Bài giảng Mầm non lớp lá - Chủ đề: Với phương tiện giao thơng - Đề tài: Bé làm quen với chữ cái g, y

Bài giảng Mầm non lớp lá

 Chủ đề: Với phương tiện giao thơng

 Đề tài: Bé làm quen với chữ cái g, y

ppt19 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Chủ đề: Với phương tiện giao thơng - Đề tài: Bé làm quen với chữ cái g, y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà taøi:Beù laøm quen vôùi chöõ caùi g,yChuû ñeà :Ngöôøi daïy: TrÇn ThÞ Kim SoaTr­êng mÇm non Nam lý Xe tay gaagaetaxetayggG m¸y bayyyym¸ybayYygTrß ch¬i 1: T×m ch÷ c¸i theo hiÖu lÖnh cña c«Trß ch¬i 2: D¸n c¸c PT vµ biÓn b¸o cã chøa ch÷ c¸i g - yXIN KÍNH CHAØO TAÏM BIEÄTQUÍ THAÀY COÂ

File đính kèm:

  • pptChu_cai.ppt
Giáo Án Liên Quan