Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen văn học thỏ con sợ gì?

Thỏ con đi học ở đâu? Đến trường Thỏ con được làm quen với ai?

Thỏ con thể hiện điều

gì khi nghe mẹ hỏi?

Ở trường Thỏ con có bị ban bắt nạt không?Các bạn làm gì khi Thỏ con đến lớp?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen văn học thỏ con sợ gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ TAM KỲTRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HOA MAIGiáo án:Làm quen văn họcTHỎ CON SỢ GÌ?Thoû con hoïc lôùp maãu giaùo nhôõ ôû tröôøng thuù röøng.Ñeán tröôøng vui laém ,Thoû con ñöôïc laøm quen raát nhieàu baïn môùi.Moät hoâm,Thoû con ñi hoïc veà,Thoû meï chaïy ra ñoùn,Thoû meï hoûi:ÔÛ tröôøng coù chuyeän gì khoâng con,Thoû con vui veû traû lôøi.Toát laém meï aï.coâ giaùo daïy chuùng con nhieàu ñieàu hay laám...Thoû meïø vaãn chöa yeân taâm vì thoû con môùi ñi hoïc.Thoû meï hoûi:ÔÛ tröôøng caùc baïn Soùi vaø Caùo coù baét naït con khoâng?Khoâng meï aï,caùc baïn ruû con cuøng chôi nöõa ñaáy.Thoû con coøn khoe coâ giaùo coøn khen con hoïc gioûi nhaát nöõa ñaáy meï aï!..Thoû meï khen thoû con thaät laø can ñaûm,vaäy baây giôø con khoâng coøn lo sôï gì nöõa phaûi khoâng?Thoû con cuùi maët noùi thaät nhoû:Coù moät thöù maø con raát sôï Thoû meï lo laéng hoûi:Sôï gì theá haû con?Thoû con thí thaàm vaøo traû lôøi.TRÒ CHƠI :AI THÔNG MINH 12345Chào tạm biệt!Thỏ con đi học ở đâu? Đến trường Thỏ con được làm quen với ai?Thỏ con thể hiện điều gì khi nghe mẹ hỏi?Ở trường Thỏ con có bị ban bắt nạt không?Các bạn làm gì khi Thỏ con đến lớp?Thỏ con có sợ bác thợ săn không?Vì sao?Thỏ con có can đảm không?Thỏ con lo sợ điều gì khi đến trường? 

File đính kèm:

  • pptLQVH_tho_con_so_gi.ppt
Giáo Án Liên Quan