Bài giảng mầm non lớp lá - Hoạt động: Làm quen chữ cái - Chủ đề: Quê hương em - Đề tài: Con chữ v - R ngộ nghĩnh

I/ Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:

Trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái v, r. -Trẻ nhận ra âm và chữ cái v,r trong tiếng và từ trọn vÑn -Trẻ nhận biết một số công trình phong cảnh ở quê hương Quảng Nam và đặc biệt là nơi trẻ đang sống .

Kỹ năng:

 

ppt53 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Hoạt động: Làm quen chữ cái - Chủ đề: Quê hương em - Đề tài: Con chữ v - R ngộ nghĩnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chuû ñeà: Queâ höông emÑeà taøi: Con chöõ v-r ngoä nghónhGiaùo vieân: Nguyeãn Thò Thu Thuûy – Ñoä tuoåi:5-6 tuoåi Tröôøng maãu giaùo baùn coâng Maêng Non Hoaït ñoäng: Laøm quen ch÷ c¸iI/ Mục đích yêu cầu:1.Kiến thức:-Trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái v, r. -Trẻ nhận ra âm và chữ cái v,r trong tiếng và từ trọn vÑn -Trẻ nhận biết một số công trình phong cảnh ở quê hương Quảng Nam và đặc biệt là nơi trẻ đang sống . - Phát triển khả năng tư duy, phân biệt, so sánh - Phát triển kỹ năng hợp tác chơi theo nhóm, tổ, kỹ năng di nhấp chuột, - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua sử dụng kỹ năng vận động các trò chơi2. Kỹ năng:3.Giáo dục: - Trẻ biết hợp tác với bạn trong các trò chơi vận động . 	 - Trẻ biết tuân thủ các luật chơi . - Trẻ biết yêu mến quê hương mình hơn II/ Chuẩn bị: 1. Cho cô: Máy tính, giáo án điện tử 2.Cho trẻ: - Hoa có mang chữ cái: v, r, g, y. - Thẻ chữ cái v, r, g, y. - Tranh lô tô có từ chứa chữ v, r . - Một số trò chơi dân gian, bài hát . 3. Nội dung tích hợp- Âm nhạc: “Quê hương tươi đẹp”- Văn học: Thơ “Con voi”- Toán: Đếm chữ cái, tiếng- KPKH: Trò chuyện về quê hương của trẻ 4. Hệ thống câu hỏi đàm thoạiIII. Hình thức tổ chức 1.Hoạt động 1: Trò chuyện, giới thiệu - Cho trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp” và trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ tự giới thiệu về quê hương mình - Cho trẻ xem lại những thay đổi của xã Tam Anh Nam(trẻ xem những công trình của quê hương)2.Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái v qua từ “Nhà văn hóa” - Giới thiệu tranh và từ « Nhà văn hóa » (cho trẻ đồng thanh) - Từ « Nhà văn hóa » có mấy tiếng ? - Cho trẻ đếm số chữ cái trong từ. - Cho trẻ tìm những chữ cái đã họcnhavaênhoa - Cô giới thiệu chữ v và phát âm. - Cho trẻ đọc và nhận xét cấu tạo của chữ v. - Giới thiệu các kiểu chữ v (cho trẻ đọc)vvvvvvvvvvvvvvv++++vVvVbeù chôi taïo chöõ v - Cho trẻ đọc đồng dao “Con vỏi con voi” - Trẻ dùng các bộ phận trên cơ thể để tạo thành chữ vHoạt động 3: Làm quen với chữ cái r qua từ: “ Tr­êng mÉu gi¸o Tuæi Th¬ ” - Giới thiệu tranh và từ : Trường mẫu giáo Tuổi Thơ (trẻ đọc) - Cho trẻ tìm chữ chưa học trong từ (ch÷ r).T öôøng maãu giaùoTuoåi ThôrCô giới thiệu chữ r, phát âm mẫu, cho trẻ đọc - Cho trẻ nhận xét và phân tích nét . - Cô giới thiệu các kiểu chữ r .rrRrRxrvHoạt động 4: So sánh 2 chữ: v - rCho trÎ ch¬i: §äc nhanh ch÷ c¸i v-r TRÒ CHƠIBÉ TRỔ TÀI5.Hoạt động 5: Trò chơi: “Bé trổ tài » + Luật chơi : Tìm chữ v hay r điền vào từ chưa hoàn chỉnh để tạo thành từ hoàn chỉnh đúng nghĩa theo tranh + Cách chơi : Cô giới thiệu tranh và từ cho trẻ kích chuột điền chữ v hay r vào chữ còn thiếu để tạo thành từ hoàn chỉnh . (Trẻ d­íi líp đọc và tìm chữ cái đưa lên) vr0103050204...öôøn caâyvhayrV0103050204T.­êng TiÓu häcv hayrr0103050204 BÖnh ..iÖnvhayrv0103050204T.¹m y tÕvhayrrTroø chôi:Hoa chöõ caùi6.Hoạt động 6 : Trò chơi: « Hoa chữ cái » + Luật chơi : Yêu cầu trẻ tìm hoa có chữ cái v, r ghép thành chữ v, r lớn + Cách chơi : Trẻ chia làm 2 đội và hội ý và chọn cho đội mình một chữ(v hay r), muốn chọn được bông hoa thì phải bật qua rãnh nước . Đội nào chọn và gắn đúng chữ cái đã chọn thì đội đó thắng.7.Hoạt động 7: Trò chơi kidsmart. - Luật chơi : Chọn những tranh ảnh có mang chữ cái v, r về đúng vị trí theo yêu cầu của Vena và Rubi . - Cách chơi : +Trẻ kích chuột chọn những tranh có tên chứa chữ v, r về đúng nhân vật có mang chữ cái đó . + Lần sau cho trẻ chơi theo nhóm (Chọn tranh có chứa chữ v, r dán đúng vị trí theo yêu cầu của cô).Con vÞtc¸ trª con traâuQu¶ v¶iQu¶ vó s÷arau muoángT×m tranh cã ch÷ T×m tranh cã ch÷ * Kết thúc : Cho trẻ hát « Ánh trăng hòa bình » Traân troïng kính chaøo quí coâ vaø caùc chaùuChuùc söùc khoûe

File đính kèm:

  • pptLQCCLam_quen_chu_vr.ppt
Giáo Án Liên Quan