Bài giảng Mầm non lớp lá - Khám phá xã hội - Cô giáo của bé

trò chơi : hãy lắng nghe

Trẻ lắng nghe cô đánh dàn nhanh thì trẻ vỗ

tay,giậm chân nhanh và cô đánh đàn nhạc nhẹ thì trẻ vỗ tay chậm

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Khám phá xã hội - Cô giáo của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoäi thi giaùo vieân caáp tröôønggiaùo vieân :Hoà Ngoïc Cö khaùm phaù xaõ hoäi troø chôi : haõy laéng nghe Treû laéng nghe coâ ñaùnh daøn nhanh thì treû voã tay,giaäm chaân nhanh vaø coâ ñaùnh ñaøn nhaïc nheï thì treû voã tay chaäm beù thi tìm hieåu veà coâ giaùo maàm nonBạn giỏi lắm!Sai rồi bạn ơi, hãy chọn lại12436789Giờ ra về bé biết cô làm gì 101112Trao ñoåi,khaùm phaù veà ñoà duøng coâ giaùoBeù daùn hoa taëng coâ 

File đính kèm:

  • pptkham_pham_co_giao_mam_non.ppt