Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng

ĐỀ TÀI: DẠY TRẺ THAO TÁC ĐO ĐỘ DÀI MỘT ĐỐI TƯỢNG

Ngề dạy học

Ngề may

Ngề thợ mộc

ppt13 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng : Ph¸t triÓn nhËn thøc – BÐ lµm quen víi to¸n §Ò tµi:D¹y trÎ thao t¸c ®o ®é dµi mét ®èi t­îng chñ ®Ò: nghÒ nghiÖp - §èi t­îng: MÉu gi¸o línnhiÖt liÖt chµo mõng ban gi¸m kh¶o,c¸c c« gi¸o vÒ dùHéi thi gi¸o viªngiái huyÖn yªn kh¸nh N¨m häc 2009-2010Gi¸o viªn: §ç ThÞ Thuý Hµ -Tr­êng MÇm non Kh¸nh H¶iNghÒ mayNghÒ x©y dùngNghÒ x©y dùngNghÒ mayNghÒ d¹y häc1523465Chóc héi thiGi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖnn¨m häc 2009 -2010Chóc c¸c thÇy gi¸o ,c« gi¸o vÒ dù giê søc khoÎ ,thµnh ®¹t vµ h¹nh phócXin ch©n thµnh c¸m ¬n

File đính kèm:

  • pptDo_do_dai.ppt