Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng

Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng

 Bác sĩ đang khám bệnh cho bé

Bác sĩ đang

 tiêm

thuốc

cho

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁOvÒ dù héi thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖnN¨m häc 2009 - 1010Gi¸o viªn d¹y: §ç ThÞ Th¸y HµHo¹t ®éng : Ph¸t triÓn nhËn thøc – BÐ lµm quen víi to¸n §Ò tµi:D¹y trÎ thao t¸c ®o ®é dµi mét ®èi t­îng§èi t­îng: MÉu gi¸o línnhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dùHéi thi gi¸o viªn giái huyÖn yªn kh¸nh N¨m häc 2009-2010Gi¸o viªn: §ç ThÞ Thuý Hµ -Tr­êng MÇm non Kh¸nh H¶iChñ ®Ò : NghÒ NghiÖpBác sĩ đang khám bệnh cho bé Bác sĩ đang tiêmthuốc cho béChóc héi thiGi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖnn¨m häc 2009 -2010Chóc c¸c thÇy gi¸o ,c« gi¸o vÒ dù giê søc khoÎ ,thµnh ®¹t vµ h¹nh phócXin ch©n thµnh c¸m ¬n

File đính kèm:

  • pptNghe_nghiep.ppt