Kế hoạch bài dạy lớp Lá - Chủ đề: Thực vật

*. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận ra đặc điểm chung, tên gọi, sự thay đổi của quá trình phát triển, lợi ích của nhóm cây cối, hoa quả ( Mt 31)

 + Đặc điểm, lợi ích cây cối, hoa quả.

 + So sánh sự giống và khác nhau của một số, cây, hoa, quả.

 + Phân loại cây hoa quả, theo 2-3 dấu hiệu.

+ Quá trình phát triển của cây, hoa quả, điều kiện sống của một số loại cây.

+ Quan sát, phát đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây cối với môi trường sống.

+ Cách chăm sóc bảo vệ cây cối

- Biết đo độ dài và nói kết quả đo ( MT 41)

+ Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

+ Đo độ dài các vật bằng các đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

- Thích khám phá sự vật hiện tượng xung quanh. ( Mt 49)

+ Làm một số thí nghiệm.

+ Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, làm rõ thông tin về một sự vật hiện tượng nào đó.

+ Quan sát các sự vật, hiện tượng xung quanh.

* . PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp ( Mt 62)

+Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.Nói và thể hiện nét mặt cử chỉ điệu bộ, phù hợp với câu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Kể về một sự vật hiện tượng nào đó để người khác hiểu được. ( MT 65)

+ Biết dùng lời nói để diễn tả, miêu tả lại một sự việc hay hiện tượng nào đó mà trẻ biết hoặc chứng kiến.

+ Biết kể theo trình tự, lô gich, tốc độ vừa phải để người khác hiểu.

 

doc35 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 28/01/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp Lá - Chủ đề: Thực vật, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
*. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:
- Nhận ra đặc điểm chung, tên gọi, sự thay đổi của quá trình phát triển, lợi ích của nhóm cây cối, hoa quả ( Mt 31)
 + Đặc điểm, lợi ích cây cối, hoa quả.
 + So sánh sự giống và khác nhau của một số, cây, hoa, quả.
 + Phân loại cây hoa quả, theo 2-3 dấu hiệu.
+ Quá trình phát triển của cây, hoa quả, điều kiện sống của một số loại cây.
+ Quan sát, phát đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây cối với môi trường sống.
+ Cách chăm sóc bảo vệ cây cối
- Biết đo độ dài và nói kết quả đo ( MT 41) 
+ Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
+ Đo độ dài các vật bằng các đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Thích khám phá sự vật hiện tượng xung quanh. ( Mt 49)
+ Làm một số thí nghiệm.
+ Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, làm rõ thông tin về một sự vật hiện tượng nào đó.
+ Quan sát các sự vật, hiện tượng xung quanh.
* . PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:
- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp ( Mt 62)
+Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.Nói và thể hiện nét mặt cử chỉ điệu bộ, phù hợp với câu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Kể về một sự vật hiện tượng nào đó để người khác hiểu được. ( MT 65)
+ Biết dùng lời nói để diễn tả, miêu tả lại một sự việc hay hiện tượng nào đó mà trẻ biết hoặc chứng kiến.
+ Biết kể theo trình tự, lô gich, tốc độ vừa phải để người khác hiểu.
* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:
- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.( MT 93)
+ Hát vận động các bài hát phù hợp với lứa tuổi và các chủ đề trong năm học.
+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.
- Sử dụng các kỹ năng nặn ( MT 105)
+Thực hiện các động tác, nhào đất, xoay tròn, lăn dài, vuốt nhọn, miết đất để tạo thành sản phẩm nặn.
* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày; (MT 113)
+Tự giác thực hiện công việc mà không chờ sự nhắc nhở hãy hỗ trợ của người khác như: Tự cất đồ chơi sau khi chơi, Tự giác đi rửa tay.
- Có nhóm bạn chơi thường xuyên ( MT 125)
 +Thích chơi cùng với các bạn, cử chỉ thân mật, tôn trọng và hợp tác.
+ Quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn bạn khi chơi
-Trao đổi ý kiến của mình với các bạn ( MT 128)
+ Trẻ tự tin, cởi mở và thận thiện với các bạn.
+ Vui vẻ trình bày ý kiến và thảo luận với các bạn trong các hoạt động, trong nhóm chơi.
- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc( Mt 118)
+Nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.
+ Biết thể hiện tình cảm với các con vật cho các con vật quen thuộc ăn, vuốt ve, âu yếm...
+ Thể hiện tình cảm trước thiên nhiên thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây,...
* PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:
 + Chạy theo đường Zich zắc. 
 + Chạy chậm khoảng 100 – 120 m
- Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. ( Mt 15)
+ Chạy liên tục khoảng 100 – 120m không hạn chế thời gian
- Biết không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. ( MT 23)
+ Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chồng trại nuôi thú..
+Nhận biết và không chơi những nơi mất vệ sinh như: Khu chăn nuôi. Bãi rác...
Biết tránh xa những nơi nguy hiểm.
MẠNG CHỦ ĐỀ
TUẦN 1:
 CHỦ ĐỀ: CÂY XANH
Ngày thực hiện: 07/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 11/ 12/ 2015
- Treû bieát teân goïi moät soá loaïi caây 
- Caùc boä phaän, ññ noåi baät cuûa 1 soá loaïi caây . Phaân nhoùm caây theo 1,2 daáu hieäu cho tröôùc
- Söï gioáng vaø khaùc nhau cuûa 1 soá caây
- Ích lôïi cuûa caây, taùc haïi cuûa vieäc phaù caây. Moâi tröôøng soáng cuûa caây, ñieàu kieän soáng cuûa caây
 -Söï phaùt trieån cuûa caây 
- Caùch chaêm soùc .baûo veä.
TUẦN 2
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI HOA
Ngày thực hiện: 14/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 18/ 12/ 2015
- Teân goïi, caùc boä phaän: Ñaëc ñieåm noåi baät veà: Maøu saéc. Hình daïng. Höông thơm. Ích lôïi cuûa 1 soá hoa
 - Söï gioáng vaø khaùc nhau cuûa 1 soá hoa
-Caùch chaêm soùc söû duïng, baûo quaûn vaø ñieàu kieän soáng cuûa 1 soá hoa
CHUÛ ÑEÀ:
THEÁ GIÔÙI THÖÏC VAÄT (4 TUAÀN )
 Từ ngày 07/12/2015Đến ngày 01/01/2016
(4 tuần)
TUẦN 3
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
Ngày thực hiện: 21/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 25/ 12/ 2015
- Teân goïi 
- Ñaëc ñieåm noåi baät gioáng vaø khaùc nhau cuûa 1 soá loaïi quaûveà:
 + Maøu saéc, Hình daïng. Caáu taïo Höông vò. Phaân nhoùm quaû theo 1,2 daáu hieäu cho tröôùc
- Ích lôïi, giaù trò dinh döôõng.
- Caùch chaêm soùc, söû duïng hôïp veä sinh, baûo quaûn (ñoà töôi ñoùng hoäp ñeå laïnh)
- Caùc moùn aên töø quaû.
-An toaøn khi söû duïng 1 soá quaû
TUẦN 4
 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU - CỦ
Ngày thực hiện: 28/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 01/ 01/ 2016
- Teân goïi 
- Ñaëc ñieåm noåi baät gioáng vaø khaùc nhau cuûa 1 soá loaïi rau veà:
 + Maøu saéc. Hình daïng. Caáu taïo. Höông vò. Phaân nhoùm rau theo 1,2 daáu hieäu cho tröôùc
- Ích lôïi, dinh döôõng
- Caùc moùn aên töø rau vaø caùc daïng cheá bieán
- Caùch chaêm soùc, söû duïng hôïp veä sinh, baûo quaûn(ñoà töôi ñoùng hoäp ñeå laïnh)
-An toaøn khi söû duïng 1 soá rau
MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NHÁNH
THỨ 2: 28/12/2015
PTNT:LQVT
Đề tài: Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7
PTTM:GDAN
-HVĐ: Bầu và bí(l2)
-NH: Hạt gạo làng ta
-TCAN: Đoán tên bạn hát
THỨ 3: 29/12/2015
PTTC:TDGH
Nhảy tách chân, ném xa bằng 2 tay
THỨ 4:30/ 12/ 2015
PTNN:LQVH
 Thơ hoa kết trái (L2)
PTTM:TH
Cắt dán các loại quả củ (đt)
CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
MỘT SỐ LOẠI RAU - CỦ Ngày thực hiện:28/ 12/ 2015 Ngày kết thúc: 01/ 01/ 2016
THỨ 5: 31/ 12/ 2015
PTNT:KPKH
Tìm hiểu rau muống,rau rền, củ cà rốt, củ khoai tây
THỨ 6: 01/01/ 2016
PTNT:LQCV
P,Q (T2)
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT: TUẦN 17
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU - CỦ 
Ngày thực hiện: 28/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 01/ 01/ 2016
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
PHÁT TRIỂN THỂ CHÁT
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
NỘI DUNG:
-Teân goïi, caùc boä phaän: Maøu saéc. Hình daïng. Ích lôïi vaø ñieàu kieän soáng cuûa 1 soá rau, củ
 -Caùch chaêm soùc söû duïng, baûo quaûn 1 soá rau củ
 Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7
NỘI DUNG:
-Nhận biết được một số chữ cái và phát âm được các âm của chữ cái trong các từ chỉ tên các loại rau củ quả 
-Cháu nói năng rỏ ràng hiểu được nội dung bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề. Phát âm đúng chữ M.N
NỘI DUNG:
 - Cháu luyện tập bài tập Bò trườn ném theo trò chơi đội nào nhanh và hoạt động thể lực 
* Rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác vệ sinh: Lau mặt bằng khăn ướt
NỘI DUNG:
- Yêu thích các loài cây và có ý thức trồng và bảo vệ cây rau. Nhận biết được sự cần thiết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp với con người.
-Có một số thói quen, kĩ năng cần thiết bảo vệ, chăm sóc cây hoa gần gũi ở trường, lớp,nhà, quý trọng người trồng cây
NỘI DUNG:
-Yêu thích cái đẹp và sự đa dạng phong phú của môi trường hoa Thể hiện được cảm xúc, tình cảm về thế giới thực vật qua các sản phẩm vẽ, nặn, cắt, dán và qua các bài hát, thơ, chuyện
HOẠT ĐỘNG
KPXH: 
Tìm hiểu hoa hồng,hoa đồng tiền, hoa sen, hoa súng 
 LQVT: 
Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7
HOẠT ĐỘNG:
-PTNN: LQVH
 THƠ HOA KẾT TRÁI ( LOẠI 2)
-LQCV:
 Chữ P,Q (Tiết 2) 
HOẠT ĐỘNG:
-TDGH: 
Nhảy tách chân, ném xa bằng 2 tay
HOẠT ĐỘNG:
-GDAN: 
HVĐ: Bầu và bí (l2)
-NH: Hạt gạo làng ta
-TCAN: Đoán tên bạn hát
-TH :
Vẽ hoa mùa xuân
 (đề tài)
-*THNTH:
-Góc vẽ: Vườn rau
-Góc nặn; Một số rau
-Góc cắt,dán: Vườn rau
-Góc xé dán: Rau
-Góc NVLTN: Làm chậu trông rau
HOẠT ĐỘNG:
-*HĐVC: 
*Goc phân vai: Bán rau, củ, quả.
*Góc học tâp: Chơi lô tô rau, củ,quả.
*Góc xây dựng:Xây vườn rau nhà bé
*Góc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, tô màu các loại rau củ
*Góc thiên nhiên Chăm sóc, trồng cây.
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀTHẾ GIỚI THỰC VẬT: TUẦN 17(h)
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU - CỦ ( t4)
Ngày thực hiện: 28/ 12/ 2015 
 Ngày kết thúc: 01/ 01/ 2016
 Thứ
Thời điểm
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thể dục sáng
Bài tập số 12
Hoạt động chung
PTNT:LQVT
Đề tài: Dạy trẻ số lượng 7, nhận biết số 7
PTTM:GDAN
-HVĐ: Bầu và bí(l2)
-NH: Hạt gạo làng ta
-TCAN: Đoán tên bạn hát
PTTC:TDGH
Nhảy tách chân, ném xa bằng 2 tay
PTNN:LQVH
 Thơ hoa kết trái (L2)
PTTM:TH
Cắt dán các loại quả củ(đt)
PTNT:KPKH
Tìm hiểu rau muống,rau rền, củ cà rốt, củ khoai tây
PTNT:LQCV
P, Q (T2)
Hoạt động góc
*Goc phân vai: Bán rau, củ, quả.
*Góc học tâp: Chơi lô tô rau, củ,quả.
*Góc xây dựng:Xây vườn rau nhà bé
*Góc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, tô màu các loại rau củ
*Góc thiên nhiên Chăm sóc, trồng cây.
Hoạt động ngoài trời
Quan sát rau ăn lá ( rau muống)
Quan sát rau ăn quả ( mướp)
Quan sát rau ăn củ ( cà rốt)
Quan sát rau thơm (hành lá)
Quan sát rau ăn hoa ( bắp cải)
Hoạt động chiều
Trò chơi mới:
Cánh cửa kì diệu
THNTH
-Góc vẽ: Vườn rau
-Góc nặn; Một số rau
-Góc cắt,dán: Vườn rau
-Góc xé dán: Rau
-Góc NVLTN: Làm chậu trông rau
Thao tác vệ sinh:
Lau mặt bằng khăn ướt
Bé tập làm nội trợ: 
Bắp xào bơ
Ôn, vệ sinh lớp
TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN
Bé trả lời tròn câu
Bé không nói chyện
Bé không xả rác
Cháu thực hiện theo 3 TCBN trong tuần cô đưa ra. 
ĐÓN TRẺ
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng,vệ sinh lớp sạch sẽ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình thói quen, sức khỏe, học tập của trẻ
-Trò chuyện với trẻ về các loài hoa trẻ biết
-Trẻ chơi tự do,chơi với đồ chơi tự chọn, xem sách về chủ đề: thế giới thực vật
- Cho trẻ chơi các trò chơi : gheo hạt, chi chi chằng chằng, tập tầm vôngChơi kidsmart
Cô và trẻ cùng trao đổi với nhau. 
Cô hỏi han tình hình trẻ. 
Cô cùng quan sát với trẻ . 
HỌP MẶT ĐẦU TUẦN
 - Nắm tình hình sức khỏe và điều vui thích của trẻ sau 2 ngày nghỉ
Cô cho trẻ vào lớp trò chuyện và điểm danh
Nói chuyện thân mật với các cháu gợi ý cháu kể chuyện và noùi chuyện theo chủ đề: thế giới thực vật
Nhắc cháu thực hiện đúng 3TCBN trong tuần để được cô và mọi người 
Cháu và cô cùng trò chuyện và cùng trao đổi. 
GIÁO DỤC LỄ GIÁO.TTHCM, BVMT
* Hành vi văn minh. 
Cháu biết chào hỏi lễ phép. 
Cháu biết chào hỏi người lớn tuổi (ông, bà, cha, mẹ, cô giáo)
Ăn hết xuất và không làm rơi vải thức ăn
* Nề nếp học tập.
Hăng hái phát biểu ý kiến. 
Nói phải biết dạ thưa. 
Ngồi học ngay ngắn
*Lao động vệ sinh 
Bé biết bỏ rác đúng nơi quy định, xếp đồ dùng đúng chỗ. 
biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.. 
rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
phụ cô dọn bàn ăn
* Tư tưởng HCM. Biển đảo
Dạy trẻ biết chú ý học ngoan xừng đáng làm cháu ngoan bác Hồ
Giáo dục trẻ biết yêu biển đảo giữ gìn biện đảo sạch sẽ 
Treû yeâu thöông baïn beø kính troïng thaày coâ.
* BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Cô nhắc nhở cháu mọi lúc mọi nơi. 
Đưa vào tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần, tháng.
Cháu thực hiện theo yêu cầu của cô. 
PTTC: TOÅ CHÖÙC GIÔØ NGUÛ.
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
1 / Kiến thức 
-Treû nguû ñuû giaác, thức dậy tỉnh táo, tinh thần sảng khoái
2 / Kĩ năng:
-Treû bieát nguû ñuû giaác giuùp cho con ngöôøi khoûe maïnh
3 / Thái độ: 
-Treû bieát töï phuïc vuï giôø nguû, traät töï trong giôø nguû, bieát doïn ñoà duøng sau khi nguû daäy.
II/CHUAÅN BÒ 
-Lôùp saïch seõ ,ñoùng cöûa chính môû cöûa soå,maéc muøng ,traûi chieáu, goái,uoáng nöôùc, ñi veä sinh.
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
* Hoaït ñoäng 1: Chuaån bò tröôùc khi treû nguû
 -Treû ñoïc baøi thô giôø nguû.
 -Coâ neâu yeâu caàu vaø lôïi ích cuûa giaác nguû
 -Tröôùc khi treû nguû, coâ nhaéc nhôû ñi veä sinh tröôùc khi nguû. Höôùng daãn treû töï laáy goái, chaên
 -Boá trí choã nguû cho treû saïch seõ , yeân tónh, thoaùng maùt veà muøa heø, aám aùp veà muøa ñoâng. Phoøng nguû neân giaûm aùnh saùng baèng caùch ñoùng bôùt moät soá cöûa soå hoaëc taét bôùt ñeøn.
 -Khi ñaõ oån ñònh choã nguû, coâ coù theå haùt hoaëc cho treû nghe nhöõng baøi haùt ru, daân ca eâm dòu ñeå treû deã ñi vaøo giaác nguû. Vôùi nhöõng chaùu khoù nguû, coâ gaàn guõi, voã veà treû giuùp treû yeân taâm, deã nguû hôn.
* Hoaït ñoäng 2:.Theo doõi treû nguû
-Trong thôøi gian treû nguû coâ phaûi thöôøng xuyeân coù maët ñeå theo doõi luùc treû nguû, khoâng ñeå treû uùp maët vaøo goái hoaëc truøm chaên kín, söûa laïi tö theá ñeå treû nguû thaáy thoaûi maùi (neáu thaáy caàn thieát).
-Khi treû nguû : veà muøa heø, neáu duøng quaït ñieän chuù yù vaën toác ñoä vöøa phaûi vaø ñeå xa, töø phía chaân treû; neáu duøng ñieàu hoøa nhieät ñoä khoâng neân ñeå nhieät ñoä laïnh quaù. Muøa ñoâng chuù yù ñaép chaên aám cho treû, khoâng neân ñeå treû maëc quaù nhieàu quaàn aùo. Cho pheùp treû ñi veä sinh neáu treû coù nhu caàu.
- Quan saùt, phaùt hieän kòp thôøi vaø xöû lyù caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong khi nguû. 
 * Hoaït ñoäng 3:.Chaêm soùc sau khi treû thöùc daäy
-Khoâng neân ñaùnh thöùc treû daäy ñoàng loaït, treû naøo thöùc tröôùc coâ cho daïy tröôùc, traùnh ñaùnh thöùc cuøng moät luùc aûnh höôûng ñeán treû khaùc vaø sinh hoaït cuûa lôùp. Khoâng neân ñaùnh thöùc treû daäy sôùm tröôùc khi treû töï thöùc giaác vì deã laøm cho treû caùu kænh, meät moûi. 
- Sau khi treû daäy heát, coâ höôùng daãn treû töï laøm caùc coâng vieäc vöøa söùc vôùi treû nhö : caát goái, chieáu. Coù theå chuyeån daàn traïng thaùi nguû sang hoaït ñoäng khaùc baèng caùch cho treû haùt moät baøi haùt hoaëc aâu yeám noùi chuyeän vôùi treû, hoûi treû mô thaáy gì. Coâ baät ñeøn, môû cöûa soå töø töø. Coâ nhaéc nhôû treû ñi veä sinh, sau khi treû tænh taùo cho treû aên quaø chieàu.
PTTC: THỂ DỤC SÁNG.
 BÀI 12; CHIẾC GẬY NHỎ
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1/ Kiến thức 
- Daïy treû tập được ñoäng taùc bài Chiếc gậy nhỏ : Tieáng coøi taøu. Đưa gậy gần ngực. Nghiêng người về các phía. Quay người về các phía .Ngồi xổm đưa gậy ra phía trước. Giơ gậy lên cao
2 / Kĩ năng:
- Daïy treû phối hợp tay chân nhịp nhàng khi tập ñoäng taùc
- Reøn luyện thể lực khả năng chú ý khi tập ñoäng taùc TDS
- Phaùt trieån nhoùm cô vaø hoâ haáp, phaùt trieån toá chaát theå löïc söùc beàn, söùc maïnh, söùc nhanh.
3 / Thái độ: 
- Chú ý lắng nghe cô, biết giữ trật tự trong giờ học.
- Hứng thú yêu thích các hoạt động thể dục, từ đó giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục sáng
- Chơi trò chơi sinh động
II/CHUẨN BỊ:
- Nhạc “em yêu cây xanh”
- Tích hôïp: Tö töôûng HCM theå duïc reøn luyeän söùc khoûe. 
III/TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1: khôûi ñoäng.
-Đi theo hàng một, chạy nhẹ nhàng, chuyển đội hình, xếp thành hàng đôi và đi theo đôi. Xếp theo tổ
(kết hợp mép chân, gót chân, chạy nhanh)
*Hoaït ñoäng 2: Troïng ñoäng.
Thôû 4: Tieáng coøi taøu (6 laàn)
+TTCB:Ñöùng töï nhieân chaân roäng baèng vai ñaàu khoâng cuùi.
+TH: Hai tay khum tröôùc mieäng laøm tieáng coøi taøu. Coâ ñoäng vieân tieáng coøi taøu to ngaân daøi
-Đưa gậy gần ngực ( 4 -5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, 2 chân chụm lại, 2 tay cầm gậy để trước ngực. Đưa gậy ra phía trước, đưa lại gần ngực,Về tư thế ban đầu
- Nghiêng người về các phía ( 3-4 lần)
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng 2 chân chụm lại,giơ gậy cao quá đầu. Nghiêng người sang phải, đứng thẳng. Nghiêng người sang trái, đứng thẳng
- Quay người về các phía: ( 4 - 5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Đứng chân ngang vai, 2 tay cầm gậy để trước bụng, quay người sang bên phải, nói bên phải đồng thời đưa gậy ra phía trước, đứng thẳng, quay người sang bên trái, nói bên trái đồng thời đưa gậy ra phía trước, đứng thẳng
- Ngồi xổm đưa gậy ra phía trước: (4-5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, 2 bàn chân chụm lại, tay để trước bụng.Ngồi xổm, giơ gậy lên phía trước ngồi xuống đứng lên 
-Giơ gậy lên cao (4 - 5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, 2 bàn chân chụm lại, tay để trước bụng. Kiễng chân giơ 2 tay lên cao, về tư thế ban đầu
*Hoaït ñoäng 3: Hoài tónh.
- Chuyển đội hình, xếp thành 2 vòng.đi nối đuôi nhau
-Keát thuùc tieát hoïc.
-Treû khôûi ñoäng. 
-Treû taäp ñoäng taùc.
-Trẻ tập động tác
-Trẻ tập động tác
-Trẻ tập động tác
- Trẻ tập động tác
- Trẻ bật
- Treû hồi tĩnh
 PTTC: TOÅ CHÖÙC GIÔØ AÊN.
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1 / Kiến thức 
-Treû aên no, aên heát xuaát, aên ngon mieäng.Treû bieát phaûi aên ñuû chaát ñeå coù söùc khoûe.
2 / Kĩ năng 
-Treû bieát goïi teân moät soá thöïc phaåm trong moùn aên vaø lôïi ích cuûa các chất dinh dưỡng ñoái vôùi con người.
-Caûm thaän ñöôïc maøu saéc,muøi vò cuûa moùn aên.
- Rèn cho trẻ xuùc aên kheùo leùo khoâng laøm rôi vaõi.
3 / Thái độ: 
- Giáo dục trẻ có thói quen, neàn neáp aên uoáng saïch seõ vaên minh lòch söï. Trẻ biết tự xúc ăn, rửa tay trước khi ăn, và để đồ dùng đúng nơi quy định
II/CHUAÅN BÒ
-Baøn,pheá, ñoà duøng aên uoáng, röûa tay.
-Tích hôïp:-Tieát kieäm nöôùc -LQVH thô giôø aên.
 -Dinh döôõng ,leã giaùo. 
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1:Chuaån bò tröôùc khi aên.
-Treû ngoài chöõ u, ñoïc baøi thô giôø aên 
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi thô 
-Giaùo duïc khi aên
 - Höôùng daãn treû röûa saïch tay
 - Höôùng daãn treû saép xeáp baøn gheá, cho 8 treû ngoài moät baøn, coù loái ñi quanh baøn deã daøng.
 - Chuaån bò khaên maët, baùt thìa, coác uoáng nöôùc ñaày ñuû cho soá löôïng treû.
- Tröôùc khi chia thöùc aên, coâ caàn röûa tay saïch, quaàn aùo vaø ñaàu toùc goïn gaøng. Coâ chia thöùc aên vaø côm ra töøng baùt, troän ñeàu, khoâng ñeå treû chôø aên laâu.
 * Hoaït ñoäng 2: Treû ra baøn aên.
 - Giaùo vieân caàn vui veû, noùi naêng dòu daøng, taïo khoâng khí thoaûi maùi cho treû trong khi aên. Ñoäng vieân khuyeán khích treû aên heát suaát, keát hôïp giaùo duïc dinh döôõng, haønh vi veä sinh vaên minh trong aên uoáng : daïy cho treû bieát môøi coâ vaø caùc baïn tröôùc khi baét ñaàu aên; ngoài aên ngay ngaén, khoâng coù chaân leân gheá; caàm thìa baèng tay phaûi vaø töï xuùc aên moät caùch goïn gaøng, traùnh ñoå vaõi; aên töø toán, nhai kyõ, khoâng noùi chuyeän vaø ñuøa nghòch trong khi aên
 - Giaùo vieân caàn chaêm soùc, quan taâm hôn vôùi nhöõng treû môùi ñeán lôùp, treû yeáu hoaëc môùi oám daäy. Neáu thaáy treû aên keùm, coâ caàn tìm hieåu nguyeân nhaân ñeå baùo cho nhaø beáp hoaëc y teá hay baø meï bieát ñeå chuû ñoäng chaêm soùc treû toát hôn. Ñoái vôùi treû xuùc chöa thaïo, aên chaäm hoaëc bieáng aên, coâ coù theå giuùp treû xuùc vaø ñoäng vieân treû aên khaån tröông hôn. Coù bieän phaùp phoøng traùnh hoùc, saëc trong khi treû aên.
 * Hoaït ñoäng 3: Sau khi aên
 - Höôùng daãn treû xeáp baùt, thìa, gheá vaøo nôi quy ñònh, uoáng nöôùc, lau mieäng, lau tay sau khi aên, ñi veä sinh (neáu treû coù nhu caàu )
-Treû chuaån bò cuøng coâ 
-Treû ñoïc thô.
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Treû thöïc hieän yeâu caàu.
-Treû ra baøn aên.
-Treû doïn ñoà duøng, veä sinh sau khi aên. 
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI.
 CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ 
Thứ hai: Quan sát rau ăn lá ( rau muống)
Thứ ba: Quan sát rau ăn quả ( mướp)
Thứ tư Quan sát rau ăn củ ( cà rốt)
Thứ năm: Quan sát rau thơm (ngò)
 Thứ sáu: Quan sát bắp cải
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1/ Kiến thức:
Trẻ biết tên gọi, những bộ phân, đặc điểm, màu sắc, hình dáng, hương thơm, lợi ích của một số loại rau củ
2 / Kĩ năng 
Trẻ biết chú ý quan sát một số loại rau củ
- Phát triển vốn từ rèn ngôn ngữ mạch lạc, tư duy, trí nhớ, thể lực...
3 / Thái độ: 
- GD trẻ không hái hoa bẻ cành phải biết chăm sóc, bảo vệ rau củ. Caûm nhaän cái đẹp , lợi ích của rau củ đối với con người. Yeâu meán ngöôøi trồng rau
- Trẻ yeâu thích các hoạt động khám phá về một số loại rau củ
II/CHUAÅN BÒ
-Tranh chủ đề, rau củ thật
-Tö theá treû goïn gaøng.
-Laù caây,que, hoät soûi, boùn,g troáng laéc,saân chôi,
- Nội dung tích hôïp: AN. Tieát kieäm nöôùc ñieän. LQVT . LQVH , LQCV
 III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1:Chuaån bò tröôùc khi ra saân.
-Coâ neâu muïc ñích nhieäm vuï ra saân:Noäi dung,ñòa ñieåm,tö theá treû ,moät soá qui ñònh chung cuûa lôùp.
-Coâ chuù yù treû caù bieät.
*Hoaït ñoäng 2:Toå chöùc cho treû ra saân.
-Treû xeáp 3 haøng ñi daïo, tìm hieåu thieân nhieân, thôøi tieát cây cảnh trong trường
 OÂn kieán thöùc cuõ: chủ đề thực vật
Baøi môùi:
Thöù hai: Quan sát rau muống
-Lôùp haùt baøi: Bầu và bí 
-Ñaøm thoaïi noäi dung ba

File đính kèm:

  • docTHUC_VAT.doc