Giáo án Lớp Lá: Chủ đề: Nghề đáng yêu - Hoạt động: Bé chơi với b, d, đ

Bác đưa thư

Thợ xây dựng

pptx19 trang | Chia sẻ: dhcepa | Ngày: 27/02/2018 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá: Chủ đề: Nghề đáng yêu - Hoạt động: Bé chơi với b, d, đ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Maàm Non Tònh NghieâmPhoøng Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo TP. Myõ Tho Giaùo vieân: Ñònh Taâm Höông.Lôùp: Laù.Nieân hoïc: 2011 – 2012.CHUÛ ÑEÀ: NGHEÀ ÑAÙNG YEÂUHoaït ñoäng: 	Beù chôi vôùi b, d, ñBaùcñööhtabBbThôïxyaândöïgdDdbdbdBaùcñööhtañÑññdñd

File đính kèm:

  • pptxBE_CHOI_VOI_BDD.pptx