Bài giảng mầm non lớp lá - Rong và cá

Rong và cá

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt11 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Rong và cá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Laøm quen vaên hoïc Rong vaø caùCoù coâ rong xanhÑeïp nhö tô nhuoämGiöõa hoà nöôùc trongNheï nhaøng uoán löôïnMoät ñaøn caù nhoûÑuoâi ñoû luïa hoàngQuanh coâ rong ñeïpMuùa laøm vaên coângRong vaø caùCoù coâ rong xanhÑeïp nhö tô nhuoämGiöõa hoà nöôùc trongNheï nhaøng uoán löôïnMoät ñaøn nhoûÑuoâi ñoû luïa hoàngQuanh coâ rong ñeïpMuùa laøm vaên coângNhöôïc ThuûyDaïy treû ñoïc thô Troø chôi Tieát hoïc ñeán ñaây laø heátChuùc quyù coâ vaø caùc chaùu nhieàu söùc khoûe

File đính kèm:

  • pptRong_va_Ca.ppt