Giáo án Mầm non lớp lá - Chủ đề: Gia đình

Chủ đề: gia đình

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt31 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Mầm non lớp lá - Chủ đề: Gia đình, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n
Kh¸m ph¸ m«i tr­êng xung quanhMét sè kiÓu nhµ vµ nguyªn vËt liÖu lµm nhµChñ ®Ò: gia ®×nh Ng­êi thùc hiÖn :Vò ThÞ TuyÕt OanhTr­êng mÇm non ®«ng ngµn II Trß chuyÖn chñ ®Ò Ho¹t ®éng 1H¸t bµi : c¶ nhµ th­¬ng nhauHo¹t ®éng 2*Quan s¸t, nhËn xÐt, ph©n biÖt vÒ ®Æc ®iÓm mét sè kiÓu nhµvµ nguyªn vËt liÖu lµm ra nhµ*Trß chuyÖn vÒ lîi Ých cña chóng Nhµ cÊp 4Nguyªn vËt liÖu lµm ra nhµNhËn xÐt ®Æc ®iÓm cua nhµso s¸nh c¸c kiÓu nhµ H¸t bµi: Nhµ cña t«iKÓ tªn mét sè kiÓu nhµ kh¸cNhµ tranhNhµ sµnTrß ch¬i: nhµ nµo biÕn mÊt Ho¹t ®éng 3ghÐp tranh c¸c kiÓu nhµho¹t ®éng 4trÎ t« tranh c¸c kiÓu nhµ Chóc bÐ ngoan häc giái 

File đính kèm:

  • pptkieu nha.ppt