Bài giảng Mầm non lớp lá - Chiếc cầu mới

chiếc cầu mới

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt19 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Chiếc cầu mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chiÕc cÇu míiC©u l¹c bé chµo mõng quý vÞ C« vµ trÎ cïng h¸t bµiCh¸u yªu c« chó c«ng nh©nTrß ch¬i thö tµi ®o¸n tranhAi mÆc ¸o tr¾ngCã ch÷ thËp xinhTiªm thuèc chóng m×nhSÏ mau lµnh bÖnhë tr­êng ai nÊu c¬m ngonCho con søc kháe lín kh«n tõng ngµyNghÒ g× khuyªn b¶o chóng ta®iÒu hay lÏ ph¶i cho ta lªn ng­êiT¸c gi¶ :Th¸i Hoµng LinhBµi th¬: ChiÕc cÇu míigi¶ng gi¶i néi dung - ®äc trÝch dÉnGiao l­u ®äc th¬Ch¬i trß ch¬i :§µm tho¹iCh­¬ng tr×nh ®Õn ®©y lµ kÕt thócChóc c¸c ch¸u ch¨m ngoan - häc giái

File đính kèm:

  • ppttho.ppt