Kế hoạch giáo dục lớp Lá - Tuần I - Chủ đề: Ngày hội đến trường

- Đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ chơi tự do.

• Khởi động : Cho trẻ đi thành vòng tròn , kết hợp các kiểu, thổi nơ.

• Trọng động :

- Động tác 1: Đưa ra phía trước, sang ngang

- Đứng thẳng hai chân bằng vai , 2 tay dang ngang bằng vai.

+ Hai tay đưa ra phía trước.

+ Hai tay sang ngang.

+ Hạ tay xuống.

- Động tác 1: Khuỵu gối:

 - Đứng thẳng , hai gót chân chụm vào nhau, 2 tay chống hông.

+ Nhún chân đầu gối hơi khuỵu.

+ Đứng thẳng lên.

- Động tác 3: Nghiêng người sang bên.

- Đứng thẳng 2 tay giơ cao, bàn tay chạm vai.

+ Nghiêng người sang phải

+ Nghiêng người sang trái.

+ Đứng thẳng 2 tay xuôi theo người.

 

doc24 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch giáo dục lớp Lá - Tuần I - Chủ đề: Ngày hội đến trường, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP: LÁ 12. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Hội An, ngày 24 tháng 8 năm 2016.
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN I
CHỦ ĐỀ: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
(từ 29/ 8- 2/9/2016)
Thứ
Thời điểm
Thứ hai
29
Thứ ba
30
Thứ tư
31
Thứ năm
1/9
Thứ sáu
2
Đón trẻ
Chơi
TD sáng
Đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định.
Cho trẻ chơi tự do.
Khởi động : Cho trẻ đi thành vòng tròn , kết hợp các kiểu, thổi nơ.
Trọng động :
Động tác 1: Đưa ra phía trước, sang ngang
Đứng thẳng hai chân bằng vai , 2 tay dang ngang bằng vai.
+ Hai tay đưa ra phía trước.
+ Hai tay sang ngang.
+ Hạ tay xuống.
Động tác 1: Khuỵu gối:
 - Đứng thẳng , hai gót chân chụm vào nhau, 2 tay chống hông.
+ Nhún chân đầu gối hơi khuỵu.
+ Đứng thẳng lên.
Động tác 3: Nghiêng người sang bên.
Đứng thẳng 2 tay giơ cao, bàn tay chạm vai.
+ Nghiêng người sang phải
+ Nghiêng người sang trái.
+ Đứng thẳng 2 tay xuôi theo người.
Động tác 4: bật tách và khép chân.
Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng , hít thở đều .
 Chơi trò chơi “ Uống nước ”
Hoạt động học
PTNT
Tìm hieåu leã hoäi ñeán tröôøng.
PTTC
Bò chui qua cổng.
PTTM
+ DH: Ngaøy vui cuûa beù.
+ NH: Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc. 
+ TC: Tai ai tinh.
PTNN
Thô “ Bàn tay cô giáo”
PTTCKNXH
Bạn của chúng mình
Chơi ngoài trời
Khám vật chìm- vật nổi + trò chơi “Trốn tìm”
Quan sát cảnh vật trong sân trường + trò chơi “Giặt chiếu phơi khô”
Quan sát sự hòa tan của nước + Trò chơi “ Kéo co”
Khám phá về sự đong đếm nước + trò chơi “ Dung dăng dung dẻ”
Quan sát sự phát triển của cây xanh + trò chơi “ Lộn cầu vòng”
Chơi, hoạt động ở các góc
I. YÊU CẦU
- Khi chơi trẻ tham gia chơi 1 cách hứng thú, qua trò chơi trẻ biết thêm về trường MG, hiểu được công việc của cô, cháu nhập vai như thật.
- GD cháu kính trọng cô giáo, hòa thuận với bạn bè.
II . CHUAÅN BÒ 
- Đồ chơi các góc theo chủ đề
 - Thư viện bé yêu: Caùc loaïi tranh aûnh veà tröôøng lôùp MG, tranh moät soá ñoá duøng ñoà chôi trong tröôøng MG. Loâtoâ, ñomino 
- Công trình tí hon: Gaïch xaây döïng, caây, haøng raøo, gheá ñaù, hoa, thaûm coû, thuøng rac
- Bàn tay xinh : Duïng cuï aâm nhaïc , muõ muùa, giaáy maøu, keo, buùt, vaät lieäu thieân nhieân
- Vai nào bé yêu: Ñoà chôi baùn haøng rau, cuû, quaû, toâm, cua, traùi caây, cöûa haøng baùch hoùa, ñoà duøng gia ñình, ñoà chôi baùc só
- Nhà hoa học nhí: bình töôùi, khuoân in
- Góc vận động: bóng rổ, vòng ném, thang leo
III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* Ổn Định
- Hát “cháu đi mẫu giáo” 
+ Các con vừa hát bài hát gì? 
+ BH nói về điều gì?
+ Con biết gì về trường MN nói cho cô
 và các bạn nghe đi?
- Vậy hôm nay cô cùng các con hoạt động góc theo chủ đề gì?
+ Lớp mình có những góc chơi nào?
- Cô Giới thiệu góc chơi:
* Góc bàn tay xinh 
- Tô vẽ, xé dán, xếp hình trường MG
- Cho cháu sử dung các nhạc cụ vùa hát vừa gõ đệm theo phách.
* Góc vai nào bé yêu:
- Đóng vai cô giáo dạy học
- Đóng vai các thành viên trong gia đình. Chăm sóc trẻ, cho trẻ đi học
- Chơi bán hàng các loại đồ chơi học tập
- Đóng vai bác sĩ, y tá, bệnh nhân.
* Góc thư viện bé yêu:
- Chơi lôtô, đômino về đồ dùng học tập
- Tô vẽ chữ cái, chữ số, tranh hoa quả
* Góc công trình tí hon :
- XD trường MN có cây, hoa, đồ chơi ngoài trời
* Góc nhà hoa học nhí: bình töôùi, khuoân in
- Cho cháu gieo hạt tưới cây,chăm sóc
Cây
* Góc vận động: bóng rổ, vòng ném, thang leo
Cháu chơi: ( cô bao quát lớp, cô gợi ý cháu chơi.
Kết thúc giờ chơi:
- Cháu nhận xét góc chơi của mình Cô nhận xét bổ sung và cho cháu cắm hoa.
Trả trẻ
Trả trẻ tận tay phụ huynh trò chuyện với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trò chuyện với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trò chuyện với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trò chuyện với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trò chuyện với phụ huynh về việc học của cháu.
Chơi, hoạt động theo ý thích
- LQKTM: bò chui qua cổng
- HĐC: giống buổi sáng.
- LQKTM: dạy cháu hát ngày vui của bé.
- Trò chơi: chồng nụ, chồng hoa.
- Ôn bài hát ngày vui của bé.
- HĐC: giống buổi sáng.
- LQKTM: Dạy làm quen với bạn của chúng mình.
- Trò chơi: chồng nụ, chồng hoa.
Ôn lại các bài đã học
- HĐC: giống buổi sáng.
Nêu gương
- Cô nhận xét cho cháu cắm hoc và chấm vào sổ theo dõi.
- Tuyên dương cháu đạt tốt và động viện cháu chưa đạt.
- Cô nhận xét cho cháu cắm hoc và chấm vào sổ theo dõi.
- Tuyên dương cháu đạt tốt và động viện cháu chưa đạt.
- Cô nhận xét cho cháu cắm hoc và chấm vào sổ theo dõi.
- Tuyên dương cháu đạt tốt và động viện cháu chưa đạt.
- Cô nhận xét cho cháu cắm hoc và chấm vào sổ theo dõi.
- Tuyên dương cháu đạt tốt và động viện cháu chưa đạt.
- Cô nhận xét cho cháu cắm hoc và chấm vào sổ theo dõi.
- Tuyên dương cháu đạt tốt và động viện cháu chưa đạt.
Trả trẻ
Trả trẻ tận tay phụ huynh trao đổi với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trao đổi với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trao đổi với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trao đổi với phụ huynh về việc học của cháu.
Trả trẻ tận tay phụ huynh trao đổi với phụ huynh về việc học của cháu.
Thöù , ngaøy thaùng naêm 2016.
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 *********
 + DH: Ngaøy vui cuûa beù.
 + NH: Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc.
 + TCAN: Tai ai tinh.
I. YEÂU CAÀU:
-Treû thuoäc baøi haùt, haùt nhòp nhaøng, vui töôi theo ñaøn . Thích chơi TC.
- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu bài hát, biết ngắt hơi đúng chổ.
- Qua baøi haùt giaùo duïc chaùu yeâu tröôøng, meán lôùp, ham thích ñi hoïc .
II. CHUAÅN BÒ :
- Ñaøn, nhaïc cuï . 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
DÖÏ KIEÁN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
* Hoaït Ñoäng 1: OÅn ñònh.
 - Ñoïc thô “baïn môùi”.
 - Caùc con vöøa ñoïc baøi thô gì ?
 - Baïn môùi ñeán tröôøng nhö theá naøo?
 - Vaäy con phaûi laøm gì ñeå giuùp baïn?
 * Vaøo ñaàu naêm hoïc coù raát nhieàu baïn nhoû seõ ñöôïc ñeán tröôøng, caùc con haõy yeâu thöông baïn ñeå baïn khoâng coøn nhuùt nhaùt nöõa. Vaø ngay baây giôø coâ vaø caùc con cuøng noùi veà nieàm vui ñöôïc ñi hoïc cho caùc baïn mình qua baøi haùt “ Ngaøy vui cuûa beù” cuûa taùc giaû Hoaøng Vaên Yeán.
 * Hoaït Ñoäng 2: Daïy haùt “ Ngaøy vui cuûa beù”
- Coâ haùt laàn 1.
- Giaûng noäi dung: Ngaøy vui cuûa caùc baïn nhoû laø ngaøy leã hoäi ñeán tröôøng .caùc caây coû ,hoa laù cuõng vui möøng cuøng caùc baïn .caùc baïn ai cuõng vui vì ñöôïc gaëp nhieàu baïn vaø coâ giaùo .
 + Caû lôùp haùt 2 laàn .
+ Töøng nhoùm haùt .
+ Töøng toå haùt.
+ Caù nhaân haùt.
+ Caû lôùp haùt laïi .
* Ñaøm thoaïi:
+ Caùc con vöøa haùt baøi gì ?
+Cuûa taùc giaû naøo ?
+ Haøng caây nhö theá naøo?
+ Caùc baïn nhoû ñi ñaâu ? ñi nhö theá naøo?
+ Trong ngaøy vui coøn coù gì nöõa ?
* Hoaït Ñoäng 3: Nghe Haùt “Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc ”
-Caùc con hoïc raát ngoan. Ñeå thay ñoåi khoâng khí coâ seõ haùt taëng c/c moät baøi haùt cuûa Taùc giaû “Nguyeãn Ngoïc Thieän ” noäi dung baøi haùt theá naøo môøi c/c laéng nghe seõ roû nheù!
- Coâ haùt laàn 1.
+ Coâ vöøa haùt baøi gì?
+ Cuûa taùc giaû naøo ?
- Coâ vaø treû haùt laïi .
*Hoạt động 4: TCAN “Tai ai tinh”.
 Coâ chơi seõ thöôûng cho caùc con moät troø chôi. Ñeå bieát ñöôïc caùch nhö theá naøo thì ngha coâ giaûi thích nheù!
+ Caùch chôi: chaùu A ñöùng giöõa lôùp ñoäi muõ che kín maët. Coâ chæ ñònh cho 2-3 baïn haùt , haùt xong baïn veà choå ngoài. Chaùu A phaûi noùi ñöôïc maáy baïn haùt( teân baøi haùt). Neáu noùi ñuùng thì ñöôïc khen coøn khoâng ñuùng thì chaùu A haùt laïi baøi haùt caùc baïn vöøa haùt.
* Hoaït Ñoäng 5: Nhaän xeùt – caém hoa.
Caû lôùp cuøng ñoïc 
Thô baïn môùi
Raát nhuùt nhaùt.
Chaùu traû lôøi.
 - Chaùu ñoàng thanh.
- Caû lôùp cuøng haùt.
- Trai –gaùi .
- Toå 1, 2, 3 .
- 2,3 chaùu .
- Caû lôùp cuøng haùt.
 - Ngaøy vui cuûa beù.
- Hoaøng VaÊn Yeán .
- Vaãy goïi caùc baïn ñeán tröôøng .
- Tung taêng ñeán lôùp . 
- Boâng hoa, nhieàu baïn beø.
-Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc .
- Nguyeãn Ngoïc Thieän .
- Chaùu haùt vaø laøm ñoäng taùc minh hoïa.
- Lớp chơi vài lần.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - Chủ đề: Trường Mầm Non.
 - Đối tượng: 5-6 tuổi.
 - Thời gian: 30 phút.
 - Nội dung hoạt động:
 + Quan sát sự hòa tan của nước.
 + Trò chơi “ Kéo co”
I- Mục đích yêu cầu:
- Qua thí nghiệm giúp trẻ biết được muối tan trong nước và dầu ăn không tan trong nước. Giúp trẻ biết được nước có ích cho đời sống của con người và không có nước thì con người không thể sống được.
- Thông qua hoạt động ôn lại cho trẻ về màu sắc, hình dạng củng cố kỹ năng hoạt động làm quen với toán. Có khả năng thỏa thuận và hợp tác với bạn bè.
- Trẻ nói được các từ hòa tan, không tan, nói trọn câu. Giáo dục trẻ biết giữ gìn nguồn nước sạch, biết bảo vệ nguồn nước. 
II. Chuẩn bị
1 ly có kí hiệu tam giác màu xanh.
1 ly có kí hiệu hình vuông màu vàng.
1 muỗng đường, muối, dầu ăn
III. Tiến hành
+ Ổn định: trò chơi “Trời nắng- trời mưa”
Ngoài nước mưa ra còn có nước gì nữa?
Nước dùng để làm gì?
Các con làm gì để bảo vệ nguồn nước?
1. Thí nghiệm sự hòa tan của nước.
- Cho trẻ gọi tên các đối tượng và có đoán xem cô sẽ làm gì với những đồ dùng này.
+ Cô có gì đây?
+ Cái ly dùng để làm gì?
+ Muối dùng để làm gì?
+ Dầu ăn dùng làm gì?
+ Trên ly có kí hiệu gì?
+ Cô cho muối vào ly có hình tam giác màu xanh và dùng muỗng khuấy đều thì con xem hiện tượng gì sẽ xảy ra?
+ Cô cho dầu ăn thì sao?
* Kết luận: muối tan trong nước, dầu không tan trong nước.
2. Trò chơi: Kéo co.
+ Luật chơi
Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
+ Cách chơi
Chia trẻ làm 2 nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn 1 trẻ khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm sợi dây thừng và các trẻ khác cũng cầm sợi dây thừng( cớ thể cho hai trẻ đầu hàng cầm tay nhau, các bạn còn lại ôm ngang lưng bạn). khi có hiệu lệnh của cô tất cả kéo mạnh sợi dây về phía của mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào giẫm vào vạch trước thì thua cuộc.
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
ÔN BÀI HÁT NGÀY VUI CỦA BÉ
+ Ñoïc thô “Baïn môùi”.
 - Caùc con vöøa ñoïc baøi thô gì ?
 - Baïn môùi ñeán tröôøng nhö theá naøo?
 - Vaäy con phaûi laøm gì ñeå giuùp baïn?
 * Vaøo ñaàu naêm hoïc coù raát nhieàu baïn nhoû seõ ñöôïc ñeán tröôøng, caùc con haõy yeâu thöông baïn ñeå baïn khoâng coøn nhuùt nhaùt nöõa. Đó là nội dung bài hát vừa rồi con đã học vây cô cháu ta cùng ôn lại nha.
- Cho lớp cùng hát vài lần.
- Cá nhận hát vài cháu.
HOẠT ĐỘNG CHƠI
Giống buổi sáng
* Nhận xét cuối ngày
- Hiện diện: ..
- Cháu vắng: .
- Lý do vắng: 
- Số điện thoại:..
- Ưu điểm các hoạt động: .
- Tồn tại: 
- Biện pháp, giải pháp khắc phục:
.
.
Thứ , ngày tháng năm 2016
 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG HỌC 
Thô “Baøn tay coâ giaùo”
I. Yêu cầu:
-Cháu đọc thuộc thơ và hiểu nội dung ý nghĩa bài thơ , Cháu cảm nhận được tình cảm của cô giành cho cháu. Rèn kỹ năng ghi nhớ cho cháu. GD trẻ yêu thương và giúp đỡ cô giáo. 
- Cháu vẽ quà mà cháu thích tặng cô.
- Cháu thuộc và hiểu nội dung bài thơ.
II.Chuẩn Bị:
- Cô: Tranh thơ, thuộc bài thơ
- Trẻ: Thuộc bài hát coâ giaùo em và bài thô bàn tay cô giáo
III. Toå chöùc hoaït ñoäng:
HOẠT ĐỘNG CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA CHÁU
* Hoạt động 1: ổn định.
- Cả lớp hát “Coâ giaùo em ”
+ Khi ôû tröôøng ai chaêm soùc cho con?
+ Coâ laøm coâng vieäc gioáng nhö ai khi ôû nhaø?
+ Khi ôû nhaø thì meï cuõng laø ai nöõa?
- Đúng rồi ở nhà thì mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc cho con nhưng khi đến lớp thì cô là người quan tâm chăm sóc và dạy cho con những điều hay lẽ phải và để nói về điều này thì nhà thơ “ Định Hải” có sáng tác bài thơ bàn tay cô giáo c/c cùng nghe nhé!
* Hoạt động 2 dạy đọc thơ
+Cô đọc diễn cảm lần 1, minh họa
+Lần 2 treo tranh đặt câu hỏi giảng nội dung đoạn
“Bàn tay  đến khéo”
- Cô giáo dạy cho các cháu những điều hay lẽ phải và luôn yêu thương chăm sóc cho các cháu
“Cô dắt em ..đất nước”
- Không những dạy dỗ mà cô còn dắt tay các cháu đến lớp học
*Đàm thoại:
+Cô vừa giới thiệu với c/c BT gì?
+Do ai sáng tác?
+Trong bài thơ cô làm gì cho bé?
+Bàn tay cô được ví như tay ai?
+Cô dạy gì cho cháu?
+Cô dắt cháu đi đâu?
* Cháu đọc thơ:
-Cô chú ý sữa sai cho cháu
* Hoạt động 3 Củng cố:
*GDTT: Cô giáo là người luôn yêu thương và dạy cho c/c lời hay ý đẹp dạy cho con biết yêu thương ông, bà, cha, mẹ và những người xung quanh vì vậy con phải luôn vâng lời cô và phải học thật ngoan để cô giáo vui lòng nhé!
* Hoạt động 4 Nhận xét cắm hoa:
- Cháu hát
+Cháu nói
+ Cháu nói
- Bàn tay cô giáo.
- Định Hải.
- Tết tóc, vá áo..
- Của chị , của mẹ.
- Dạy múa.
+ Cháu nói
- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân, lớp.
+Yêu thương cháu
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - Chủ đề: Trường Mầm Non.
 - Đối tượng: 5-6 tuổi.
 - Thời gian: 30 phút.
 - Nội dung hoạt động:
 + Khám phá về sự đong đếm nước.
 + Trò chơi “ Dung dăng dung dẻ”
I- Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết các thao tác đong và đếm lượng nước, nhận biết được kết quả đong.
- Tham gia tích cực các hoạt động cùng cô và bạn, rèn luyện tính khéo léo và khả năng phối hợp trong các hoạt động nhóm.
- Giáo dục trẻ biết sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước.
II. Chuẩn bị: 
- 2 chai nước và 2 thau nước, phễu, ca, ly...
- Dây thừng.
III. Tiến Hành: 
+ Ổn định: trò chơi mưa to- mưa nhỏ.
- Mưa có ích gì cho ta?
- Vì sao con biết mưa to hay nhỏ?
- Để biết được mưa to hay nhỏ thì dựa vào lượng nước mưa
1. Thực hành đong đếm nước
- Cô đố trẻ về một số đồ dùng có thể đựng nước, giới thiệu với trẻ một số đồ dùng để đựng và đong nước: thau, ly, chai nước, bát, phễu.v.v..
Giới thiệu với trẻ cách đong nước từ vật chứa lớn sang vật chứa nhỏ hơn, đong mẫu cho trẻ xem, đọc kết quả đong và rút ra kết luận. Ví dụ: 1 chai nước bằng 10 ly nước nhỏ.
- Tương tự giới thiệu cách đong nước bằng bát, đọc kết quả đong, so sánh 2 kết quả và rút ra kết luận.
- Cho mỗi trẻ đều đong và ghi lại kết quả đong của trẻ.
2. Trò chơi: Dung dăng dung dẻ.
Cách chơi : 
+ Số lượng từ 5-10 em chơi một nhóm 
Hướng dẫn : quản tròn vẽ sẵn các vòng tròn nhỏ trên các , số lượng vòng tròn ích hơn số người chơi , chơi 1 . 
Khi chơi các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vòng tròn và cùng đọc “ dung dăng dung dẽ dắt trẻ đi chơi , đi đến cổng trời gặp cậu gặp mợ , cho cháu về quê , cho dê đi học cho cóc ở nhà cho gà bơi bếp , ngồi xệp xuống đây” khi đọc hết bạn không có vòng tròn để ngồi tiếp tục xóa vòng tròn và chơi như trên , lại sẽ có một bạn không có , trò chơi tiếp tục khi chỉ còn hai người 
Luật chơi : Trong một khoảng thơi gian bạn nào không có vòng thì bị thua 
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
LQKTM: BẠN CỦA CHÚNG MÌNH
+ Haùt baøi“ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Các con vừa hát bài hát nói về cái gì?
- Trường mầm non là nơi để làm gì?
- Thế các con đi học có vui không? Vì sao con lại vui?
- À thế các con có biết tại sao các con lại gọi những người học cùng lớp với mình là bạn không? Và khi đã là bạn với nhau thì mình phải như thế nào đây. Vậy hôm nay cô cháu mình cùng học cách làm một người bạn tốt nha, để biết bạn của chúng mình là những ai.
TRÒ CHƠI: CHỒNG NỤ CHỒNG HOA
* Nhận xét cuối ngày
- Hiện diện: ..
- Cháu vắng: .
- Lý do vắng: 
- Số điện thoại:..
- Ưu điểm các hoạt động: .
- Tồn tại: 
- Biện pháp, giải pháp khắc phục:
.
.
Thứ sáu, ngày 02 tháng 09 năm 2016
Phaùt trieån tình caûm kyõ naêng xaõ hoäi
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
Đề tài:
Bạn của chúng mình
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
- Trẻ biết kể tên các bạn cùng học với mình (đặc điểm, sở thích)
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần tập thể, đoàn kết giữa trẻ với nhau. Trả lời tròn câu, rõ ràng.
- Trẻ biết thế nào là bạn, một người bạn tốt (bạn chưa tốt) và cần làm gì để trở thành người bạn tốt.
II. CHUAÅN BÒ
Đồ dùng của cô: Tranh ảnh cho cháu quan sát.
Của trẻ: cô cắt sẵn một số đồ dùng để cháu làm quà tặng bạn.
 III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
* Hoaït ñoäng 1: Ổn ñònh- giôùi thieäu
+ Haùt baøi“ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Các con vừa hát bài hát nói về cái gì?
- Trường mầm non là nơi để làm gì?
- Thế các con đi học có vui không? Vì sao con lại vui?
- À thế các con có biết tại sao các con lại gọi những người học cùng lớp với mình là bạn không? Và khi đã là bạn với nhau thì mình phải như thế nào đây. Vậy hôm nay cô cháu mình cùng học cách làm một người bạn tốt nha, để biết bạn của chúng mình là những ai.
- Cô kể câu chuyện “đôi bạn tốt”.
- Qua câu chuyện con thấy ai là người bạn tốt? Vì sao?
- Ai là người bạn không tốt? Vì sao?
- Vậy muốn trở thành người bạn tốt thì con phải làm gì và bắt chước ai trong câu chuyện?
* Hoạt động 2: Bạn bé là ai?
- Lớp học của chúng mình có bạn thì năm rồi con được học chung với nhau, có bạn lần đầu tiên mới đến để học. Vậy bạn mới này như thế nào đây mời các bạn cùng tham gia đọc bài thơ “ Bạn Mới”
- Cháu đọc thơ “Bạn mới” chuyển đội hình 2 hàng ngang.
- Cô đọc câu đố.
- Nghe vẽ nghe ve, nghe vè cô đố
- Đố rằng bạn ở bên này, tên gì mấy tuổi, học thì ở đâu?
- Đố rằng bạn ở bên kia, là trai hay gái thích ăn món gì?
- Vậy khi đi học con đến trường gặp được ai?
- Đố rằng cả lớp chúng ta, năm nay lớp mấy bạn mình bao nhiêu?
- Bạn thì rất đông, nhưng bạn nào hãy kể tên một số bạn trong lớp mà con biết đi nào? (hỏi 2 - 3 trẻ).
- Vì sao các bạn này là bạn của con?
- Vậy là bạn thì mình phải như thế nào mới là bạn tốt?
- Cô có một số hình ảnh về cách đối xử giữa bạn với nhau, các con cùng xem với cô và hãy cho cô và các bạn mìn biết như thế nào mới là bạn tốt nha.
* Giáo dục tình cảm cho trẻ. Bạn của các con có thể là bạn học chung lớp, cùng học cùng chơi với các con hay các bạn cùng học chung một trường, các bạn cùng tuổi ở gần nhàcác con thích chơi, học một mình hay thích có nhiều bạn cùng học, cùng chơi với mình? Vì vậy các con phải biết vui chơi hòa thuận, nhường nhịn bạn bè và biết lắng nghe tôn trọng ý kiến của bạn mìnhcó như vậy mới trở thành bạn tốt của nhau được.
* Hoạt động 3: Trò chơi “ Tìm bạn”
- Cách chơi: Cháu vừa đi vừa hát khi nghe cô nói “tìm bạn, tìm bạn” thì các con chạy đến tìm bạn mà con thích năm tay lại với nhau. (Chơi 2 lần).
* Hoạt động 4: Cho trẻ làm quà tặng với nhau.
- Các con đã tìm được bạn của nhau rồi vậy bây giờ các con hãy tự tay mình làm quà tặng cho bạn của mình đi nào(Chia trẻ về nhóm làm quà)
* Hoạt động 5: Củng cố - GDTT
Chúng ta đã học để biết thê nào là tình bạn và làm như thế nào để trở thành một người bạn tốt, cũng được xen tranh về tình bạn. Đã la bạn thì phải biết nhường nhịn và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, và đừng để mình trở thành bạn xấu vì giành một món đồ chơi hay một miếng bánh ngon. Ở trường bạn của các con là các bạn cùng tuổi cùng học chung lớp, thế các con có biết ai là bạn nữa không? Cô cũng là bạn của các con nữa đó vì cô cũng cùng học, cùng chơi với các con và cô luôn luôn nhường đồ chơi cho các con, vì thế khi có chuyện gì không vui hay có gì chưa làm bạn các con hãy nói với cô nhé! Còn khi về nhà bạn của các con là ai, là ai mà luôn luôn chăm lo, và bảo vệ các con? (ba, mẹ, ông bà).
* Hoạt động 6: Nhận xét – cắm hoa.
- Caû lôùp haùt.
- Nói về trường mầm non.
- Là nơi để các con học.
- Dạ vui. Vì có cô và có bạn.
- Cháu nghe cô kể chuyện.
- Bạn vịt con, vì bạn vịt biết giúp đỡ gà cổng gà bơi ra xa tránh bị cáo bắt ăn thịt.
- Bạn gà, vì gà đuổi vịt đi không cho vịt bới đất tìm giun.
- Phải thương yêu giúp đỡ bạn và bắt chước bạn vịt.
- Cháu đọc thơ chuyển đội hình.
- Đố gì cô cứ đố ngay, con đây đoán được mới hay mới tài.
- Nói rằng bạn ở bên này tên là Tranh Trúc, tuổi thì lên 5, bạn đang học lớp lá 12, còn trường mẫu giáo chúng ta, các con chăm học vui lòng các cô.
- Nói rằng bạn ở bên kia, tóc ngắn quần short đúng là con trai. Còn ăn gái cũng như trai, thích ăn các món thực đơn mỗi ngày.
- Nói rằng cả lớp chúng con, năm nay lớp lá, bạn thì rất đông, rất đông cái mà rất đông.
- Cháu kể.
- Vì cùng học cùng chơi chung lớp.
- Phải thương yêu, giúp đỡ, nhường nhịn bạn.
- Cháu xem tranh
- Cháu nghe cô nói cách chơi.
- Cháu tham gia chơi.
- Cháu về nhóm làm quà tặng cho bạn.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

File đính kèm:

  • docNGAY_HOI_DEN_TRUONG_2016.doc
Giáo Án Liên Quan