Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài Đếm đến 8 - Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8 - Nhận biết số 8

Đề tài

Đếm đến 8. Nhận biết mối quan hệ

hơn kém trong phạm vi 8. Nhận biết số 8

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài Đếm đến 8 - Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8 - Nhận biết số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeám ñeán 8. Nhaän bieát moái quan heä GIAÙO AÙN TOAÙNÑeà taøi888888Troø chôi 1Beù taäp ñeámTroø chôi 2Thöû taøi cuøng beùTroø chôi 3Thi xem ai nhanh0103050204Hết giờHết giờTroø chôi 3Beù taäp ñeám

File đính kèm:

  • pptLQVT_Nhan_biet_so_luong_8.ppt
Giáo Án Liên Quan