Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 8 (ôn)

I.Mục đich.

-Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8. Giúp trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 8

-Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1:1 ở trẻ

-Trẻ biết dùng đúng từ nhiều hơn ít hơn khi so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng

-Củng cố hiểu biết về các con vật.

-Giáo dục trẻ yêu con vật gần gũi. Gd trẻtính kiên chì, không kiêu ngạo.

II. Chuẩn bị

 -Mỗi trẻ 1 rổ có 8 con rùa,8 con thỏ, số từ 1-7, hai thẻ số 8.

-Các nhóm con vật có số lượng là 8.Vòng thể dục

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 8 (ôn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D¹y trÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau trong ph¹m vi 8(«n)5-6 tuæi-A2I.Môc ®ich.-D¹y trÎ thªm bít trong ph¹m vi 8. Gióp trÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau trong ph¹m vi 8-RÌn kü n¨ng xÕp t­¬ng øng 1:1 ë trÎ-TrÎ biÕt dïng ®óng tõ nhiÒu h¬n Ýt h¬n khi so s¸nh sè l­îng 2 nhãm ®èi t­îng-Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸c con vËt.-Gi¸o dôc trÎ yªu con vËt gÇn gòi. Gd trÎtÝnh kiªn ch×, kh«ng kiªu ng¹o.II. ChuÈn bÞ -Mçi trÎ 1 ræ cã 8 con rïa,8 con thá, sè tõ 1-7, hai thÎ sè 8.-C¸c nhãm con vËt cã sè l­îng lµ 8.Vßng thÓ dôc-§µn, tranh vÏ c¸c con vËt cã sè l­îng Ýt h¬n 8III. TiÕn tr×nh:1,H¸t vÒ con vËt, xem ¶nh c¸c con vËt trß chuyÖn vÒ c¸c con vËt, ®Õm ®Õn 8, nhËn biÕt sè 8 2,D¹y trÎ so s¸nh ,thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 8.- Cho 8 con rïa va 7 con thá xÕp t­¬ng øng 1-1-Cho trÎ ®Õm ,so s¸nh t¹o sù b»ng nhau vµ b»ng 8, §Æt thÎ sè 8-Bít 1( 2,3,4) ®Õm, so s¸nh,t¹o sù b»ng nhau vµ b»ng 8-Bít dÇn sè thá, ®Ó sè rïa l¹i, tuyªn bè rïa chiÕn th¾ng.3,¤n luyÖn:- Cho trÎ thªm, bít trong ph¹m vi 8 nhãm c¸c con vËt:Gµ,c¸,sãcThi lÊy con vËt(chia 2 ®éi bËt qua vßng TD,®Õm kiÓm tra kÕt qu¶)- VÏ thªm cho ®ñ 8 con vËt4,KÕt thóc: lµm thá di t¾m n¾ng 888878888588ChiÕn th¾ng5 + 3 = 88-3=58 -4 = 48- 3 = 58-5=3

File đính kèm:

  • pptSo_8.ppt