Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Chủ đề lớn: Phương tiện và quy định luật giao thông - Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường bộ

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Trẻ biết được một số phương tiện giao thông đường bộ

Trẻ biết được một số quy định khi tham gia đường bộ

Trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ

 Treû goïi teân phaân bieät moät soá ñaëc ñieåm ñaëc tröng veà caáu taïo, tieáng keâu, coâng duïng, ngöôøi ñieàu khieån, nôi hoaït ñoäng cuûa 1 soá PTGT.

Trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ,chơi vui vẽ hòa đồng với bạn bè

 

doc17 trang | Chia sẻ: trunghieu02 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Chủ đề lớn: Phương tiện và quy định luật giao thông - Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ LỚN :PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH LUẬT GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 22/12/2015 ĐẾ 26/12/2015)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Trẻ biết được một số phương tiện giao thông đường bộ
Trẻ biết được một số quy định khi tham gia đường bộ
Trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ
 Treû goïi teân phaân bieät moät soá ñaëc ñieåm ñaëc tröng veà caáu taïo, tieáng keâu, coâng duïng, ngöôøi ñieàu khieån, nôi hoaït ñoäng cuûa 1 soá PTGT.
Trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ,chơi vui vẽ hòa đồng với bạn bè
II.KẾ HOẠCH TUẦN
 Thứ 
HĐ
Thứ 2
22/12
Thứ 3
23/12
Thứ 4
24/12
Thứ 5
25/12
Thứ 6
26/12
Đón trẻ, 
-Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ và nhắc trẻ cất đồ cá nhân đúng nới quy định 
- biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ và đưa đón trẻ đến trường đúng giờ quy định..
Thể dục sáng
 - Hô hấp: Hít thở sâu.
ĐT Tay: 2 tay sang ngang , song song trước mặt
ĐT Chân: Bước lên trước, khụy gối
ĐT Bụng: 2 tay dơ cao, cúi xâu
ĐT Bật: Bật chụm tách chân.
Điều hòa: Hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng tay chân 
Hoạt động học
Moân
Theå duïc :
BOØ DÍCH DAÉC BAÈNG BAØN TAY QUA 5 – 6 HOÄP
Moân 
Taïo hình:
DAÙN HÌNH OÂ TOÂ KHAÙCH
Moân
LQ vôùi toaùn
SOÁ 10
Moân
AÂm nhaïc
- Daïy haùt: 
ÑÖÔØNG EM ÑI
- Nghe haùt: RU EM TCAÂN:
SOL - MI
Moân
LQCC
LAØM QUEN CHÖÕ CAÙI P, Q
Hoạt động
ngoài trời
 - Ñi daïo quan saùt thôøi tieát
- TCVÑ: Veà ñuùng ñöôøng
- TCDG: Loø coø
- Chôi töï do
- haùt, ñoïc thô veà PTGT.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
- Chơi tự do
troø chuyeän veà chuû ñieåm PTGT
TCDG:
Mèo đuổi chuột
-Chơi tự chọn
Lao động nhổ cỏ, tưới cây
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
- Chơi tự do
- Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: gieo hạt
- Chơi tự do
Hoạt động Góc
Goùc phaân vai
XÂY ĐƯỜNG CHO XE CHẠY XÂY BEÁN ĐỖ XE
Goùc phaân vai
GIA ÑÌNH ÑI DU LÒCH BAÈNG ÑÖÔØNG BOÄ
Goùc ngheä thuaät: haùt, muùa, ñoïc thô veà caùc phöông tieän giao thoâng
Goùc hoïc taäp – saùch Treû bieát xem tranh, xeáp hình, toâ maøu, gheùp tranh caùc PTGT
Góc thiên nhiên:chăm sóc cây xanh
Hoạt động 
CS_ND
Vệ sinh cá nhân chi trẻ, chuẩn bị bàn ăn đồ ăn 
Cho trẻ ăn động viên trẻ ăn hết suất
Cho trẻ ngủ đủ giấc đúng giờ
Hoạt động chiều
Ôn bài
Chơi tự do
Ôn bài
Chơi tự do
Ôn bài
Chơi tự do
Ôn bài
Chơi tự do
Chơi theo chủ đề
Liên hoan văn nghệ
Trả trẻ
Vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng cho trẻ
Cho trẻ chơi tự do, đợi người thân tới đón
HOẠT ĐỘNG GÓC
 CHỦ ĐỂ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
NỘI dung
Mục đích –yêu cầu
Chuẩn bị
Cách tiến hành
Nhận xét
Thứ 2: 
Goùc phaân vai
XÂY ĐƯỜNG CHO XE CHẠY XÂY BEÁN ĐỖ XE
Trẻ biết sắp xếp xaây ñöôøng cho xe chaïy, trang trí caây coái hai beân ñöôøng phuø hôïp, ñeïp. xaây beán ñaäu xe, trang trí taïo thaønh moät coâng trình ñeïp
Chuaån bò: coång, gaïch, haøng raøo, caây xanh, xe ñaïp, xe maùy, xe oâ toâ.
1. OÅn ñònh: cho caû lôùp haùt “ em taäp laùi oâ toâ”.
2. Troø chuyeän – thoaû thuaän vai chôi:
- Caùc con vöøa haùt baøi haùt gì?
- Baøi haùt noùi veà phöông tieän gì?
- OÂ toâ chaïy ôû ñaâu? Ngoaøi oâ toâ coøn coù phöông tieän gì cuõng chaïy treân ñöôøng boä?
- AØ ! Ñoù laø nhöõng phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä.?
- Nhöõng phöông tieän naøy coù ích gì cho chuùng ta naøo? ( chôû ngöôøi vaø chôû haøng hoaù ).
- Vaäy thì khi ñi treân caùc loaïi phöông tieän giao thoâng chuùng ta phaûi laøm sao? ( AØ! Phaûi chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng). 
Hoâm nay ôû goùc chôi xaây döïng coâ xe cho lôùp mình xaây ñöôøng cho xe chaïy vaø xaây beán ñoã xe. Vaây thì khi xaây chuùng ta seõ caàn tôùi ai naøo? ( Caùc coâ chuù coâng nhaân xaây döïng ), chuùng ta caàn phaûi coù nhöõng nguyeân vaät lieäu naøo ñeå xaây naøo? Neáu xaây ñöôøng cho xe chaïy vaø xaây beán ñoã xe thì chaùu seõ xaây gì? Hai beân ñöôøng coù gì? Döôùi loøng ñöôøng coù gì? Trong beán ñoã xe caùc con seõ xaây gì naøo? Vaäy ai thích chôi xaây döïng? Ai seõ laøm toå tröôûng toå xaây döïng? Ai seõ vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng?  Vaäy caùc con haõy vaøo goùc chôi xaây döïng nheù.
Thứ 3: Goùc phaân vai
GIA ÑÌNH ÑI DU LÒCH BAÈNG ÑÖÔØNG BOÄ
- Treû bieát chôi ñoùng vai laøm gia ñình ñi du lòch, bieát theå hieän yeâu caàu khaùc nhau cuûa töøng vai chôi.
- Chuaån bò: voâ laêng xe, haønh lyù saùch tay, muõ, noùn, nöôùc uoáng, maùy aûnh
Trong gia ñình thì coù nhöõng ai naøo? Vaäy boá meï caùc con ñaõ cho caùc con ñi du lòch chöa naøo? Hoâm nay lôùp mình seõ chôi ñoùng vai laøm gia ñình ñi du lòch nheù. Chuùng ta seõ ñi du lòch baèng phöông tieän gì naøo? Hoâm nay coâ vaø lôùp mình cuøng ñi du lòch baèng nhöõng phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä nheù. Neáu ñi du lòch boá seõ laøm coâng vieäc gì naøo? 
Trong gia ñình thì coù nhöõng ai naøo? Vaäy boá meï caùc con ñaõ cho caùc con ñi du lòch chöa naøo? Hoâm nay lôùp mình seõ chôi ñoùng vai laøm gia ñình ñi du lòch nheù. Chuùng ta seõ ñi du lòch baèng phöông tieän gì naøo? Hoâm nay coâ vaø lôùp mình cuøng ñi du lòch baèng nhöõng phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä nheù. Neáu ñi du lòch boá seõ laøm coâng vieäc gì naøo? ( Laùi xe chôû caû nhaø), coøn meï thì laøm coâng vieäc gì naøo? ( Chuaån bò ñoà cho caû nhaø ), Coøn con seõ laøm gì naøo? Vaäy baây giôø caùc con haõy ra goùc chôi cuûa mình vaø cuøng ñi du lòch tham quan nhöõng danh lam thaéng caûnh, cuøng ñi taém bieån nheù
Thứ 4: Goùc ngheä thuaät: haùt, muùa, ñoïc thô veà caùc phöông tieän giao thoâng
- Treû haùt, muùa, ñoïc thô caùc baøi haùt, baøi thô veà caùc phöông tieän giao thoâng
Nhạc ,bài hát 
Hoâm nay chuùng ta seõ haùt muùa vaø laøm ra caùc saûn phaåm that ñeïp veà caùc loaïi PTGT. Vaäy neáu laøm ca só con seõ haùt nhöõng baøi haùt naøo? Neáu ñoïc thô con seõ ñoïc nhöõng baøi thô gì? Con seõ veõ, naën, xeù daùn veà caùi gì? Haõy vaøo goùc ngheä thuaät ñeå cuøng chôi vaø cuøng laøm ra that nhieàu saûn phaåm ñeïp veà caùc PTGT nheù, haõy haùt muùa that hay ñeå cho caùc baïn cuøng thöôûng thöùc nheù.
Thứ 5. Goùc hoïc taäp – Treû xem tranh, xeáp hình, toâ maøu, gheùp tranh caùc PTGT
Treû bieát xem tranh, xeáp hình, toâ maøu, gheùp tranh caùc PTGT.
- Chuaån bò: tranh, aûnh, saùch veà caùc PTGT
 Hoâm nay ôû goùc hoïc taäp – saùch caùc con haõy cuøng khaùm phaù nhöõng ñieàu môùi laï veà caùc loaïi PTGT qua tranh aûnh, saùch, baùo nheù, xeáp hình veà caùc loaïi PTGT, gheùp tranh caùc PTGT. Khi xem tranh, xem saùch con phaûi nhö theá naøo? Caùc con haõy vaøo goùc chôi cuûa mình naøo?
Thứ 6: góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh 
Trẻ biết tên 1 số tên loại cây 
Trẻ biết cách chăm sóc cây không để cây chết 
Trẻ biết cây cần gi để sống
Cây,kéo ,ca ,....
hôm nay cô sẽ dẫn các con ra vườn chơi và chăm những cây hôm trước lớp mình trồng 
Các con hãy hái những lá sâu và bị vàng xuống cho cô nha 
Còn 1 số bạn tưới nước cho cây cùng cô nha
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2015
Moân :PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài:BOØ DÍCH DAÉC BAÈNG BAØN TAY QUA 5 – 6 HOÄP
I.Mục đích yêu cầu
+ Treû bieát boø dích daéc baèng baøn tay, baøn chaân qua 5 – 6 hoäp cao 20 cm, 3 quaû boùng
+ Reøn luyeän cô tay deûo dai cho treû.
+ Treû coù tinh thaàn theå thao
yeâu thích moân hoïc.
- Chuaån bò:
+ 5 – 6 hoäp
+ Saân Taäp roäng raõi, thoaùng maùt.
+ 3 quaû boùng
II.Chuẩn bị:
Sân tập bằng phẳng.
Hộp 
III.Tiến trình hoạt động:
OÅn ñònh: Cho lôùp chôi laøm maùy bay bay
Troø chuyeän – giôùi thieäu baøi:
Lôùp mình vöøa chôi troø chôi gì?
Ñoù laø PTGT ñöôøng gì? Ai keå cho coâ nghe veà 1 soá PTGT ñöôøng khoâng?
OÂ toâ laø phöông tieän ñi ôû ñaâu? Ngoaøi oâ toâ coøn coù phöông tieän gì nöõa naøo? Taøu hoaû chaïy ôû ñaâu? Laø PTGT ñöôøng gì?
Ai keå cho coâ moät soá PTGT ñöôøng thuyû naøo? Chaïy ôû ñaâu?
Caùc loaïi PTGT duøng ñeå laøm gì naøo?
Khi ñi treân caùc PTGT chuùng ta phaûi laøm gì? ( AØ! Phaûi tuaân thuû caùc luaät leä giao thoâng) . Vaäy thì khi hoïc caùc con cuõng phaûi hoïc cho ngoan nheù.
Hoaït ñoäng nhaän thöùc:
khôûi ñoäng: Cho caû lôùp laøm ñoaøn taøu leân doác, xuoáng doác, taøu ñi nhanh, ñi chaäm, ñi baèng muõi baøn chaân, goùt chaân sau ñoù di chuyeån ñoâi hình thaønh 3 haøng ngang.
Baøi taäp phaùt trieån chung:
Ñoäng taùc tay: 2
Ñoäng taùc chaân: 2
Ñoäng taùc buïng: 6
Ñoäng taùc baät: 1
Vaän ñoäng cô baûn: boø dích daéc baèng baøn tay qua 5 – 6 hoäp
- Laàn 1: Laøm maãu troïn veïn.
- Laàn 2: Laøm maãu keát hôïp phaân tích ñoäng taùc: TTCB: Hai tay, hai chaân tieáp ñaát, ñaàu goái thaúng, boø dích daéc qua caùc hoäp sao cho khoâng chaïm vaøo hoäp.
- Môøi 1 treû leân laøm maãu laïi
- Môøi 2 – 3 treû leân taäp thöû, coâ söûa sai.
-Laàn löôït cho caû lôùp thöïc hieän
- Môøi 1 soá treû laøm ñeïp leân thöïc hieän laïi.
- Môøi1 soá treû chöa laøm ñöôïc leân laøm laïi.
c) Troø chôi vaän ñoäng: Chuyeàn boùng qua ñaàu
- Caùch chôi: Treû ñöùng thaønh 3 haøng doïc, chuyeàn boùng qua ñaàu, qua chaân xem ñoäi naøo chuyeàn nhanh, khoâng rôi boùng laø thaéng.
4. Hoài tónh: Cho treû ñi nheï nhaøng, hít thôû saâu.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Ñi daïo quan saùt thôøi tieát
- TCVÑ: Veà ñuùng ñöôøng
- TCDG: Loø coø
- Chôi töï do
I.YÊU CẦU
Dạo chơi quan sát cảnh vật ngoài trời
+cháu nắm và tham gia chơi hứng thú các trò chơi
 +cháu chơi vui vẻ hứng thú
II.CHUẨN BỊ
đồ chơi ,sân trường sạch
III.tổ chức hoạt động
1/ Ñi daïo quan saùt thôøi tieát
Cô cho trẻ quan sát cảnh vật xung quanh
Cô hỏi và gợi ý cho trẻ trả lowifcacs câu hỏi của cô
2/trò chơi dân giang : lò cò
+cô hướng dẫn luật chơi cách chơi
+tổ chức cháu chơi trò chơi
+cháu chơi cô bao quát
3/chơi tự do
Cháu chơi cô bao quát
Hoạt động góc
Goùc phaân vai
XÂY ĐƯỜNG CHO XE CHẠY XÂY BEÁN ĐỖ XE
Hoạt động chiều
Ôn bài hát 
Chơi tự do
I. mục đích yêu cầu
Cháu hát bài hát rõ lời
Cháu chơi theo ý thích trật tự
II.Chuẩn bị
Đĩa nhạc ,đồ chơi cho các cháu
III.CÁCH TIẾN HÀNH
1.hoạt động 1:ôn hát
Cô hát 1 lần
Cả lớp hát,nhóm hát ,tổ hát cá nhân hát
2.hoạt động 2
Cho cháu chơi tự do
3.hoạt động 3
Cho cháu vệ sinh cá nhân 
Đánh giá trẻ hằng ngày
...............
Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2015
Moân hoạt động Taïo hình
Đề tài: DAÙN HÌNH OÂ TOÂ KHAÙCH
I.Mục đích yêu cầu:
- Yeâu caàu:
+ Treû bieát saép xeáp caùc hình chöõ nhaät, hình vuoâng to nhoû ñeå daùn thaønh hình oâ toâ chôû khaùch
+ Bieát caùch saép xeáp boá cuïc böùc tranh hôïp lí.
+ reøn söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay.
- Chuaån bò: 2 tranh
II.Chuẩn bị:
Giấy màu ,kéo ,
III.Tiến trình hoạt động:
OÅn ñònh: Haùt “ Em ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá”.
Troø chuyeän – Giôùi thieäu baøi:
_ Khi ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá caùc con phaûi laøm gì? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng boä? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng khoâng? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng thuyû? 
_ PTGT ñöôøng thuyû chaïy ôû ñaâu? Caùc con ñaõ ñöôïc ñi bieån chöa? Caùc con thaáy treân bieån coù gì naøo? Caùc con thaáy thuyeàn treân bieån coù ñeïp khoâng?
_ Vaäy hoâm nay coâ seõ cho caùc con xeù daùn thuyeàn treân bieån nheù.
Hoaït ñoäng nhaän thöùc:
Quan saùt vaø ñaøm thoaïi tranh:
Tranh 1: Tranh oâ toâ con: hoûi treû veà maøu saéc, hình daùng cuûa xe, chôû ñöôïc ít ngöôøi hay nhieàu ngöôøi.
 Tranh 2: Tranh xe oâ toâ khaùch: Thaân xe maøu gì? Hình gì? To hay nhoû? Cöûa soå ñöôïc daùn ôû ñaâu cuûa thaân xe? Coù maáy cöûa soå? Coù maáy baùnh xe? Baùnh xe naèm ôû vò trí naøo cuûa thaân xe?
b) Coâ daùn maãu: ñaët caùc giaáy hình rôøi leân giaáy, laät maët sau boâi hoà vaø daùn theo thöù töï thaân xe, baùnh xe, cöûa xe.
Ñoïc thô: “ Coâ daïy con” vaø ñi veà baøn
Treû thöïc hieän: Coâ bao quaùt, ñoäng vieân, höôùng daãn theâm cho treû veõ.
Chôi troø chôi: Giuùp coâ chuyeån caùc xe oâ toâ vaøo beán. Ñoäi naøo chuyeån ñöôïc nhieàu vaø nhanh laø ñoäi thaéng cuoäc.
Nhaän xeùt saûn phaåm:
- Môøi 2 – 3 treû leân choïn baøi ñeïp. Vì sao con thích böùc tranh naøy? Baïn xeù nhö theá naøo?...
- Coâ choïn baøi ñeïp nhaän xeùt, tuyeân döông, nhaän xeùt chung caû lôùp.
4. Keát thuùc: haùt “ Em taäp laùi oâ toâ”
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
haùt, ñoïc thô veà PTGT.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
- Chơi tự do
I.YÊU CẦU
Trẻ hát được đúng nhịp bài hát
Đọc đúng lời bài thơ
Trẻ chơi vui vẽ hòa đồng
II.CHUẨN BỊ
Dĩa nhạc ,thơ 
III.Tiến hành 
1/ haùt, ñoïc thô veà PTGT.
Hôm nay cô và các con cùng nhau hát và đọc những bài thơ về phương tiện giao thông 
Cô và các con cùng nhau đọc nha
2/- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
+cô hướng dẫn luật chơi cách chơi
+tổ chức cháu chơi trò chơi
+cháu chơi cô bao quát
3/chơi theo ý thích
Cháu chơi cô bao quát
Nhận xét lớp
Hoạt động góc
Goùc phaân vai
GIA ÑÌNH ÑI DU LÒCH BAÈNG ÑÖÔØNG BOÄ
hoạt động chiều
Ôn thơ
Chơi tự do
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Đọc thơ rõ lời
Cháu chơi ý thích trật tự
II.Chuẩn bị:thơ,đồ chơi 
1.hoạt động 1:ÔN thơ
CÔ đọc 1 lần 
Cả nhám đọc ,nhóm đọc tổ ,cá nhân đọc
2.hoạt động 2:
Cho cháu chơi tự do
3.hoạt động 3
Cho cháu vệ sinh cá nhân
Nhận xét cuối ngày
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2015
Moân phát triển nhận thức 
Đề tài: đLQ vôùi toaùn
SOÁ 10 
I.Mục đích yêu cầu:
Yeâu caàu: Treû bieát ñeám ñeán 10, taïo nhoùm coù 10 ñoái töôïng, nhaän bieát soá 10.
Trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa số 10 và những số khác 
II.Chuẩn bị:	
10 xe oâ toâ, 10 maùy bay, caùc theû soá töø 1 – 10, 2 theû soá 10; Treû 10 chieác oâ toâ, 10 maùy bay
III.Tiến trình hoạt động
1. OÅn ñònh: Haùt “ ñöôøng em ñi”
2. Troø chuyeän – Giôùi thieäu baøi”
- Lôùp mình vöøa haùt baøi haùt gì? Khi ñi treân ñöôøng chuùng ta phaûi laøm gì? Khi gaëp tín hieäu ñeøn giao thoâng thì chuùng ta phaûi laøm gì?
- Caùc con phaûi hoïc thaät gioûi ñeå ba meï vui, coâ giaùo khen nheù. 
3. Hoaït ñoäng nhaän thöùc:
a) OÂn soá löôïng 9: Treû tìm nhöõng nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng 9 ( 9 xe ñaïp, 9 xe maùy, 9 thuyeàn), ñaët theû soá 9, caû lôùp ñoïc: soá 9.
b) Ñeám ñeán 10, taïo nhoùm coù soá löôïng 10, nhaän bieát soá 10.
- Coâ xeáp 10 oâ toâ, caù nhaân ñeám, caû lôùp kieåm tra.
- Coâ xeáp 9 maùy bay, caù nhaân ñeám, caû lôùp kieåm tra.
- So saùnh 2 nhoùm: soá naøo nhieàu hôn? Nhieàu hôn laø maáy? Soá naøo ít hôn? Ít hôn laø maáy? Ñeå 2 nhoùm baèng nhau ta phaûi laøm gì? 1 treû leân theâm 1 maùy bay, cho caû lôùp ñeám laïi, 2 nhoùm ñaõ baèng nhau chöa? Ñeàu baèng maáy?
- Ñeå chæ 10 oâ toâ, 10 maùy bay coâ duøng soá maáy?
 Coâ gaén soá 10, cho lôùp, toå, caù nhaân ñoïc. Caáu taïo cuûa soá 10?
- Bôùt daàn soá oâ toâ gaén soá töông öùng, ñoïc daõy soá, caát daàn soá.
- Môøi 3 treû leân ñeám 3 nhoùm oâ toâ, thuyeàn, maùy bay vaø gaén soá töông öùng.
5. Keát thuùc: Ñoïc thô “ Moät tay ñeïp.”
 Hoạt động ngoài trời
troø chuyeän veà chuû ñieåm PTGT đường bộ
 TCDG:Mèo đuổi chuột
-Chơi tự chọn
 I.Mục đích yêu cầu
Trẻ biết được tên chủ điểm 
Trẻ biết được tầm quan trọng của phương tiện giao thông
Trẻ chơi vui vẽ hòa đồng
II. CHUẨN BỊ 
Tranh về chủ điểm ,các phương tiện đồ chơi
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1/ troø chuyeän veà chuû ñieåm PTGT ĐƯỜNG BỘ 
Các con ơi hôm nay cô và các con cùng nhau tìm hiểu về các phương tiện giao thông đường bộ nha 
Các con có biết các phương tiện giao thông đường bộ là gì không nào? 
Các phương tiện giao thông đường bộ rất là quan trọng với cuộc sống của chúng ta đó,hôm nay cô và các con tìm hiểu rõ hơn nha
2/TCDG:Mèo đuổi chuột
+cô hướng dẫn luật chơi cách chơi
+tổ chức cháu chơi trò chơi
+cháu chơi cô bao quát
3/chơi theo ý thích
Cháu chơi cô bao quát
Hoạt động góc
Goùc ngheä thuaät: haùt, muùa, ñoïc thô veà caùc phöông tieän giao thoâng
hoạt động chiều 
Ôn bài hát
Chơi tự do
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Cháu hát rõ lời
Cháu chơi ý thích trật tự
II.Chuẩn bị:đĩa nhạc ,đồ chơi 
1.hoạt động 1:ÔN HÁT 
CÔ hát 1 lần 
Cả nhám hát ,nhóm hát tổ ,cá nhân hát 
2.hoạt động 2:
Cho cháu chơi tự do
3.hoạt động 3
Cho cháu vệ sinh cá nhân
Đánh giá trẻ hằng ngày
................
Thứ 5 ngày 24 tháng 12 năm 2015
 Moân AÂm nhaïc
- Daïy haùt:ÑÖÔØNG EM ÑI
- Nghe haùt:RU EM – DAÂN CA XEÂ ÑAÊNG
- TCAÂN:SOL - MI
I. Mục tiêu :
treû bieát teân baøi haùt, teân taùc giaû, haùt keát hôïp daäm chaân theo nhòp baøi haùt;bieát laéng nghe coâ haùt; chôi troø chôi thaønh 
thaïo, höùng thuù.
II. Chuẩn bị :
- Chuaån bò: phaùch tre, troáng laéc, xaéc xoâ, baêng nhaïc
III.Tổ chức hoạt động:
1. OÅn ñònh: Haùt “ Em taäp laùi oâ toâ”
 2. Troø chuyeän – Giôùi thieäu baøi:
- Lôùp mình vöøa haùt baøi haùt gì?
- Baøi haùt noùi veà caùi gì:?
- OÂ toâ laø phöông tieän ñi ôû ñaâu? Ngoaøi oâ toâ coøn coù phöông tieän gì nöõa naøo? Taøu hoaû chaïy ôû ñaâu? Laø PTGT ñöôøng gì?
- Ai keå cho coâ moät soá PTGT ñöôøng thuyû naøo? Chaïy ôû ñaâu?
- PTGT ñöôøng khoâng coù gì naøo? Bay ôû ñaâu?
- Caùc loaïi PTGT duøng ñeå laøm gì naøo?
- Khi ñi treân caùc PTGT chuùng ta phaûi laøm gì? ( AØ! Phaûi tuaân thuû caùc luaät leä giao thoâng) . Vaäy thì khi hoïc caùc con cuõng phaûi hoïc cho ngoan nheù. Cuøng coâ thöïc haønh luaät giao thoâng khi ñi treân ñöôøng qua baøi haùt “ Ñöôøng em ñi”
3. Hoaït ñoäng nhaän thöùc:
a) Daïy haùt: Ñöôøng em ñi 
- Cho caû lôùp voã tay theo phaùch, tieát taáu chaäm, tieát taáu phoái hôïp baèng caùc duïng cuï aâm nhaïc
- Cho caû lôùp vaän ñoäng minh hoaï, daäm chaân theo nhòp baøi haùt
- Môøi töøng toå vaän ñoäng minh hoaï, daäm chaân theo nhòp baøi haùt
- Môøi nhoùm baïn nam, nhoùm baïn nöõ vaän ñoäng minh hoaï, daäm chaân theo nhòp baøi haùt
- Môøi caù nhaân vaän ñoäng minh hoaï, daäm chaân theo nhòp baøi haùt
- Cho lôùp muùa saùng taïo.
* Tích hôïp: - Nhoùm treû haùt muùa baøi “Em ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá”
- Ñoïc thô “ Em khoâng nhö chuù meøo con”
b) Nghe haùt: Ru em – Daân ca Xeâ ñaêng
- Laàn 1: Coâ haùt troïn veïn baøi haùt. Giaûng noäi dung: Baøi haùt noùi leân tình caûm cuûa ngöôøi chò daønh cho em cuûa mình qua lôøi ru, em beù ru cho em cuûa mình nguû ngoan cho cha meï ñi haùi maêng non ôû röøng xa, nguû ngoan em nheù.
- Laàn 2: Môû baêng, coâ muùa minh hoaï.
- Laàn 3: Môøi nhoùm treû muùa cuøng coâ.
c) Troø chôi aâm nhaïc: Sol – Mi
_ Cho 3 toå thay ñoåi tieáng keâu cuûa caùc loaïi PTGT
 Hoạt động ngoài trời
Lao động nhổ cỏ, tưới cây
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
- Chơi tự do
 I.Mục đích yêu cầu
Trẻ biết cách nhổ cỏ và tưới cây đúng cách 
cháu nắm và tham gia chơi hứng thú các trò chơi
 +cháu chơi vui vẻ hứng thú
II.CHUẨN BỊ
Bình nước ,kéo 
III.Cách tiến hành
1/lao động nhỏ cỏ tưới cây
Hôm nay cô và các con sẽ ra vườn trường nhỏ cỏ và tuoeis cây sẽ giúp cây mau lớ và ra hoa cho chúng ta xem nha 
2/trò chơi vận động :thi cắm hoa
 +cô hướng dẫn luật chơi cách chơi
+tổ chức cháu chơi trò chơi
+cháu chơi cô bao quát
3/chơi theo ý thích
Cháu chơi cô bao quát
	Hoạt động góc 
Goùc hoïc taäp :Treû xem tranh, xeáp hình, toâ maøu, gheùp tranh caùc PTGT
Hoạt động chiều
Ôn thơ
Chơi tự do
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Đọc thơ rõ lời
Cháu chơi ý thích trật tự
II.Chuẩn bị:thơ,đồ chơi 
1.hoạt động 1:ÔN thơ
CÔ đọc 1 lần 
Cả nhám đọc ,nhóm đọc tổ ,cá nhân đọc
2.hoạt động 2:
Cho cháu chơi tự do
3.hoạt động 3
Cho cháu vệ sinh cá nhân
Đánh giá trẻ hằng ngày
................
Thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2015
 MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
ĐỀ TÀI :LAØM QUEN CHÖÕ CAÙI P, Q
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
Treû nhaän bieát vaø phaùt aâm ñuùng chöõ caùi p, q, so saùnh söï khaùc nhau giöõa 2 chöõ caùi.
- Daïy treû nhaän bieát aâm p, q trong tieáng.
II.CHUẨN BỊ
Theû chöõ caùi p, q cuûa coâ vaø treû, tranh xe ñaïp, beù qua ñöôøng, nhöõng neùt rôøi caét baèng xoáp ñeå gheùp thaønh chöõ p, q.
III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
OÅn ñònh: Haùt “ Em ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá”.
Troø chuyeän – Giôùi thieäu baøi:
_ Khi ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá caùc con phaûi laøm gì? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng boä? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng khoâng? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng thuyû? Ai keå cho coâ 1 soá PTGT ñöôøng khoâng? Caùc loaïi PTGT naøy giuùp ích gì cho chuùng ta? Caùc con haõy cuøng ñi ñöôøng vôùi nhöõng xe oâ toâ coù mang chöõ caùi p, q nheù.
Hoaït ñoäng nhaän thöùc:
a) Laøm quen chöõ caùi p: 
- Coâ treo tranh xe ñaïp: 

File đính kèm:

  • docgiao_thong_duong_bo.doc
Giáo Án Liên Quan