Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài Thơ: Chiếc cầu mới

Đề tài

Thơ: “ Chiếc cầu mới”

Lắng nghe quan sát tranh  

Rút ra kết luận

ppt7 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài Thơ: Chiếc cầu mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµiTh¬: “ ChiÕc cÇu míi”Líp: 5 – 6 tuæiHä tªn GV: Tr­¬ng ThÞ Hång DuyªnNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c c« gi¸o vÒ dù giê th¨m lípphßng gi¸o dôc - ®µo t¹o s¬n ®éngtr­êng mÇm non tuÊn mËu

File đính kèm:

  • pptBai_tho_chiec_cau_moi.ppt