Bài giảng mầm non lớp lá - Gà út đi kiếm mồi

 Sáng sớm, khi mặt trời rọi

 những tia nắng xuống vườn,

Gà mẹ gọi đàn gà con :

 - Các con ơi ! Hãy mau đi

 tìm giun và bắt châu chấu

làm thức ăn.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Gà út đi kiếm mồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gµ ót ®i kiÕm måi S¸ng sím, khi mÆt trêi räi nh÷ng tia n¾ng xuèng v­ên, Gµ mÑ gäi ®µn gµ con : - C¸c con ¬i ! H·y mau ®i t×m giun vµ b¾t ch©u chÊu lµm thøc ¨n. еn gµ con reo lªn, ch¹y theo mÑ. Riªng chó Gµ ót ch¼ng chÞu ®i mµ nh¶y tãt lªn l­ng mÑ råi nãi : -MÑ câng con ®i c¬ !§Õn bê ao, c¶ ®µn gµ con lao vµo ®uæi b¾t nh÷ng con ch©u chÊu non. Chó Gµ ót vÉn ®øng trªn l­ng mÑ nªn ch¼ng b¾t ®­îc con ch©u chÊu nµo.GÇn tr­a, Gµ mÑ gäi c¸c con trë vÒ.Lóc Êy, Gµ ót thÊy ®ãi bông míi véi vµng nh¶y xuèng ®Êt ®Ó t×m c¸i ¨n nh­ng ch¼ng cßn con ch©u chÊu nµo.Gµ mÑ bÌn bíi ®Êt kiÕm cho Gµ ót vµi con giun vµ b¶o : - NÕu con chÞu khã cïng c¶ ®µn b¾t ch©u chÊu th× ®· no bông råi kh«ng ?Gµ ót cói ®Çu hèi hËn nãi : - MÑ ¬i Tõ ngµy mai con sÏ ch¨m chØ vµ tù ®i kiÕm måi.Tªn truyÖn lµ g× ?Vµo thêi gian nµo mÑ gµ gäi ®µn con ®i kiÕm måi ?Chó gµ nµo ch¼ng chÞu ®I mµ cßn lµm nòng mÑ ?Khi ®i ®Õn bê ao c¶ ®µn gµ con ®· lµm g× ?Chó gµ nµo kh«ng chÞu kiÕm måi ?Vµo thêi gian nµo gµ mÑ gäi gµ con trë vÒ ?Chó gµ nµo kh«ng kiÕm ®­îc måi , nªn bÞ ®ãi !Ai ®· gióp gµ ót t×m thøc ¨n ?Tõ ®ã trë ®i gµ ót høa víi mÑ nh÷ng g× ?Nh÷ng c©u hái dµnh cho BÐ

File đính kèm:

  • pptTruyen_Ga_ut_di_tiem_moi.ppt
Giáo Án Liên Quan