Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Bé làm quen với chữ cái g, y

Đề tài:

Bé làm quen với chữ cái g,y

Lắng nghe quan sát tranh  

Rút ra kết luận

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Bé làm quen với chữ cái g, y, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà taøi:Beù laøm quen vôùi chöõ caùi g,yChuû ñeà :Ngöôøi daïy: Nguyeãn Thò NgaTr­êng mÇm non hoa ph­îngĐỀ TÀI: BÉ LÀM QUEN VỚI CHỮ G,Ytaøu thuûyca noâghegGmaùy bayyYygTroø chôi 1: taäp taàm voângTroø chôi 2: truyeàn tindaebcTroø chôi 3: oâ cöûa bí maätygykTroø chôi 3: oâ cöûa bí maätygXIN KÍNH CHAØO TAÏM BIEÄTQUÍ THAÀY COÂ

File đính kèm:

  • pptLam_quen_voi_chu_cai_gy.ppt