Bài giảng mầm non lớp lá - Truyện Cáo và gà trống

Cáo ở trong rừng.

Đã mấy hôm nay Cáo không có gì ăn nên rất đói bụng.

Cáo quyết đi bắt Gà Trống về ăn

ppt14 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Truyện Cáo và gà trống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gµ Trèng sèng trong mét ng«i nhµ xinh x¾n bªn c¹nh mét khu rõng.C¸o ë trong rõng. §· mÊy h«m nay C¸o kh«ng cã g× ¨n nªn rÊt ®ãi bông. C¸o quyÕt ®i b¾t Gµ Trèng vÒ ¨n thÞtC¸o mang theo mét c¸i tói to ®Õn nhµ Gµ Trèng. Chê lóc gµ trèng ®i v¾ng, C¸o lÎn vµo nhµ lÊp sau c¸nh cöa.Khi Gµ Trèng vÒ, C¸o x«ng ra vµ hÐt lªn : - Ta lµ C¸o ®©y ! H«m nay ta sÏ b¾t mi ®Ó ¨n thÞt.Råi c¸o lao ®Õn ®Ó chép lÊy Gµ.Gµ ho¶ng hèt ch¹y vßng quanh nhµ.§îi Gµ bay lªn cao, C¸o ®øng ë d­íi më réng miÖng tói. ThÕ lµ gµ r¬I ngay vµo trong tói.C¸o buéc miÖng tói, kho¸c lªn vai trë vÒ rõng.§§i ®Õn b×a rõng, C¸o thÊy mÖt nªn ngåi nghØ d­íi mét gèc c©y.ThÕ råi C¸o ngñ thiÕp ®i lóc nµo kh«ng biÕt.ë trong tói, Gµ Trèng kªu khe khÏ : - Cã ai ë ®ã kh«ng ? Cøu t«i víi ! Võa lóc ®ã cã hai b¹n thá ®i ngang qua. Hai b¹n thá th¸o d©y buéc miÖng tói,Gióp gµ Trèng tho¸t ra ngoµi.Gµ Trèng cïng hai b¹n Thá lÊy ®¸ bá vµo ®Çy tói råi buéc miÖng tói l¹i nh­ cò.C¸o tØnh dËy, kh«ng biÕt chuyÖn võa x¶y ra, véi v¸c tói vÒ rõng.VõVõa ®I C¸o võa t­ëng t­îng ra chiÕc ®ïi gµ bÐo mËp.C¸o rÏ vµo mét c¸I hang to. Nh×n thÊy nåi n­íc s«I ai ®ã ®· ®un trong hang, C¸o bçng n¶y ra ý nghÜ më d©y buéc tói qu¼ng gµ vµo nåi n­íc s«i.BÊt ngê, nh÷ng hßn ®¸ to l¨n µo µo xuèng lµm n­íc s«I b¾n tung toÐ lªn ng­êi C¸o. C¸o bÞ báng nÆng,hÐt lªn ®au ®ín.ThËt ®¸ng ®êi con C¸o gian ¸c !

File đính kèm:

  • pptTruyen_Cao_va_ga_trong.ppt