Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Chữ cái: b – d - Đ

Đề tài: Chữ cái: b – d - đ

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt24 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Chữ cái: b – d - Đ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi thi gi¸o viªn dËy giái Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn Hoµng MaiTr­êng mÇm non VÜnh H­ngGi¸o ¸n: Ho¹t ®éng lµm quen ch÷ viÕt§Ò tµi: Ch÷ c¸i: b – d - ®Chñ ®Ò: Thùc vËtLøa tuæi: 5 – 6 tuæi.Gi¸o viªn h­íng dÉn: Phan ThÞ Liªn Ph­¬ngN¨m häc: 2009 - 2010Qu¶ b­ëiQu¶ d­a hÊuddolbdGièng nhau Bªn ph¶i Bªn tr¸ibdKh¸c nhauQu¶ ®u ®ñ®®So s¸nhGièng nhauKh¸c nhauTrß ch¬ibdbdbd®d®d®b®b® Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr­êng mÇm vÜnh h­ng®db§æ qu©n xóc x¾cdb®db®b®db®d

File đính kèm:

  • pptlamquenchucai_bdd.ppt