Giáo án lớp 5 - Tuần 22

I.Mục đích yêu cầu:

- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /36.

 -Thaùi ñoä: Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi vaên. Hieåu noäi dung yù nghóa cuûa baøi.

* THGD: GD BVMT (trực tiếp) -THTNMT Biển,đảo(Bộ phận)

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.

 -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

 

doc31 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 29/01/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 22, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22:
Thöù hai ngaøy 15 tháng 02 năm 2016
TẬP ĐỌC
 Bài43(43): LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
 (TG/40’).(sgk/36)
I.Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /36.
 -Thaùi ñoä: Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi vaên. Hieåu noäi dung yù nghóa cuûa baøi. 
* THGD: GD BVMT (trực tiếp) -THTNMT Biển,đảo(Bộ phận)
II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.
 -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: (4’) Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Tiếng rao đêm 
+Nhận xét.
2.Bài mới: (33’)
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm,giới thiệu bài qua tranh minh hoạ
 2.2.Luyện đọc: Mt: Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên, gioïng ñoïc thay ñoåi phuø hôïp lôøi nhaân vaät.
-Gọi HS khá đọc bài.NX.
-Chia bài thành 4 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).
-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể lúc trầm lắng,lúc hào hướng sôi nổi;phân biệt rõ lời các nhân vật.
 2.3.Tìm hiểu bài:
Mt: Hieåu noäi dung: (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1, 2, 3).
 Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk
GDMT:Việc làm dũng cảm của những người dân chài dám rời bỏ mảnh đất quê hương ra lập làng ở một đảo ngoài biển chính là hành động giữ gìn,bảo vệ môi trường mà chúng ta phải học tập và noi theo.
 2.4.Luyện đọc diễn cảm:
-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.
 3.Củng cố-Dặn dò: (3’)
Hệ thống bài.
-THTNMT Biển, đảo: Giáo dục học sinh giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo
Nhận xét tiết học.
Dặn HS chuẩn bị bài:Cao Bằng.
-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.
HS quan sát tranh,NX.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-1HS khá đọc toàn bài.
-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.
Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn
Đọc chú giải trong sgk.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS nghe,cảm nhận.
-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.
-HS phát biểu
-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.
-Nhắc lại nội dung bài.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
TOÁN
 Bài: 106 LUYỆN TẬP 
 (TG/40’) (sgk/110)
I.Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /71.
- Thaùi ñoä: GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.
- BTCL : 1, 2 .
II.Đồ dùng:
 -Bảng phụ,bảng nhóm.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: (4’)Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.
+Kiểm tra vở ,nhận xét,nhận xét chữa bài trên bảng.
2.Bài mới: (33’)
2.1.Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.
Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
MT: Bieát tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät.Vaän duïng ñeå giaûi moät soá baøi toaùn ñôn giaûn
 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1 vào vở.2 HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài.
Bài giải: 
a)Đổi 1,5 m= 15 dm
Diện tích xung quanh là: ( 25+15) x2 x 18= 1440d m2 
Diện tích toàn phần là: 25 x 15 x2 + 1440 = 2190d m2
b)Diện tích xung quanh là(+)x 2 x = m2 
Diện tích toàn phần: x x2 + = m2 
 Đáp số: a) 1440dm2 và 2190 dm2
 b) m2 và m2 
 Bài 2: Tổ chức cho HS Làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.
Bài giải: 
a)Đổi 8dm m= 0,8 m
Diện tích xung quanh là: ( 1,5+0,6) x2 x 0,8= 3,36 m2 
Diện tích quét sơn là: 1,5 x 0,6 + 3,36 = 4,26 m2
 Đáp số: 4,26 m2 
 2.4.Củng cố dăn dò (3’)
Hệ thống bài.
Yêu cầu HS về nhà làm bài 3 trong sgk.
Nhận xét tiết học.
-HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS làm vở,chữa bài trên bảng.
HS làm bài vào vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.
Nhắc lại cách tính diện tích xungh quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
LÒCH SÖÛ (TG/40’)
Tiết : 22 BEÁN TRE ÑOÀNG KHÔÛI.
(sgk/43)
I. Muïc tieâu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /106.
- Thaùi ñoä: Yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc.
II. Chuaån bò:
+ AÛnh SGK, baûn ñoà haønh chính Nam Boä.
III. Caùc hoaït ñoäng:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: (1’)
2. Baøi cuõ: Nöôùc nhaø bò chia caét.
Vì sao ñaát nöôùc ta bò chia caét?
AÂm möu phaù hoaït hieäp ñònh Giô-ne-vô cuûa Mó –
 Dieäm nhö theá naøo?
Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: (2’)
Beán Tre Ñoàng Khôûi.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: (27’)
v	Hoaït ñoäng 1: Taïo bieåu töôïng veà phong traøo ñoàng khôûi Beán Tre.
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc SGK, ñoaïn “Töø ñaàu 
 ñoàng chí mieàn Nam.”
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø xaùc ñònh vò trí Beán Tre 
treân baûn ñoà. 
® neâu roõ: Beán Tre laø ñieån hình cuûa phong traøo Ñoàng Khôûi.
Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm baøn töôøng thuaät laïi cuoäc
 khôûi nghóa ôû Beán Tre.
® Giaùo vieân nhaän xeùt.
v	Hoaït ñoäng 2: YÙ nghóa cuûa phong traøo Ñoàng Khôûi.
Haõy neâu yù nghóa cuûa phong traøo Ñoàng Khôûi?
® Giaùo vieân nhaän xeùt + choát.
® Ruùt ra ghi nhôù.
v	Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 
Vì sao nhaân daân ta ñöùng leân ñoàng khôûi?
YÙ nghóa lòch söû cuûa phong traøo Ñoàng Khôûi?
5. Toång keát - daën doø: 
Hoïc baøi.
Chuaån bò: “Nhaø maùy cô khí Haø Noäi – con chim ñaàu 
ñaøn cuûa ngaønh cô khí Vieät Nam”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
Hoïc sinh traû lôøi.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
 Hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm.
® 1 soá nhoùm phaùt bieåu.
Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm baøn.
® Baét thaêm thuaät laïi phong traøo ôû Beán Tre.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
 Hoïc sinh neâu.
 Hoïc sinh ñoïc laïi (3 em).
Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh neâu.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
ĐẠO ĐỨC
Bài 10(T22) UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỜNG EM. (TIẾT 2)
 (TG/35’) (sgk/31)
I.Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /85.
- Bỏ BT4. 
Thái độ:Có ý thức tôn trọng uỷ ban nhân dân xã phường.
II.Đồ dùng: Phiếu HT.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ: (4’)
-Nêu ghi nhớ tiết trước.
Bài mới: (29’)
Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu của bài tập 2 sgk bằng hoạt động nhóm.
+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận xử lý tình huống.
+Gọi đại diện nhóm lên trình bày,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.
Kết luận:a)Vận động các bạn tham gia kí ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
b)Nên đăng kí sinh hoạt hè tạ nhà văn hoá của phường.
c)Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách vở,đồ dùng học tập,quần áo,..để ủng hộ trẻ em vùng lũ lụt.
Hoạt động 2: Thực hiện yêu cầu bài tập 3 sgk bằng hoạt động nhóm.
+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBNDxã phường những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
+Gọi đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác thoả luận bổ sung.
Kết luận:Uỷ ban nhân xã phường luôn quan tâm,chăm sóc và boả vệ các quyền lợi của người dân,đặc biệt là trẻ em.Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tâix phường và tham gia đống góp ý kiến là một việc làm tốt
Hoạt động cuối: (3’)
Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.
Nhận xét tiết học.
-HS theo dõi
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS thảo luận nhóm. Xử lý các tình huống.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS đoáng vai trình bày ý kiến,thảo luận bổ sung.
HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
Veõ Trang Trí:
Tìm Hieåu Veà Kieåu Chöõ In Hoa Neùt Thanh, Neùt Ñaäm.
(TG/35’) (sgk/69)
I/ .Muïc tieâu: 
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /139.
-GT: Tập kẻ chữ AB theo mẫu cữ in hoa nết thanh nét đậm. 
- Thái độ : Học sinh nhận biết được vẽ đẹp của kiểu chữ in hoa .
-THGD: THNGLL.
 II. Chuaån bò:
	Bảng kiểu chữ in hoa (nét thanh nét đậm ),một vài kiểu chữ khác
 III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
2’
5’
5’
15’
7’
Giôùi thieäu baøi
-GV giôùi thieäu baøi cho haáp daãn vaø phuø hôïp vôùi noäi dung
Hoaït ñoâng 1:QS nhận xét 
Giới thiệu vài kiểu chữ khác .
 Sự khác và giống nhau .
 Đặc điểm riêng của từng kiểu chữ
-Kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm là kiểu chữ mà trong đó1 con chữ có nét thanh nét đậm .
*HĐ riêng giữa tiết, 7 phút
- Nêu yêu cầu: Mỗi HS chọn ngẫu nhiên một mẫu giấy, trong đó có thể có con chữ, từ hoặc câu.
- Trò chơi “ Tìm bạn thân”: Mỗi bạn xác định mẫu chữ trong tay mình là chữ in hoa nét đều hay chữ nét thanh nét đậm, sau đó đi tìm và đứng cùng với bạn có kiểu chữ giống như mình.
- Ai đứng nhầm chỗ thì bị phạt
-Thực hiện trong thời gian bài hát “Tìm bạn thân ” kết thúc (hát 2 lần)
-GV kiểm tra, nhận xét
Hoaït ñoâng 2:Tìm hiểu cách kẻ chữ
-Cần dựa vào cách đưa nét bút (nét đưa lên → nét thanh.)
-Nét đưa xuống (nét nhấn )→đậm .
-GV kẻ bảng
 (Xem mẫu H2 Sgv)
Lưu ý :
 Trong 1 dòng chữ, các nét thanh có độ mảnh như nhau.
 Các nét đậm có độ dày như nhau.
 Tuỳ thuộc vào khồ chữ mà kẻ nét thanh nét đậm sao cho phù hợp.
Hoaït ñoâng 3:Thực hành
 Yêu cầu:Kẻ chữ A,B,M,N.
Hoaït ñoâng 4: Đánh giá -nhận xét 
 Hình dáng màu sắc ,cách vẽ.
 Trình baøy ñaùnh giaù cuûa gv
HS quan sát 
Hs quan saùt
Hs laéng nghe vaø thöïc hieän
Hs thöïc hieän 
Hs laéng nghe
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
KHOA HỌC
Bài 43(43) SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT(Tiếp theo)
 (TG/35’) (sgk/88). 
I.Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /92.
- Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
* THGD: GD BVMT ( Liên hệ ). - GD KKNS -THTNMT BIỂN, ĐẢO (bộ phận)- BĐKH – SDNLTK&HQ.
II. Đồ dùng: -Thông tin và hình trang 89SGK
II.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : (4’)+Kể tên các loại chất đốt mà em biết?
GV nhận xét,.
 2. Bài mới: (29’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Tổ chức cho HS thảo luận về sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng hoạt động nhóm. Theo các câu hỏi:
-KNS : Kĩ năng biết cách tìm tòi , xử lí , trình bày thông tin về việc sử dụng chất đốt . Kĩ năng bình luận , đánh giá về các quan điểm khác nhau về khai thác và sử dụng chất đốt . 
+Tại sao không nên chặt phá cây bừa bãi để làm củi đun?
+Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên có phải là nguồn năng lượng vô tận không?Tại sao?
-Gọi đại diện các nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung,thống nhất ý kiến;
Kết luận(GDMT):Chặt cây bừa bãi để lấy củi đun sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyên rừng,tới môi trường.Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên được hình thành từ xác các loại sinh vật qua hàng triệu năm,hiện nay các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ cạn kiệt .Do đó phải tiết kiệm các nguồn năng lượng này.
Hoạt động3: Tổ chức thảo luận về biện pháp sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt bằg thảo luận nhóm qua các câu hỏi:
+ Nêu các việc làm để tiết kiệm,chống lãng phí năng lượng chất đốt?
+Cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn xảy ra khi sử dụng nặng lượng chất đốt?
+ GDMT:Nêu tác hại của việc sử dụng các loại chất đốt với môi trường và biện pháp để làm giàm các tác hại đó?
-Gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung.
Kết luận:Mục Bạn cần biết sgk.
SDNLTK&HQ:: Hs biết công dụng của một số loại chất đốt. Sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt. 
Hoạt động cuối: (3’)
 Hệ thống bài.
@THTNMT BIỂN ĐẢO:Tài nguyên biển: dầu mỏ
- BĐKH:Chặt cây bừa bãi để lấy củi, đốt than sẻ làm tổn hại đến môi trường (giảm việc hấp thụ khí các-bo-nic, thay đổi hệ sinh thái ảnh hưởng đến phát triển của hệ thực vật, động vật).
Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.
 Nhận xét tiết học.
Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS thảo luận nhóm .Đại diện nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS liên hệ thực tế thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.
-HS liên hệ bản thân.Đọc mục Bạn cần biết sgk 
aRút kinh nghiệm:	
------------------------------------------------------------- 
Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016
TOÁN
Bài107 (111) DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
 (TG/40’) (sgk/111)
I. Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /71.
-Thaùi ñoä: GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
- BTCL : 1, 2. 
II.Đồ dùng:
 -GV:Bộ đồ dùng học toán.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : (4’)-Cho làm bài tập 3 tiết trước vào bảng con.
+GV nhận xét,chữa bài.
-Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.
 2.Bài mới: (33’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2: Hình thành công thức tính diện tích xung quanh à diện tích toàn phần của hình lập phương.
-GV cho HS quan sát các mô hình trực quan,nhận xét về các mặt của hình lập phương và hình hộp chữ nhật
+Rút kết luận:Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt(có 3 kích thước bằng nhau)
+Yêu cầu Hs dựa vào công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.(sgk)
+Tổ chức cho HS làm ví dụ trong sgk.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Chấm,nhận xét,chữa bài.
Bài giải :Diện tích xung quanh của hình đó là:1,5 x 1,5 x 4 = 9m2
 Diện tích toàn phần của hình đó là:1,5 x1,5 x6 =13,5m2
 Đáp số: 9m2 và 13,5m2
Bài 2:Tổ chức hco HS làm vào vở,một HS làm bnảg nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.
Bài giải :Diện tích bìa dùng làm hộp là:2,5 x2,5 x5 =31,25dm2
 Đáp số: 31,25dm2
Hoạt động cuối: (3’)
Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm bàitrong vở BT.
Nhận xét tiết học.
-HS ghi kết quả vaìo bảng con.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS quan sát trực quan,nêu nhận xét.
+Đọc kết luận trong sgk.
-HS theo dõi thực hiện như ví dụ sgk.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
-HS làm vào vỉơ và bảng nhóm,chữa bài.
-Nhắc lại cách tính diện tíchXQ và DTTP của HLP
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ
Bài 22(22): (Nghe-Viết ) HÀ NỘI
 (TG/40’) (sgk/37)
I. Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /36.
- Thaùi ñoä: GD tính cẩn thận.
- THGD: GD BVMT (Trực tiếp )
 II.Đồ dùng:
Bảng phụ,
Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.
 III..Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:- (4’)HS viết bảng con 2 từ linh cữu,thiên cổ.
 -GV nhận xét.
Hoạt động 2: (2’)Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả: (23’)
-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:
 +Khi đến Hà Nội bạn nhỏ thấy có những điều gì mới lạ?
GDMT:Nếu được đến thăm Hà Nội em sẽ làm gì để giữu gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội để Hà Nội mãi tươi đẹp? 
Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Hà Nội,Hồ Gươm,chùa Một Cột,Ba Đình,Tháp Bút,Tây Hồ,)
-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,
-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả. (10’)
Bài2 a( tr 17sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài 2a.
+Gọi HS trả lời,nhận xét bổ sung thống nhất ý dúng;
Lời giải:Trong đoạn văn có danh từ riêng tên người là:Nhụ;Danh từ riêng tên địa lý Việt Nam là:Bặch Đằng Giang,Mõm Cá Sấu.
Bài3a:Tổ chức cho HSThi viết vào bảng nhóm.GV nhận xét ,bổ sung.Tuyên duương nhóm ghi được nhiều tên đúng.
GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.
Hoạt động cuối: (3’)
Hệ thống bài,liên hệ GD HS
Dăn HS luyện viết ở nhà.
Nhận xét tiết học.
-HS viết bảng con.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS theo dõi bài viết trong sgk.
Thảo luận nội dung đoạn viết.
-Liên hệ bản thân.
-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
-HS nghe-viết bài vào vở,
Đổi vở soát sửa lỗi.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS bài tập:
-HS thảo luận trả lời miệng
-HS thi làm bài vào bảng nhóm.
-Nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài43(43): NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ.
 (TG/40’) (sgk/38).
Mục đích yêu cầu: 
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /36
- Bỏ nhận xét, ghi nhớ dạy BT 2, 3. 
- Thaùi ñoä : GD ý thức hợp tác trong học tập.
II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm
 -HS: vở bài tập Tiếng Việt.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Bài cũ : (4’)Gọi một số HS làm lại bài tập 4 tiết trước.
+GV nhận xét.
2Bài mới: (33’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2:Tổ chức làm bài luyện tập: 
Bài 1:Tổ chức cho HS đọc làm bài vào vở BT,một HS lên gạch dưới các vế câu chỉ ĐK,KQ,khoanh tròn vào quan hệ từ nối các vế caau đó trên bảng phụ
Bài 2:Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm,dán bảng.Đại diện các nhóm đọc bài của nhóm mình,nhận xét,bổ sung.
Bài 3: Tổ chứccho HS nối tiếp đọc các vế câu thêm vào của mình.Lớp nhận xét,tuyên dương bạn thêm đúng và hay.
Hoạt động cuối: (3’)
Hệ thống bài.
Dặn HS làm lại BT 3 vào vở
Nhận xét tiết học.
-Một số HS đọc bài.
KT: Hợp tác nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.
-HS làm vào vở chữa bài trên bảng phụ.
-HS làm bảng nhóm.
-HS viết vào vở,đọc bài trước lớp.
-HS nhắc lại ghhi nhớ.
aRút kinh nghiệm:	
-------------------------------------------------------------
Luyện Toán ( TG: 35’)
Tiết 1 
I-MUÏC TIEÂU
Củng cố luyện tập về tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần hình hôp chữ nhật, hình lập phương.
Thái độ: Tính toaùn nhanh, chính xaùc.
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
-Baûng phuï, vở BT. 
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
-Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
-1 hs leân baûng laøm baøi taäp 
-Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi .
2-DAÏY BAØI MÔÙI
2-1-Giôùi thieäu baøi 
Hoâm nay, chuùng ta củng cố veà soá thaäp phaân.
-Hs laéng nghe
2--Luyeän taäp thöïc haønh 
MT: Củng cố luyện tập về tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần hình hôp chữ nhật, hình lập phương.
Baøi 1 :
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi. 
-Bài toán cho biết gì và yêu cầu các em làm gì? 
- Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần hình hôp chữ nhật , diện tích xung quanh, diện tích toán phần hình lập phương.?
- Gv quan sát, nhận xét. 
Baøi 2 :
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laøm baøi.
- Bài toán cho biết gì và yêu cầu các em làm gì? 
- Muốn biết diện tích tôn để làm cái thùng ta làm thế nào? 
- Hãy thảo luận nhóm và giải bài toán 
Bài 3. 
Hs đọc bài toán.
Cho Hs hơi trò chơi: Ai nhanh hơn.
Gv quan sát, biểu dương.
- Kĩ thuật mảnh ghép, nhóm, cá nhân, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực.
-Hs laøm vieäc theo höông daãn cuûa gv 
- Hs giải và nêu kết quả. 
- Hs đọc yêu cầu, thảo luận 
- Hs thực hiện theo nhóm 4 , nêu kết quả. 
 Diện tích xung quanh cái thùng có là: 
( 80 + 60) x 2 x 50 = 14000 ( cm²) 
Diện tích tôn để làm cái thùng 
14000 + 80 x 60 = 18800 ( cm²) = 1.88 (m²) 
Đáp số : 1.88 (m²) 
- Hs thực hiện. 
3-CUÛNG COÁ, DAËN DOØ 
-Gv toång keát tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø laøm baøi. xem laïi caùc baøi toaùn ñaõ hoïc.
Phaàn boå sung:
.
-----------------------------------------------------------------------------
KĨ THUẬT
Bài 22(22): LẮP XE CẨU(Tiết 1)
 (TG/35’) (SGK/26)
I.Mục đích yêu cầu:
- KT KN : Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng /146.
- Thái độ : GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.
-THGD: THNGLL- SDNLTK&HQ. 
II.Đồ dùng: Bộ đò dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp xe cẩu.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : (4’)
 +Một số HS nêu cách phòn

File đính kèm:

  • docGIAO_AN_LOP_5_TUAN_22_2016.doc