Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Vẽ về biển - Phạm Thị Hiếu

Mục đớch- Yờu cầu:

1.Kiến thức:

 -Trẻ biết kết hợp cỏc kĩ năng tạo hỡnh đó học để vẽ những hình ảnh về biển khỏc nhau với bố cục đẹp, cõn đối.

 -Trẻ biết cỏch ngồi, cỏch cầm bỳt, biết cỏch tụ màu mịn, đẹp, trựng khớt, biết đan xen màu hợp lý.

2. Kiến thức:

 -90-95% trẻ thực hiện tốt yờu cầu của cụ

3.Thỏi độ:

 -Trẻ hứng thỳ với tiết học tạo hỡnh

 -Biết cảm nhận cỏi đẹp trong thiờn, biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Vẽ về biển - Phạm Thị Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mÜho¹t ®éng t¹o h×nh ®Ò tµi: VÏ vÒ biÓnng­êi thùc hiÖn ; ph¹m thÞ hiÕulíp 5-6 tuæitr­êng mÇm non ©u c¬Mục đích- Yêu cầu:1.Kiến thức: -Trẻ biết kết hợp các kĩ năng tạo hình đã học để vẽ những h×nh ¶nh vÒ biÓn khác nhau với bố cục đẹp, cân đối. -Trẻ biết cách ngồi, cách cầm bút, biết cách tô màu mịn, đẹp, trùng khít, biết đan xen màu hợp lý.2. Kiến thức: -90-95% trẻ thực hiện tốt yêu cầu của cô3.Thái độ: -Trẻ hứng thú với tiết học tạo hình -Biết cảm nhận cái đẹp trong thiên, biết b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªnII. ChuÈn bÞ;1. ChuÈn bÞ cho c«:-Tranh vÏ gîi ý vÒ biÓn trªn m¸y chiÕu-Bµi h¸t “bÐ yªu biÓn ”-M¸y chiÕu cã sö dông powerpoint c¸c h×nh ¶nh vÒ biÓn 2. ChuÈn bÞ cho trÎ:-GiÊy vÏ,bót mµu.ho¹t ®éng 1:H¸t bµi h¸t “ bÐ yªu biÓn “®µm tho¹iHo¹t ®éng 2Quan s¸t vµ ®µm tho¹i vÒ c¸c bøc tranhHo¹t ®«ng 3:TrÎ thùc hiÖnho¹t ®éng 4:Tr­ng bµy vµ nhËn xÐt s¶n phÈmKÍNH CHÚC CÁC CÔ SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚCCHÚC CÁC CON NGOANKẾT THÚC TIẾT HỌC

File đính kèm:

  • ppttao_hinh_ve_bien.ppt