang lµm g× Êy nhØ? Ngoµi ra c¸c b¸c cßn lµm nh÷ng c«ng viÖc g× n÷a?S÷a th¬m ngon qu¸.C¸c b¸c vÊt v¶ qu¸. - C¸c con cã suy nghÜ g× vÒ c«ng viÖc cña c¸c b¸c cÊp d­ìng - C¸c con lµm g× ®Ó c¸c b¸c vui lßng?Trò chơi:Chọn đúng đồ dùng của bác cấp dưỡngPhÇn thi lý thuyÕt:XÕp nhanh xÕp ®óng§Ëu, thÞt sèt cµ chuaRöa cµ chuaTh¸i cµ chuaR¸n ®ËuXµo thÞt cµ chuaCho ®Ëu vµo, ®¶o ®ÒuBµy ra ®ÜaKhoai t©y, cµ rèt nÊu s­ênBµy ra b¸tGät váNinh s­ênCho khoai, cµ rèt vµoRöa s¹chTh¸iTrøng sèt cµ chua§¸nh trøngXµo cµ chuaCho trøng vµo, ®¶o ®ÒuTh¸i cµ chuaRöa cµ chuaBµy ra ®ÜaPhÇn thi thùc hµnh:KhÐo tay hay lµm

File đính kèm:

  • pptchau_yeu_bac_cap_duong_CD_Nganh_nghe.ppt
Giáo Án Liên Quan