Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển ngôn ngữ - Trò chơi chữ cái

phát triển ngôn ngữ

Trò chơi chữ cái

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt9 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển ngôn ngữ - Trò chơi chữ cái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Troø chôi chöõ caùiphaùt trieån ngoân ngöõGV: Nguyeãn Thò Baïch HaûiT öôøng hoïcs x vr12536789104Quyeån aùch x v rs12536789104Quyeån ôûs x rve maùys v rxChieác noùn kyø dieäuxvrgysxvrgyvxvrgyr

File đính kèm:

  • ppttro_choi_chu_cai_nguyen_thi_Bach_Hai.ppt