Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Một số lọai côn trùng

Đề tài:

MỘT SỐ LỌAI CÔN TRÙNG

Côn trùng

Sâu đo

ppt136 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Một số lọai côn trùng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MTXQMỘT SỐ LỌAI CÔN TRÙNGGiáo viên : PHẠM THỊ DiỆPLớp : Lá 2Ngày dạy : 06-04-2010Tröôøng Maãu Giaùo Nhôn Thaïnh Trung Chuû ñeà: QUEÂ HÖÔNG- THUÛ ÑOÂ-BAÙC HOÀĐề tài:COÂN TRUØNGSaâuSaâu ñoCon saâu taiSaâu roùm Boï ruøaBoï laùBoï daBoï ngöïaBoï caùnh cöùngBoï caùnh camBoï cheùtBoï caïpBoï caâyBoï döøa Boï hung Boï choù Boï xít Boï que Boï raày Boï ñaát RuoàiMuoãiLaêng quaêngKieán vaøngKieán löûaKieán caùnhKieán ñenGia ñình kieán ñen GiaùnGiaùn hoâiOng maätOng ruoàiOng baàuOng voø veõOng ñaát Toå ongBöôm böôùmBöôùm ngaøyBöôùm ñeâmBöôùm saâu Con Taèm Nheän vöôønNheän nhaøNheän nöôùcVe saàuCaøo caøoChuoàn chuoàn voiChuoàn chuoàn kim Chuoàn chuoàn ôùtChaâu chaáuCon xeùn toùcCon laânThieâu thaânCon Chí ReäpCon boå cuûi Con caø cuoáng Con reát Cuoán chieáu vöôøn Cuoán chieáu nhaø Con deá Deá nhuõiCon moái Caùi keùn Truøn ñaát 

File đính kèm:

  • pptMTXQ.ppt
Giáo Án Liên Quan