Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Nhớ về câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ

Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

Trong truyện có những ai?

Cô bé có vâng lời mẹ dặn không?

Tại sao con biết?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Nhớ về câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quí CoâGiaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Laøi Lớp lá 2 HOẠT ĐỘNG PHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕNHÔÙ VEÀ CAÂU CHUYEÄN "COÂ BEÙ QUAØNG KHAÊN ÑOÛ"2. Trong truyện có những ai? 1. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 3. Trước khi đi mẹ dặn cô bé thế nào?4. Cô bé có vâng lời mẹ dặn không? Tại sao con biết? 5. Ở trong rừng cô bé gặp ai? 6. Thỏ nhắc nhở cô bé quàng khăn đỏ như thế nào? Vì sao Thỏ nhắc như thế? 7. Rồi cô bé gặp ai nữa? 8. Sói đã nói gì với cô bé ?9. Khi cô bé đến, tưởng bà ốm cô bé đã hỏi gì ?10. Trong câu chuyện con yêu ai nào? Vì sao? Chuùc quyù coâ giaùo doài daøo söùc khoeûChuùc moät ngaøy toát ñeïp ñaày yù nghóa

File đính kèm:

  • pptPTNN_Chuyen_Co_be_quang_khan_do.ppt