Bài giảng mầm non lớp Lá - Làm quen chữ cái: u ư - Chủ điểm: Gia đình

Hoạt động : Làm quen chữ cái U Ư

*Làm quen chữ cái U ư

Câu đố: “ Cái gì sừng sững

 Đứng ở góc nhà

 Bé mở cửa ra

 Lấy quần áo đẹp?”

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Ngày: 05/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Lá - Làm quen chữ cái: u ư - Chủ điểm: Gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¸t triÓn ng«n ng÷Lµm quen ch÷ c¸i :Chñ ®iÓm : Gia ®×nhGi¸o viªn : LíP A5 ưu-ưuHo¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøcHo¹t ®éng 2: Lµm quen ch÷ c¸i U ¦ *Lµm quen ch÷ c¸i U ­ C©u ®è: “ C¸i g× sõng s÷ng §øng ë gãc nhµ BÐ më cöa ra LÊy quÇn ¸o ®Ñp?”tñc ¸ i a uuuULµm quen ch÷ c¸i ¦ c ¸ n i i g ê ưg ưư¦So sánh chữ cái u, ưGiống nhauuu kh¸c nhauCH÷ C¸I XINH §ÑP Trß ch¬i 2: Mua s¾m víi Siªu thÞ Thá Ngäc Chúc các quý thày cô sức khỏe thành công và hạnh phúc!

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_uu2_2111202016(1).ppt