Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Thơ: Vòng quay luân chuyển

Người ta ăn quả

Nhả hạt xinh xinh

Vòng quay luân chuyển

Tiếp mãi không ngừng.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Thơ: Vòng quay luân chuyển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn Hoµng MaiTr­êng mÇm non VÜnh H­ngGi¸o ¸n: Ho¹t ®éng th¬§Ò tµi: Th¬:Vßng quay lu©n chuyÓnTG: S­u tÇmChñ ®Ò: Thùc vËtLøa tuæi: 5 – 6 tuæi.Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng ThÞ Hång LinhN¨m häc: 2009 - 2010Từ những hạt quýtN¶y ra mÇm nonN¶y ra mÇm nonMầm thành cây xanhRa hoa đầy cànhHoa lại thành quảQuýt vàng ngọt lànhNgười ta ăn quảNhả hạt xinh xinhVòng quay luân chuyển Tiếp mãi không ngừng.Ô số bí mật23451Từ những hạt quýtN¶y ra mÇm nonNảy ra mầm nonMầm thành cây xanhRa hoa đầy cànhHoa lại thành quảQuýt vàng ngọt lành.Người ta ăn quảNhả hạt xinh xinhVòng quay luân chuyểnTiếp mãi không ngừng. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr­êng mÇm vÜnh h­ng

File đính kèm:

  • pptTho_Vong_quay_luan_chuyen.ppt