Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài Một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ phổ biến

Đề tài

Một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ phổ biến

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt14 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài Một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ phổ biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kh¸m ph¸ khoa häctr­êng mÇm non kiªu kþ§Ò tµiMét sè luËt lÖ an toµn giao th«ng ®­êng bé phæ biÕnNg­êi ®i bé ®i trªn vØa hÌ ®óng hay sai?Ng­êi ngåi trªn xe m¸y ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm ®óng hay sai?TrÎ em ngåi trªn xe m¸y kh«ng ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm ®óng hay sai?Ng­êi ngåi trªn « t« thß ®Çu, thß tay ra ngoµi ®óng hay sai?bµi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc!

File đính kèm:

  • pptluat_giao_thong.ppt