Bài giảng Mần non lớp lá - Làm quen chữ cái i - T - c - Chủ điểm: Động vật

Làm quen chữ cái

i-t-c

Chủ điểm: động vật

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt24 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mần non lớp lá - Làm quen chữ cái i - T - c - Chủ điểm: Động vật, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lµm quen ch÷ c¸ii-t-cChñ ®iÓm: ®éng vËt§èi t­îng :trÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæiThiÕt kÕ :Lª ThÞ BÕnTr­êng mÇm non Phï ChÈnvịt bơi vịt bơi i i iiiTrò chơiThö tµi iiiboiiđđàn vịt 5đàn vịt t ttttBÐ dïng ngãn tay t¹o ch÷ TTrß ch¬iH·y chän t«iCon vÑtCon tu hóChim c¸nh côtBÐ cïng vËn ®éngTËp tÇm v«ngccccBÐ h·y dïng ngãn trá vµ ngãn c¸i t¹o ch÷ C§eo chu«ngcho mÌo coc«cacc¤ cöa bÝ mËtKh¸m ph¸c123Trß ch¬iGhÐp ch÷KÝnh chócC¸c c«

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_itc.ppt