Bài giảng mầm non lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, â

Bài giảng mầm non lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, ⧫I m¾t

¸o céc tay

a

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, â, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lµm quen víi ch÷ c¸i a, ¨, ©Gi¸o viªn: Hoµng Ph­¬ng LanLíp: MÉu gi¸o lín A3¸o céc tayLµm quen víi ch÷ aIa¸o céc t yGiíi thiÖu ch÷ a§©y lµ ch÷ aaLµm quen víi ch÷ ©C¸I quÇnÇC¸I qu n T×m ch÷ c¸i võa häc©§©y lµ ch÷ ©Lµm quen víi ch÷ ¨§«I m¾t §«I m t ¾Giíi thiÖu ch÷ ¨¨§©y lµ ch÷ ¨So s¸nh a, ¨, ©a¨©a§iÓm gièng nhau§iÓm kh¸c nhaua>a>aaA¨¡©¢Trß ch¬i§iÒn tõ cßn thiÕu trong « trèngQu bãngC¸i oa ¶¨ © ¸C¸i cpCp tãca ¨ © Æ Æ C¸i m¤m pa ¨ © Ê Ê 

File đính kèm:

  • pptga_vi_sao_nuoc_ban_291120178.ppt