Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái: u - Ư - Chủ đề: Nghề nghiệp - Lê Thị Bến

Làm quen chữ cái :

u - ư

Chủ đề : Nghề nghiệp

Thực hiện : Lê Thị Bến

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái: u - Ư - Chủ đề: Nghề nghiệp - Lê Thị Bến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¸t triÓn ng«n ng÷Lµm quen ch÷ c¸i :u - ­Chñ ®Ò : NghÒ nghiÖpThùc hiÖn : Lª ThÞ BÕnH¹t g¹o lµng tanghÒ lµm ruéngnghÒ lµm r éngªa«uuuuuuuuuKh¸c nhau ?uGièng nhau ?BÐ t×m nhanh BÐ cïng ®äc th¬Lµm nghÒ nh­ bèthi xem ai nhanh( T×m vµ gi¬ ch÷ , ph¸t ©m )C¸nh cöa kú diÖueuu­­­ueeeªªªeeªªªeu­ BÐ nhanh m¾t T×m vµ g¹ch ch©n ch÷ u-­ trong bµi th¬ :" Lµm nghÒ nh­ bè "BÐ lµm quen ch÷ : u - ­u­BÐ h·y tim vµ nèi những c¸i mò cã cïng chữ c¸i u víi nhau , nèi những c¸i mò cã cïng chữ c¸i ­ víi nhau nhÐ .uu­u­­­B¸c ® a th­?Q ¶ ® ®uuu­u­KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ KẾT THÚC TIẾT HỌC

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_u_u_doi_moi.ppt
Giáo Án Liên Quan