Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển nhận thức - Đề tài Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài

Nhận biết mối quan hệ hơn kém

 về số lượng trong phạm vi 7

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt14 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển nhận thức - Đề tài Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝnh chµo c¸c c« tíi dùLíp 5 tuæi sè 1LÜnh vùc ph¸t triÓn nhËn thøc NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐmGi¸o viªn: TrÇn ThÞ Thu HiÒnĐề tài¤n ®Õm ®Õn 777Hoa sen7Trß ch¬i: T×m l¸ cho hoaTrß ch¬i: T×m l¸ cho hoa56437721So s¸nh thªm bít t¹o nhãm cã 7 ®èi t­îng577Liªn hÖT×m xung quanh lípTrß ch¬i:BÐ tinh m¾t45677Trß ch¬i: T×m vÒ ®óng nhµ564KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ KẾT THÚC TIẾT HỌCXin tr©n träng c¶m ¬n c¸c c«

File đính kèm:

  • pptso_7_tiet2.ppt
Giáo Án Liên Quan