Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ viết - Đề tài: Làm quen chữ v, r - Ngoc Thị Lê

LÀM QUEN CHỮ VIẾT

ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ V, R

NGOC THị LÊ

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ viết - Đề tài: Làm quen chữ v, r - Ngoc Thị Lê, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n: Lµm quen ch÷ viÕtTr­êng MÇm non Phóc Th¾ng Gi¸o viªn: NGOC THÞ L£§Ò tµi: Lµm quen ch÷ V, rChñ ®Ò: Quª h­¬ng ®Êt n­íc – B¸c HåruéngVµnglóaV rVV rrv rtrß ch¬irung chu«ng vµngC©u hái 1Con g× mµ kªu ve ve B¸o tin mïa hÌ vÒ. §è biÕt con g×? 0103050204HÕt giêVC©u hái 2RÒnh rÒnh rµng rµng Ba gan chiÕu tr¶i XÝch l¹i cho gÇn§è biÕt trong bµi ®ång giao nµo?0103050204HÕt giêrC©u hái 3	Ngµy ngµy b¸c mØm miÖng c­êiB¸c nh×n c¸c ch¸u vui t­¬i trong nhµ.§è biÕt c©u th¬ trªn trong bµi th¬ nµo?0103050204HÕt giêVC©u hái 4§è bÐ biÕt ®o¹n nh¹c sau trong bµi h¸t nµo?0103050204HÕt giêC©u h¸t: reo vang reo, ca vang ca cã ch÷ g× võa häc ?rKÕt thóc !C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®· ®Õn dù giê, th¨m líp !

File đính kèm:

  • pptLAM_QUEN_CHU_CAI_VR.ppt