Giáo án mầm non lớp chồi - Tuần 1: Ngày hội đến trường của bé

1. Kiến thức:

- Trẻ có những hiểu biết về trường lớp mẫu giáo của mình,

- Trẻ biết trong trường có rất nhiều cô, mỗi người làm những công việc khác nhau

nhưng đều là để chăm sóc các cháu

2. Kỹ năng:

- Trẻ biết tên trường, tên lớp biết giới thiệu tên mình và biết bạn tên là gì, biết được các hoạt động của mình và bạn ở lớp

- Biết giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi trong lớp

- Trẻ biết trả lời đủ câu, diễn đạt mạch lạc

3. Thái độ:

- Giáo dục các cháu yêu thương bạn bè, yêu quý các bạn trong trường, cô giáo, các cô trong trường, giữ gìn bảo vệ trường lớp sạch đẹp

- Trẻ thích đến trường lớp mầm non

 

doc13 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 27/02/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Tuần 1: Ngày hội đến trường của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tõng ngµy Tuần: 1 Ngày hội đến trường của bé
Thời gian hoạt động
Môc ®Ých - yªu cÇu
ChuÈn bÞ
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
Thứ 3
05/9/2017
KPXH:
 Trường mầm non của bé
1. Kiến thức:
- Trẻ có những hiểu biết về trường lớp mẫu giáo của mình,
Hình ảnh về trường mầm non Hương Mai.
Tranh trường mầm
B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
- Cô cùng trẻ hát bài “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
- Con vừa hát bài hát gì? - Trong trường có những ai?
- Khi đến trường con cảm thấy thế nào?
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
-Rất vui ạ
- Trẻ biết trong trường có rất nhiều cô, mỗi người làm những công việc khác nhau
nhưng đều là để chăm sóc các cháu
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết tên trường, tên lớp biết giới thiệu tên mình và biết bạn tên là gì, biết được các hoạt động của mình và bạn ở lớp
- Biết giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Trẻ biết trả lời đủ câu, diễn đạt mạch lạc
3. Thái độ:
- Giáo dục các cháu yêu thương bạn bè, yêu quý các bạn trong trường, cô giáo, các cô trong trường, giữ gìn bảo vệ trường lớp sạch đẹp
- Trẻ thích đến trường lớp mầm non
non cắt rời để cháu xếp
- Thế bây giờ cô cháu mình cùng trò chuyện về trường mẫu giáo để xem có vui như bạn kể không nhé
B­íc 2. Bài mới.
- Vậy trường mầm non các con đang học có tên là gì?
Điểm trường chúng ta đang học ở đâu?
Bạn nào cho cô biết lớp chúng ta đang học là lớp mẫu giáo gì?
- Cô giáo dạy con tên gì?
Trong lớp con có những bạn nào là bạn trai, những bạn nào là bạn gái?
- Ngoài ra con còn biết tên cô nào trong trường nữa không?
- Trong trường có rất nhiều cô 
- Còn ở phòng ban giám hiệu có các cô nào
- Cô hiệu trưởng tên gì?
- Cô hiệu phó là cô nào?
- Con có biết hằng ngày các cô đến trường làm nhiệm vụ gì không?
- Nhiệm vụ của học sinh đến lớp làm gì?
- Hằng ngày các con đến lớp được cô giáo dạy dỗ, chăm sóc như thế nào?
-À! Đúng rồi hằng ngày các con đến lớp được cô giáo chăm sóc dạy dỗ rất tận tình. 
- Thế các con có tình cảm như thế nào đối với cô giáo?
- Vậy các con phải làm gì để cho các cô vui? 
- Vậy con có biết lớp mình có bao nhiêu bạn không, ? 
- Lớp chúng ta có nhều bạn nhiều đồ chơi vậy các con thích đi học không?
- Khi đến lớp các con phải thế nào ?
- Lớp có khách thì các con làm gì?
- Đối với bạn thì sao?
- Lớp mình có các bạn trai và bạn gái, bạn nào cũng rất xinh các bạn mới đến lớp nên chưa biết tên hết các bạn . vậy các con hãy lần lượt giới thiệu về mình cho các bạn cùng biết
* Trò chơi 
- Vậy các bạn đã được làm quen với nhau rồi để xem ai giỏi hơn, cô cháu ta cùng chơi trò chơi “ tìm bạn thân” nhé
*Trò chơi: ghép tranh trường mẫu giáo”
Cô cho cháu 2 tấm tranh cắt rời về trường mẫu giáo.
Các con nhìn ngôi trường mẫu giáo có đẹp không?
Vậy các con làm gì cho trường mình luôn sạch đẹp? 
- Cô giáo là người dạy dỗ chăm sóc các con không khác gì là người mẹ hiền. Vì vậy các con cố gắng học thật giỏi, chăm phát biểu, biết vâng lời ba mẹ, ông bà để cô giáo được vui nhé!
Bước 3. KÕt thóc: Cô nhận xét hoạt động , giáo dục trẻ cho trẻ hát đi ra ngoài 
- Vâng ạ
Trường MN Hương Mai
- Cụm Tam hợp ạ
- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2
Cô Lan, cô Lương
Trẻ trả lời
Trẻ Cô Hằng,Trang ,Ánh
Trẻ Cô Hảo ,Cô Ngọc 
Cô Hảo
Cô Ngọc
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Chăm ngoan học giỏi ạ
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Chăm ngoan ạ
Biết chào ạ
Trẻ trả lời
Trẻ giới thiệu tên cùa mình
Trẻ chơi trò chơi
Trẻ chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của 
Trẻ chú ý lắng nghe
Trẻ hát và đi ra ngoài
VÖ sinh
D¹y trÎ c¸ch röa tay
- Chuẩn bị chữ cái o,ô,ơ
- NGCN
1. Kiến thức
- TrÎ biÕt thao t¸c röa tay ®óng c¸ch
2. Kỹ năng
- H×nh thµnh ë trÎ kÜ n¨ng röa tay.
3. Thái độ
- TrÎ cã ý thøc röa tay hµng ngµy s¹ch sÏ, tiÕt kiÖm n­íc
- Vßi n­íc, kh¨n lau tay, xµ phßng.
B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc: C« cho trÎ h¸t bµi “Kh¸m tay”
- §Ó chóng m×nh cã thÓ trë thµnh ho¹ sÜ, vÏ nh÷ng bøc tranh ®Ñp th× tr­íc tiªn chóng m×nh ph¶i cã ®«i bµn tay s¹ch sÏ. Vµ ®Ó cã ®«i bµn tay s¹ch sÏ chóng m×nh ph¶i biÕt röa tay ®óng c¸ch. H«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c con rö tay ®óng c¸ch ®Ó m×nh cã ®«i bµn tay lu«n s¹ch sÏ nhÐ.
B­íc 2: Bµi míi:
- C« lµm mÉu lÇn 1: Kh«ng gi¶i thÝch.
- C« lµm mÉu lÇn 2: võa lµm võa ph©n tÝch
Bước 1: làm ướt tay xoa xà phòng tạo bọt
Bước 2: dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
Bước 3: dùng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại
Bước 4: dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại
Bước 5: chụm 5 đầu ngón tay của bàn tay này xoáy đi xoáy lại vào lòng bàn tay của kia và ngược lại.
Bước 6: xả sạch tay dưới vòi nước, búng nhẹ, lau khô tay 
C¸c con xem tay c« cã s¹ch kh«ng? cô gd trẻ sd nước tiết kiệm nước
- C« cho lÇn l­ît trÎ lªn lµm
- Mêi mét trÎ nh¾c l¹i thao t¸c röa tay, c« cñng cè l¹i.
B­íc 3: KÕt thóc Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Tay ®Ñp”
Trẻ hát cùng cô
Trẻ lắng nghe
Trẻ quan sát
Trẻ quan sát và lắng nghe
Có ạ
Trẻ thực hiện
Trẻ nhắc lại quy trình rửa tay
Trẻ đọc thơ và ra ngoài
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 4
06/9/2017
LQCV
Lµm quen ch÷ o, ô,ơ
SHC
Ôn chữ cái đã học
1. KiÕn thøc
Trẻ nhận biết phát âm đúng các chữ cái o, ô, ơ
Làm quen với các kiểu chữ o, ô, ơ viết thường, viết hoa, in thường, in hoa
Biết so sánh cấu tạo giữa các chữ cái o, ô, ơ.
2. KÜ n¨ng
Biết nhận ra các chữ cái o, ô, ơ trong các từ có nội dung về trường lớp mầm non 
Biết điền các chữ cái o, ô, ơ vào các từ còn thiếu thích hợp
3. Th¸i ®é: 
Trẻ tích cực tham gia hoạt động, có tính tập thể, tham gia chơi đúng luật
- Hình ảnh mẹ dắt bé đi học dưới có từ, các thẻ chữ cái ghép các từ: “Bé hồng đi học”
cài trên máy
- Tranh ảnh về trường mầm non, các ô số cài trên máy phục vụ trò chơi
- Mỗi trẻ có các thẻ chữ cái rời o, ô, ơ
Các bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”, cô giáo
B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
- Cho trẻ chơi trò chơi: “vuốt hạt nổ”
- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, các khu vực trong trường, đồ dùng đồ chơi sân trường, lớp học, các hoạt động của trẻ ở lớp
B­íc 2. Bài mới.
- Cho trẻ vào máy xem các hình ảnh “Bé hoa đến lớp” hỏi trẻ đó là hình ảnh gì
- Giới thiệu hình ảnh và từ “Bé hoa đi học”
Cho trẻ đồng thanh từ “Bé hoa đi học”
 - Trẻ lên tìm chữ đã học o - cô giới thiệu chữ o cho trẻ làm quen
- Tập trẻ phát âm chữ o, lớp, tổ, cá nhân phát âm 2,3 lần
- Phân tích cấu tạo chữ o là nét cong tròn khép kín 
- Cho trẻ làm quen các kiểu chữ o in hoa, viết hoa, in thường
- Cô giới thiệu chữ mới chữ ô
- Tập trẻ phát âm chữ ô
- Cho trẻ làm quen với kiểu chữ ô in hoa, viết hoa, in thường, viết thường
 - Cho trẻ so sánh cấu tạo của chữ o,ô giống nhau đều có nét cong tròn khép kín, khác nhau chữ o không có dấu mũ ở trên, chữ ô có thêm dấu mũ trên đầu
 - Cô giới thiệu chữ mới chữ ơ phát âm mẫu và cho trẻ phát âm chữ ơ
- Giới thiệu các kiểu chữ viết hoa, viết thường, in hoa, in thường
- So sánh cấu tạo của chữ o,ô và chữ o, ơ
* Hoạt động 3:
-Trò Chơi 1: Thi ai nhanh
+ Lần 1: Cô gọi tên chữ trẻ lấy chữ và giơ lên đọc
+ Lần 2: Cô gọi tên nét chữ trẻ lấy chữ và giơ lên đọc
- Trò chơi 2: Bé nhanh trí
 Trẻ nói tên chữ o, ô, ơ còn thiếu trong từ dưới tranh. (Trên máy vi tính)
- Trò chơi 3: Tìm bạn thân mỗi trẻ cầm 1 thẻ chữ cái vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm bạn có cùng chữ cái với mình, cô nhận xét cho trẻ phát âm sau khi chơi
 B­íc 3: Kết thúc: 
Trẻ hát bài “tìm bạn thân” 
- Trẻ tìm bạn cùng chơi
- Trẻ đàm thoại cùng
- Quan sát hình ảnh “Bé hoa đi học” đàm thoại cùng
- lớp đồng thanh
- Trẻ tìm chữ o
- Trẻ phát âm chữ o
- Trẻ nhắc lại cấu tạo chữ o
- Trẻ đồng thanh các kiểu chữ
- Lớp tổ cá nhân phát âm chữ ô
Trẻ so sánh cấu tạo chữ o và chữ ô
Trẻ quan sát
- Lớp tổ cá nhân phát ©m chữ ơ
- Trẻ đồng thanh các kiểu chữ
Trẻ so sánh
- Trẻ tham gia trò chơi
- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô
- Trẻ hát cùng cô đi ra ngoài
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 5
07/9/2017
V¨n häc
Thơ: Gà học chữ
1.KiÕn thøc:
- Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bµi th¬, Thể hiện được tình cảm của bài thơ 
2 . KÜ n¨ng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng tập trung chú ý, lắng nghe, trả lời câu hỏi.
3. Th¸i ®é :
Gi¸o dôc trÎ yªu truêng yªu líp, yªu c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
- Tranh minh ho¹ bµi th¬
- Bµi gi¶ng ®iÖn tö..
.
1: Ổn định, gây hứng thú.
- Cho lớp hát: “Ngày vui của bé”:
- Các con vừa hát bài hát nói về điều gì?
- Khi đến trường các con thấy như thế nào?
- Đến trường có bạn bè, có cô giáo và được cô dạy cho các con học hát, học chữ...Từ những ngày đầu đến lớp cô giáo đã đổ dành yêu thương dạy cho các con những nét chữ đầu tiên và để không phụ lòng dạy dỗ của cô các bạn nhỏ chăm ngoan học giỏi. Thi đua nhau trong học tập và lớp mình có rất nhiều bạn học rất ngoan. Vậy bây giờ các con lắng nghe cô đọc cho các con nghe bài thơ: “Gà học chữ” của tác giả Phan Trung Hiếu nhé!
2: Cô đọc kết hợp trích dẫn, đàm thoại
 - Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe.
- Cô đọc lần 2 qua tranh trích dẫn
- Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì nào?
- Cô cùng trẻ đàm thoại về nội dung bức tranh.
- Đến môn tập viết thì sao?
- Đến môn tập viết thì gà Trống không biết viết, nét chữ xiêu vẹo hàng thấp hàng cao. Còn gà Mái thì viết chữ o rất tròn và đẹp ai cũng thích.
- Bài thơ đã kể về những chú gà rất chăm ngoan học giỏi và biết vâng lời cô giáo. Qua bài thơ này tác giả khuyên bảo các con phải siêng năng chăm chỉ học tập và biết vâng lời cô giáo.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Cô cho lớp đọc tên bài thơ.
+ Đàm thoại:
- Ngày đầu đến lớp cô dạy những gì?
- Chú Gà Trống tỏ ra như thế nào?
- Cô gà Mái thì thế nào?
- Khi cô dạy môn tập viết thì thế nào?
- Mái Mơ tỏ ra như thế nào?
- Thì ra gà Mái đã làm gì?
* Cô cho trẻ nhắc lại các câu trả lời.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ
* Trò chơi: “Thi giọng đọc thơ hay”
- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần
- 3 tổ lên đọc luân phiên từng câu
- Nhóm, cá nhân lên đọc bằng hình ảnh, động tác minh họa
- Cả lớp đứng dậy đọc làm một số động tác minh hoạ.
 - Sau mỗi lần đọc cô chú ý sữa sai và nhận xét tuyên dương trẻ.
- Cho lớp đọc lại bài thơ: Gà học chữ
- Giáo dục trẻ:
- Nhận xét giờ học.
3.Kết thúc:
-Cô cho trẻ hát ra ngoài
TrÎ h¸t cïng c«
TrÎ kÓ ...
TrÎ chó ý l¾ng nghe
TrÎ chó ý l¾ng nghe
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
-Bài gà học chữ ạ
-Chữ o ạ
+ (Gà Trống .......Vang ò ó)
+ (Thương cô gà ....rơm nằm)
+ (Đến môn tập ........hàng cao
+ (Mái Mơ hớn ......trứng tròn vo)
+ (Mới hay gà Mái........cũng thè
TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c«
TrÎ tr¶ lêi, h¸t vµ ra ngoµi
* Ho¹t ®éng lao ®éng: Lau rän ®å dïng då ch¬i
-- TrÎ biÕt c¸ch lau ®å dïng ®å ch¬i
-RÌn trÎ biÕt lau trong ngoµi nhÑ nhµng
- Gi¸o dôc trÎ lu«n cã ý thøc b¶o vÖ ®å dïng ®å ch¬i cÊt ®óng n¬i quy ®Þnh
Kh¨n lau ®· ®­îc lµm Èm
* C« tËp trung trÎ trß chuyÖn vÒ ®å dïng ®å ch¬i trong líp gîi më g©y høng thó cho trÎ thÝch tham gia lao ®éng lau ®å dïng ®å ch¬i cña líp.
- C« giíi thiÖu vµ lµm mÉu kÕt hîp gi¶ng gi¶i
- Tæ chøc cho trÎ thùc hiÖn lau ®å dïng ®å ch¬i.
- C« quan s¸t gióp ®ì nh÷ng trÎ cßn lóng tóng, ®éng viªn trÎ
-> Gi¸o dôc trÎ lu«n cã ý thøc b¶o vÖ ®å dïng ®å ch¬i, cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh, gi÷ g×n m«i tr­êng trong líp s¹ch sÏ .
C« nhËn xÐt khen ngîi trÎ tæ chøc cho trÎ ®i röa tay GD trÎ tiÕt kiÖm n­íc khi röa tay
TrÎ trß chuyÖn cïng c« vµ tham gia lau rän ®å dïng ®å ch¬i trong líp
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 6
08/9/2017
¢m nh¹c
- H¸t "Trường chúng cháu là trường mần non"
Nghe “ Ngày đầu tiên đi học”, 
TC “ TiÕng cña ai”
1.KiÕn thøc
- TrÎ thuéc bµi h¸t, h¸t ®óng lêi, hiÓu néi dung cña bµi h¸t, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m qua bµi h¸t.
- BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i ©m nh¹c.
 - L¾ng nghe c« h¸t, biÕt h­ëng øng cïng c«.
 2.KÜ n¨ng
- TrÎ cã kÜ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c
3.Gi¸o dôc
 -Gi¸o dôc trÎ yªu quý tr­êng líp mµ m×nh ®ang theo häc.
- §µn
- Tranh ¶nh mét sè ho¹t ®éng trong trường mầm non.
B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
 Cho trẻ đọc bài tho “Bạn mới” trò chuyện với trẻ về chủ điểm qua nội dung bài thơ
 B­íc 2. Bµi míi
* H¸t : Trường chúng cháu là trường mần non 
 - C« h¸t cho trÎ nghe 1 lÇn
 - C¶ líp h¸t 1-2 lÇn 
 - Ph©n thÝch néi dung.
 - Cho c¶ líp ®øng lªn biÓu diÔn 1-2 lÇn.
 - Cho trÎ h¸t to, nhá theo sù b¾t nhÞp
 - Cho trÎ biÓu diÔn thi ®ua:
 + Theo nhãm b¹n trai – b¹n g¸i
 - Cho trÎ h¸t theo nhãm: nhãm 3-4 trÎ 
 - Cho trÎ h¸t c¸ nh©n (C« chó ý söa sai cho trÎ)
 * Nghe h¸t : Ngày đầu tiên đi học
 - Giíi thiÖu tªn bµi h¸t Ngày đầu tiên đi học - C« h¸t 1 lÇn cho trÎ nghe
C« gi¶ng néi dung cña bµi h¸t.
- C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 2
- LÇn 3 cho trÎ nghe nh¹c.
*Trß ch¬i ©m nh¹c: TiÕng cña ai
 C« phæ biÕn c¸ch ch¬i ,luật ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i 3 -4 lÇn.
Bước 3. KÕt thóc:
 C« ®éng viªn vµ cho trÎ ra ngoµi.
TrÎ ®äc th¬ vµ trß chuyÖn cïng c«
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ h¸t
TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c«
TrÎ chó ý l¾ng nghe
TrÎ ch¬i trß ch¬i cïng c«
TrÎ ra ngoµi
H § nªu g­¬ng
cuèi tuÇn
- TrÎ biÕt nhËn xÐt gư¬ng ngưêi tèt viÖc tèt trong ngµy, tiªu chuÈn ®Ó ®¹t bÐ ngoan trong tuÇn
- TrÎ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ s¹ch sÏ, biÕt tham gia gi÷ g×n trưêng líp lu«n s¹ch ®Ñp
- TrÎ thÝch thó tham gia ho¹t ®éng nªu gư¬ng, v©ng lêi ngưêi lín, biÕt nhËn lçi khi cã khuyÕt ®iÓm, mong muèn trë thµnh bÐ ngoan
- §µn ,c¸c lo¹i nh¹c cô
- PhiÕu bÐ ngoan
Ho¹t ®éng 1: Nªu gư¬ng
* Nªu gư¬ng cuèi ngµy
- DÊu tay2 - Tay ®©u tay ®©u?
- C¸c con quan s¸t xem tay cña m×nh s¹ch chưa?
- C¸c con cïng suy nghÜ xem ngµy h«m nay ai lµm 
®ưîc nhiÒu viÕc tèt nhÊt? §ã lµ nh÷ng viÖc g×?
- C« nhËn xÐt vµ tÆng cê cho nh÷ng trÎ cã nhiÒu viÖc lµm tèt trong ngµy như: Nh×n thÊy r¸c bá vµo thïng, kh«ng nãi tôc chöi bËy, kh«ng ®¸nh b¹n...
- Ngoµi c¸c b¹n võa ®ưîc khen c« thÊy cßn rÊt nhiÒu c¸c b¹n ®¹t tiªu chuÈn bÐ ngoan trong ngµy
- VËy b¹n nµo thÊy m×nh ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó nhËn cê h«m nay c« mêi ®øng dËy.
- Cßn nh÷ng b¹n cã nh÷ng viÖc lµm cha tèt ®· biÕt nhËn lçi vµ xin lçi nªn tÊt c¶ c¸c b¹n trong líp ®Òu xøng ®¸ng lµ bÐ ngoan tÊt c¶ ®Òu ®ưîc nhËn cê trong ngµy.
- Nh¹c bµi: “ S¸ng thø hai”
* Trß ch¬i: Nãi tiÕp c©u ®óng
 C« nãi mét c©u nµo ®ã trÎ ph¶i nãi c©u tiÕp theo
- Trưíc khi ¨n ph¶i
- Khi cã kh¸ch ®Õn nhµ: 
- Nh×n thÊy r¸c:
Cô phát cờ cho trẻ lên cắm cờ
* Nªu gư¬ng cuèi tuÇn
- H«m nay lµ ngµy thø mÊy vËy c¸c con?
- Cø ®Õn mçi thø 6 hµng tuÇn c¸c con ®ưîc nhËn g×?
- §Ó ®ưîc phiÕu bÐ ngoan ph¶i ®¹t ®ưîc ®iÒu g×?
- C« gîi hái trÎ sè cê trÎ ®¹t trong tuÇn vµ nhËn xÐt m×nh vµ b¹n
- C« mêi trÎ ®øng thµnh vßng trßn nhËn phiÕu bÐ ngoan
GD: BÐ ngoan kh«ng nh÷ng ngoan ë líp mµ bÐ ngoan cßn ngoan ë mäi lóc mäi n¬i. 
* Ho¹t ®éng 2: Vui liªn hoan v¨n nghÖ
Vµ sau ®©y lµ chư¬ng tr×nh v¨n nghÖ, më ®Çu chư¬ng tr×nh c¸c bÐ cïng ®Õn víi ca khóc " C¶ tuÇn ®Òu ngoan"mét s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn
- Tiếp theo là bài hat “Trường của cháu đây là trường mầm non”
- C¸c con thÊy hoa nµo mÑ yªu nhÊt?
- C« chóc c¸c con m·i sÏ lµ nh÷ng b«ng hoa ®ưîc c« gi¸o vµ bè mÑ ®Òu yªu!
- Nh¹c " Hoa bÐ ngoan"
- Tay dÊu tay dÊu.Tay ®©y tay ®©y
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ kÓ tªn b¹n vµ viÖc lµm tèt
- Nh÷ng trÎ tiªu biÓu nhËn cê
- TrÎ tù nhËn
- TrÎ lÇn lù¬t nhËn cê vµ c¾m vµo èng cê
- C¶ líp vç tay
- C¶ líp cïng h¸t
- Röa tay
- Con chµo kh¸ch
- LÊy nưíc mêi kh¸ch
- NhÆt bá vµo thïng r¸c
Trẻ cắm cờ vào bảng bé ngoan
- Thø 6
- Phiếu bé ngoan
- Đi học đều
- Biết vâng lời cô
- Bỏ rác vào thùng rác
- Trẻ đếm cờ của mình
- TrÎ nhËn phiÕu bÐ ngoan
- TrÎ h¸t vµ vç tay
- Hoa bÐ ngoan
- TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKe hoach ngay tuan 1.mần non.doc
Giáo Án Liên Quan