Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ i, t, c - Chủ đề: Động vật

Làm quen chữ i t c

Chủ đề Động vật

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt23 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ i, t, c - Chủ đề: Động vật, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng häc Lµm quen ch÷ viÕtLµm quen ch÷ i t cGi¸o viªn: Bïi ThÞ Thu H»ngTr­êng MÇm non §«ng HéiChñ ®Ò §éng vËtTham quan m« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i T×m ch÷ bÐ häcc n moeo\c n boo\c n ng ngoçchim b c ©u«\c n ng noac n v toi.c n v toi.l.l.l.ic n tro©uc n r©uott--tTn hccoo/n hccoo/ccict

File đính kèm:

  • pptchu_cai_i_t_c.ppt