Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển nhận thức: Làm quen với một số loại quả

- ô cho trẻ xem ảnh một số loài quả

 và yêu cầu trẻ đoán nhanh quả gì

biến mất trên màn hình.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển nhận thức: Làm quen với một số loại quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mÇm non s¬n ca Ph¸t triÓn nhËn thøc :Lµm quen víi mét sè lo¹i qu¶Ng­êi thùc hiÖn : Vò ThÞ H»ng HOÏAT ÑOÄNG 1:TRÒ CHUYỆN GỢI MỞ Hoạt động 2: Quan sát – đàm thoại Quan sát đàm thoạiqu¶ quýt* Trß ch¬i 1 : Ai tinh. C« cho trÎ xem ¶nh mét sè loµi quả vµ yªu cÇu trÎ ®o¸n nhanh quả g× biÕn mÊt trªn mµn h×nh.Cô gợi mở để trẻ kể tên một vài loại quả mà trẻ biết Kính chúc các cô giáo mạnh khỏe –hạnhphúc

File đính kèm:

  • pptMot_so_loai_qua.ppt
Giáo Án Liên Quan