Giáo án lớp Lá: Các chú bộ đội hành quân trong mưa

Mưa rơi, mưa rơi

Lộp bộp, lộp bộp

Áo dù có ướt

Vẫn đi vãn đi.

Đường ra mặt trận

Còn dài còn dài

Cho dù mưa rơi

Chú vẫn đi tới.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: dhcepa | Ngày: 28/02/2018 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp Lá: Các chú bộ đội hành quân trong mưa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chó bé ®éi hµnh qu©n trong m­aPhßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn Hoµng MaiTr­êng mÇm non VÜnh H­ngGi¸o ¸n: Ho¹t ®éng th¬Chñ ®Ò: Mét sè nghÒ.Løa tuæi: 5 – 6 tuæi.Gi¸o viªn h­íng dÉn: Phan ThÞ Liªn Ph­¬ngVò Thuú H­¬ngMưa rơi, mưa rơiLộp bộp, lộp bộpÁo dù có ướt Vẫn đi vãn đi.Đường ra mặt trậnCòn dài còn dàiCho dù mưa rơiChú vẫn đi tới.Chú đi trong đêmLong lanh sao đỏNhư ngọn đèn nhỏSoi đường hành quânMưa rơi, mưa rơiÁo dù có ướtVẫn đi, vẫn điChân dồn dập bước.

File đính kèm:

  • pptchu_bo_doi_hanh_quan_trong_mua.ppt