Bài giảng mầm non lớp lá - Một số phuương tiện giao thông phổ biến

Một số phuương tiện giao thông phổ biến

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt15 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Một số phuương tiện giao thông phổ biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mÇm non ViÖt TiÕn sè 1NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGVÒ dù giê th¨m líp Mét sè phu­¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕnXe m¸yThuyÒn buåmTµu ho¶M¸y bayThi ai nhanhSo s¸nhtrß ch¬i« cöa bÝ mËttr©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«CHUÙC CAÙC COÂ DOÀI DAØO SÖÙC KHOEÛ 

File đính kèm:

  • pptMot_so_PTGT_pho_bien_lop_5_tuoi.ppt
Giáo Án Liên Quan