Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen với văn học - Đề tài: thơ chiếc cầu mới

Tu tu

Xình xịch qua

Khách ngồi trên

Đoàn người đi bộ

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen với văn học - Đề tài: thơ chiếc cầu mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng: Lµm quen víi v¨n häc§Ò tµi: Th¬ " ChiÕc cÇu míi ".Chµo mõng kú thiL¹ng Giang, th¸ng 3 n¨m 2009CÇu Trµng TiÒnCÇu Mü ThuËnCÇu Thanh Tr×CÇu Trµng TiÒnCÇu Phó MüCÇu Long BiªnCÇu B·i Ch¸y- Qu¶ng NinhChiÕc cÇu míiTrªn dßng míi dùng lªn Nh©n d©n ®i bªn xe ch¹y gi÷a tr¾ngTu tu X×nh xÞch qua Kh¸ch ngåi trªn §oµn ng­êi ®i bé Cïng c­êi hín hëNh×n chiÕc TÊm t¾c khen tµi C«ng nh©n x©y dùng -Th¸i Hoµng Linh- dµi ChiÕc cÇu míiTrªn dßng míi dùng lªn Nh©n d©n ®i bªn xe ch¹y gi÷a tr¾ngTu tu X×nh xÞch qua §oµn ng­êi ®i bé Cïng c­êi hín hëNh×n chiÕc dµi TÊm t¾c khen tµi C«ng nh©n x©y dùng. -Th¸i Hoµng Linh- Kh¸ch ngåi trªn Bµi häc cña chóng m×nh ®Õn ®©y kÕt thóc!Chóc c¸c con 

File đính kèm:

  • pptCai_cau.ppt
Giáo Án Liên Quan